Paslaugos - 547448-2019

Submission deadline has been amended by:  610606-2019
19/11/2019    S223

Polska-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

2019/S 223-547448

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Szopena 51
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Lech
E-mail: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
Tel.: +48 178676240
Faks: +48 178520611
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rarr.rzeszow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rarr.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usług polegających na ochronie, monitoringu oraz sprzątaniu obiektów Kompleksu Inkubatora Technologicznego: IT, IT1, IT2, IT4

Numer referencyjny: ZP 60/2019/BI
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu, ochronie oraz monitoringu w obiektach, znajdujących się na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w obiektach: 1. Budynek Inkubatora Technologicznego – IT; adres: 36-002 Jasionka 954; 2. Budynek Hali nr 1 - IT1; adres: 36-002 Jasionka 954 A, 3. Budynek Hali nr 2 - IT2; adres: 36-002 Jasionka 954 B, 4. Budynek Hali nr 4 – IT4; adres: 36-002 Jasionka 954 E. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnione były na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu lub osób w wymiarze równoważnym pełnemu etatowi. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
75251110 Usługi ochrony przeciwpożarowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Punkty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, które znajdują się głównie w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający nie dzieli zamówienia na części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Szczegóły dotyczące wadium w SIWZ.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa wzór umowy w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. wykonawca musi posiadać ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wyżej wspomniany warunek w postępowaniu musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania wyżej wskazanej koncesji.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda:

Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, oparta na postanowieniach zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym: jak w § 22 Wzoru umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoży u zamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, pokój nr 118.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Czerwiec 2020.

VI.3)Informacje dodatkowe:

A. Minimalny okres związania ofertą został określony w IV.2.6) jako 2 miesiące, przy czym jeden miesiąc to 30 dni.

B. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (art. 24aa Pzp).

C. Oferta musi zawierać następujące elementy:

1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, stanowiący: Załącznik nr 3 do siwz; w tym ceny brutto i czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia podany w minutach,

2) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

4) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp).

6) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy;

7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa Jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ),

8) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

D. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp - szczegóły w SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga oświadczeń i dokumentów określonych w siwz.

E. 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących kryteriów:

1) Kryterium: Cena – znaczenie w ocenie 60 %.

2) Kryterium: Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia – znaczenie w ocenie 40 %.

Liczba punktów zostanie przyznana w następujący sposób:

Ad 1) Kryterium: Cena – znaczenie w ocenie 60 %.

(Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: Cena badanej oferty brutto) X 60 % x 100 = ...... pkt.

Ad 2) Kryterium: Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia – znaczenie w ocenie 40 %.

Punkty za kryterium „Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym. Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia należy podać w minutach. Maksymalny czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia wynosi 40 minut. Zaoferowanie czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia dłuższego niż 40 minut zostanie potraktowane, jako niezgodność z wymogami SIWZ i skutkować będzie odrzuceniem oferty. Punkty zostaną przyznane w sposób następujący:

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia do 5 minut - 40 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 6 do 10 minut - 30 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 11 do 15 minut - 20 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 16 do 20 minut - 10 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia powyżej 25 minut do 40 minut - 0 pkt,

— czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia powyżej 40 minut – odrzucenie oferty.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z działem VI (art. 179 – 198g) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2019