Usługi - 548318-2021

27/10/2021    S209

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2021/S 209-548318

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 176-458193)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 81168780751100
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pawelec
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914419203
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.wzp.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Naprawa rewizyjna siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B serii EN57AL o numerach 1527, 1530, 1296, 1528, 1574, 1519 i 1522 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania i przysto

Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.26.2021.DP
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

1) naprawa rewizyjna siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B serii EN57AL o numerach 1527, 1530, 1296, 1528, 1574, 1519 i 1522 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.), Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO), Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU), a także odpowiednimi Europejskimi Normami i Kartami UIC, lub równoważnymi dokumentami, obowiązującymi w okresie trwania umowy.

2) przystosowanie pojazdu EN57AL-1530 do przewozu minimum 30 sztuk rowerów które zostanie wykonane przez Wykonawcę w trakcie wykonywanej naprawy rewizyjnej pojazdu określonej w pkt 1.

8. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 176-458193

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/01/2022
Powinno być:
Data: 06/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 09/11/2021
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: