Usługi - 549856-2019

Submission deadline has been amended by:  330676-2020
20/11/2019    S224

Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego

2019/S 224-549856

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.tvp.pl

Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.tvp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie

Numer referencyjny: ZP/TINT/65/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że prowadzi jednocześnie postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Dokumentacja dotycząca w/w postępowania znajduje się na platformie zakupowej zamawiającego – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/ pod nr ZP/TINT/66/2019.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000 Usługi zarządzania budową
71530000 Doradcze usługi budowlane
71521000 Usługi nadzorowania placu budowy
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że prowadzi jednocześnie postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Dokumentacja dotycząca w/w postępowania znajduje się na platformie zakupowej zamawiającego – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/ pod nr ZP/TINT/66/2019.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Informacja dot. okresu obowiązywania zamówienia wskazana sekcji II pkt 2.7 ogłoszenia: Szczegóły dot.terminów realizacji zamówienia zostały określone w § 3 Wzoru umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą:

a) JEDZ (zgodny w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

b) dowód potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.3 4.1a zdanie 2 i § 5 pkt 1 Rozporządzenia MR składa dokumenty zgodnie z pkt 12 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie wykonawcy) tj.:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) usługi (umowy) polegające na pełnieniu nadzoru jako inżynier kontraktu nad realizacją robót budowlanych przy budowie obiektu kubaturowego, o wartości w/w usługi (umowy) minimum 1 500 000,00 PLN /brutto/.

3. Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

I. Ekspert nr 1 – Inżynier – posiadający:

1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

oraz

2) doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera w rozumieniu księgi FIDIC; lub inżyniera rezydenta w rozumieniu księgi FIDIC; lub kierownika budowy; lub koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego (powołanego na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane), przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zadań (umów), realizowanych w oparciu o księgę FIDIC, obejmujących budowę lub przebudowę obiektów kubaturowych o wartości robót budowlanych minimum 25 000 000,00 PLN brutto każde,

oraz

3) doświadczenie zawodowe na stanowiskach: inżyniera w rozumieniu księgi FIDIC; lub inżyniera rezydenta w rozumieniu księgi FIDIC; lub kierownika budowy; lub koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego (powołanego na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane), przy realizacji minimum jednej budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego obejmującej budowę lub przebudowę pomieszczenia o kwalifikowanych wymaganiach akustycznych klasy A o powierzchni użytkowej tego pomieszczenia co najmniej 150 m2.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia wymaganego w pkt 3 w ramach zadań (umów) wskazanych na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt 2.

II. Ekspert nr 2 – Główny weryfikator dokumentacji projektowej – posiadający:

1) uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

oraz

2) co najmniej łącznie 8-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności architektonicznej,:

oraz

3) doświadczenie zawodowe polegające na przygotowaniu jako projektant w specjalności architektonicznej projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla co najmniej 2 robót budowlanych (umów) obejmujących budowę lub przebudowę obiektów kubaturowych, o wartości w/w usługi (umowy projektowej) min. 1 000 000,00 PLN brutto każda,

oraz

4) doświadczenie zawodowe polegające na przygotowaniu jako projektant w specjalności architektonicznej projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego obejmującego pomieszczenie o kwalifikowanych wymaganiach akustycznych klasy A o powierzchni użytkowej tego pomieszczenia co najmniej 150 m2.

Klasa akustyczna A, tj.: dop. równoważny poziom dźwięku przenikającego do pom. i z instalacji t.j. od wszystkich źródeł hałasu łącznie nie wyższy niż 32 dB(A), i spełniający warunek uzyskania poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu określonego krzywą NR30.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania doświadczenia wymaganego w pkt 4 w ramach projektów wskazanych na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt 3.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz usług, o których mowa w pkt III.1.3 pkt 2 ppkt 1 ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

2. wykaz osób, o których mowa w pkt III.1.3 pkt 3 ogłoszenia skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U.2019 poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 1, 2.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej u zamawiającego w Warszawie przy ulicy J.P. Woronicza 17, POLSKA, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura została określona w punkcie 14 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Zgodnie z art. 8 ust. 2a Ustawy, zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które zamawiający objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane (np. wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące informacji poufnych).

3. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej SIWZ komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/

3.1. Korzystanie z platformy jest nieodpłatne.

3.2. Korzystanie z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf

3.3. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/

3.4. Dokumenty związane z postępowaniem zamawiający zamieszcza w zakładce „Załączniki”.

3.5. Zakładka „Załączniki” służy również wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.

4. Oferta stanowi oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu oferty zgodnym w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

4.1. Dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą:

a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu wykonawcy;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;

c) w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w 8.2.2–8.2.5 SIWZ – dokument potwierdzający wniesienie wadium; d) JEDZ (zgodny w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

5. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

5.1. oświadczenia i dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 5 i 6 Rozp. Min. Rozwoju – składa wyk., którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,

5.2. oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – składa każdy wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).

6. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ.

7. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

8. Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2019