Roboty budowlane - 548514-2021

27/10/2021    S209

Rumunia-Târgoviște: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 209-548514

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 10084149
Adres pocztowy: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Miejscowość: Targoviste
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Kod pocztowy: 130055
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Tel.: +40 245614403
Faks: +40 245611774
Adresy internetowe:
Główny adres: www.catd.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori

Numer referencyjny: DB-CL-05
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori”, incluzand:

A. Comuna Moroeni

Obiect 1: Extindere front captare Galma (realizarea a doua foraje si conducte de legatura De 140mm,

L=370m);

Obiect 2: Reabilitare conducta de aductiune principala SZA Pucioasa - Fieni (De 450mm, L=3.900m);

Obiect 3: Conducta de aductiune secundara Moroeni (De 200mm, L=555m);

Obiect 4: Gospodarie de apă nouă pentru SA Moroeni – Pietrosita.

B. Comuna Buciumeni

Obiect 5: Conducta de aductiune secundara Buciumeni (De 160mm, L=120m);

Obiect 6: Extindere gospodariei de apa GA Buciumeni.

C. Comuna Glodeni

Obiect 7: Conducta de aductiune secundara noua pentru alimentarea rezervoarelor din GA Glodeni (De

140mm, L=10.360m, din care L=5.662m UAT Branesti si L=4.698m UAT Glodeni).

D. Comuna Malu cu Flori

Obiect 8: Extindere si reabilitare front de captare Malu cu Flori (reabilitare 2 foraje, 1 foraj nou, conducta de legatura De63mm, L=180m);

Obiect 9: Reabilitare conducta de aductiune (De 63mm, L=3.010 m);

Obiect 10: Statie de pompare in comuna Malu cu Flori.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 23 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare:

- 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minim 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minim 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45247270 Budowa zbiorników
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

UAT Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Brănești, Glodeni, Malu cu Flori - Judeţul Dâmbovița

II.2.4)Opis zamówienia:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori”.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 23 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimată a contractului include Sume Provizionate în valoare totală de 406.591,44 lei, pentru racordarea obiectivelor la rețelele de electricitate.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform Caiet de sarcini, Cap. 4 Liste, subcap. 4.3 Liste de garanții), pentru: (i) Front de captare Galma (ii) Gospodarie de apă Moroeni, (iii) Gospodarie de apa Buciumeni, (iv) Front de captare Malu cu Flori, (v) Statie de pompare Malu cu Flori / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Pretul ofertei / Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

A se vedea conditia din sectiunea III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale si respectiv Sectiunea VI.3) Informatii suplimentare.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 191-497906
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA - Serviciul Juridic
Adres pocztowy: Bd. I.C. Brătianu nr. 50
Miejscowość: Targoviste
Kod pocztowy: 130055
Państwo: Rumunia
E-mail: secretariat@catd.ro
Tel.: +40 245614403
Faks: +40 245611774
Adres internetowy: www.catd.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2021