29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 547516-2018

13/12/2018    S240

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2018/S 240-547516

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Gałuszka
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726462
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i (...)

Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.16.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Część II:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 26 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części I- II) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części I - II).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 708 515.59 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną (...)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000 Roboty elewacyjne
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź,ul. Rewolucji 29

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działek przy ul Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie Projektu budowlano – wykonawczego.

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi. Zamówienie obejmie: realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki ew. nr 417/1, obręb S-1. Inwestycja jest elementem Projektu 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Rewolucji 29 zachowa funkcję mieszkalną z lokalami usługowo – handlowymi w parterze dostępnym bezpośrednio z ulicy. Oficyny (z wejściami od strony podwórza) w całości przeznaczono na funkcje mieszkalne. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych, zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie zrewitalizowanej nieruchomości. Głównym zadaniem w zakresie przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego części mieszkalnej jest reorganizacja powierzchni mieszkalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części I) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części I).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła dla termomodernizowanych ścian zewnętrznych, termomodernizowanych dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków UE:

— umowa nr: UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29.8.2017 roku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 26 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą (...)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000 Roboty elewacyjne
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, ul. Kilińskiego 26

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działek przy ul Kilińskiego 26 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie Projektu budowlano – wykonawczego.

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 26 w Łodzi. Zamówienie obejmie: realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki ew. nr 421/8, obręb S-1. Inwestycja jest elementem Projektu 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 26 zachowa funkcję mieszkalną. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych, zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie zrewitalizowanej nieruchomości. Głównym zadaniem w zakresie przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego części mieszkalnej jest reorganizacja powierzchni mieszkalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części II) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części II).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przenikania ciepła nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków UE:

— umowa nr: UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29.8.2017 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 139-316751
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat
Adres pocztowy: ul. Św. Floriana 48
Miejscowość: Libertów
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-444
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera
Adres pocztowy: ul. Maryjna 20A
Miejscowość: Gaj
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-031
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 652 796.72 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 040 872.31 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 26 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą (...)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat
Adres pocztowy: ul. Św. Floriana 48
Miejscowość: Libertów
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-444
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera
Adres pocztowy: ul. Maryjna 20A
Miejscowość: Gaj
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-031
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 849 432.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 667 643.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9.Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2018