Roboty budowlane - 546838-2018

12/12/2018    S239

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 239-546838

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 191-432640)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanal. ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie - Etap II

Numer referencyjny: POIS/P/8/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie Etapu II.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 191-432640

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, POLSKA w sali konferencyjnej – I piętro, w dniu 10.12.2018 r. o godzinie 9:45.

Powinno być:

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, POLSKA w sali konferencyjnej – I piętro, w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 9:45.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 14/12/2018
Czas lokalny: 09:45
VII.2)Inne dodatkowe informacje: