Bunuri - 546660-2022

07/10/2022    S194

România-București: Antivirale pentru uz sistemic

2022/S 194-546660

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Număr naţional de înregistrare: 9524980
Adresă: Strada Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021105
Țară: România
Persoană de contact: Mihai Dan Caloinescu
E-mail: achizitii@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980
Fax: +40 213186095
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mateibals.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157445
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Medicamente HIV 3

Număr de referinţă: 9524980/2022/AP-1-91
II.1.2)Cod CPV principal
33651400 Antivirale pentru uz sistemic
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziție medicamente conform Secțiunea II.2 Lista de loturi din prezentul anunț și Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 83 496 420.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bictegravirum + Emtricitabinum + Tenofovirum 50mg/200mg/25mg

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33651400 Antivirale pentru uz sistemic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Farmacia Institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 057 420.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dolutegravirum + Lamivudinum 50mg/300mg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33651400 Antivirale pentru uz sistemic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Farmacia Institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 47 439 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința 1: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul Documentației de atribuire, direct în SEAP – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf cu semnătură electronică;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentării pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf și semnat electronic;

Cerința 2: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

Manager – Cătălin Gabriel APOSTOLESCU;

Director Medical – Adrian Gabriel Marinescu;

Director Financiar-Contabil interimar – Liviu-Constantin DAFINA;

Șef Birou Achiziții Publice și Contractare – Simona Corina Gabriela ILIE;

Birou Achiziții Publice și Contractare – Președinte cu rol de organizare și reprezentare Comisie evaluare – Mihai Dan CALOINESCU;

Șef Secție – Membru Comisie evaluare - Otilia Elisabeta BENEA;

Șef Farmacie - Membru Comisie evaluare – Laurenția ALECSANDRU;

Serviciu Financiar – Membru Comisie evaluare – Paulina CONSTANTIN;

Serviciu Financiar – Membru de rezervă Comisie evaluare – Valentina TRĂILOIU;

Birou Achiziții Publice și Contractare - Membru de rezervă Comisie evaluare – Florentina Cristina Drugan;

Furnizor de Servicii de achiziție – Duta Amalia P.F.A.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul Documentației de atribuire, direct în SEAP – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf cu semnătură electronică;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

- Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (Formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

- Declarație de angajament față de procedura de achiziție (Formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic

Cerința 1: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Justificare: Pentru ca să funcționeze legal în acest domeniu, operatorii economici trebuie să aibă atât codul CAEN (dovedit prin Certificatul ONRC) cât și Autorizația de distribuție angro emisă de Ministerul Sănătății în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor în DUAE direct in SICAP;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc

Aceste documente sunt:

1. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Autorizația de distribuție angro emisă de Ministerul Sănătății, inclusiv ANEXELE (în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu completările și modificările ulterioare), actualizată/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/11/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/03/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/11/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

2) Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3) MODALITATEA DE DEPARTAJARE A OFERTELOR FINANCIARE - Acord cadru cu un castigator:

- Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu preturi egale, atunci autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP imbunatatirea preturilor.

4) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment Juridic INBIMB
Adresă: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 021105
Țară: România
Fax: +40 213186095
Adresă internet: www.mateibals.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/10/2022