Paslaugos - 547448-2019

Submission deadline has been amended by:  610606-2019
19/11/2019    S223

Lenkija-Rzeszów: Pastatų valymo paslaugos

2019/S 223-547448

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Adresas: ul. Szopena 51
Miestas: Rzeszów
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pašto kodas: 35-959
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Lech
El. paštas: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
Telefonas: +48 178676240
Faksas: +48 178520611
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.rarr.rzeszow.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.rarr.rzeszow.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: spółka prawa handlowego
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie usług polegających na ochronie, monitoringu oraz sprzątaniu obiektów Kompleksu Inkubatora Technologicznego: IT, IT1, IT2, IT4

Nuorodos numeris: ZP 60/2019/BI
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90911200 Pastatų valymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu, ochronie oraz monitoringu w obiektach, znajdujących się na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w obiektach: 1. Budynek Inkubatora Technologicznego – IT; adres: 36-002 Jasionka 954; 2. Budynek Hali nr 1 - IT1; adres: 36-002 Jasionka 954 A, 3. Budynek Hali nr 2 - IT2; adres: 36-002 Jasionka 954 B, 4. Budynek Hali nr 4 – IT4; adres: 36-002 Jasionka 954 E. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnione były na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu lub osób w wymiarze równoważnym pełnemu etatowi. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79710000 Apsaugos paslaugos
75251110 Gaisrų prevencijos paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL82 Podkarpackie
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Punkty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, które znajdują się głównie w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zamawiający nie dzieli zamówienia na części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegóły dotyczące wadium w SIWZ.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa wzór umowy w Załączniku nr 2 do SIWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. wykonawca musi posiadać ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wyżej wspomniany warunek w postępowaniu musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania wyżej wskazanej koncesji.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda:

Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nie dotyczy.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Nie dotyczy.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nie dotyczy.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Nie dotyczy.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, oparta na postanowieniach zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym: jak w § 22 Wzoru umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoży u zamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/12/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 30/12/2019
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, pokój nr 118.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

Czerwiec 2020.

VI.3)Papildoma informacija:

A. Minimalny okres związania ofertą został określony w IV.2.6) jako 2 miesiące, przy czym jeden miesiąc to 30 dni.

B. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (art. 24aa Pzp).

C. Oferta musi zawierać następujące elementy:

1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, stanowiący: Załącznik nr 3 do siwz; w tym ceny brutto i czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia podany w minutach,

2) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

4) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp).

6) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy;

7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa Jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ),

8) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

D. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp - szczegóły w SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga oświadczeń i dokumentów określonych w siwz.

E. 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących kryteriów:

1) Kryterium: Cena – znaczenie w ocenie 60 %.

2) Kryterium: Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia – znaczenie w ocenie 40 %.

Liczba punktów zostanie przyznana w następujący sposób:

Ad 1) Kryterium: Cena – znaczenie w ocenie 60 %.

(Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: Cena badanej oferty brutto) X 60 % x 100 = ...... pkt.

Ad 2) Kryterium: Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia – znaczenie w ocenie 40 %.

Punkty za kryterium „Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym. Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia należy podać w minutach. Maksymalny czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia wynosi 40 minut. Zaoferowanie czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia dłuższego niż 40 minut zostanie potraktowane, jako niezgodność z wymogami SIWZ i skutkować będzie odrzuceniem oferty. Punkty zostaną przyznane w sposób następujący:

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia do 5 minut - 40 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 6 do 10 minut - 30 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 11 do 15 minut - 20 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 16 do 20 minut - 10 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia powyżej 25 minut do 40 minut - 0 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia powyżej 40 minut – odrzucenie oferty.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z działem VI (art. 179 – 198g) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/11/2019