Dostawy - 550293-2021

29/10/2021    S211

Polska-Tychy: Elektryczność

2021/S 211-550293

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "Śródmieście" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Marszałka Piłsudskiego 12
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Filip Szulc
E-mail: pzp@srodmiescie.tychy.pl
Tel.: +48 506289637
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srodmiescie.tychy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.srodmiescie.tychy.pl/category/zamowienia/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wynajem i zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o.

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 3 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 3830 MWh (+/- 15%).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Targowisko Miejskie przy al. Bielskiej w Tychach

2. Budynek dydaktyczno-administracyjny przy al. Niepodległości 32 w Tychach

3. Obiekt Handlowo-usługowy przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 3 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 3830 MWh (+/- 15%).

Punkty PPE:

1. Targowisko Miejskie przy al. Bielskiej w Tychach

2. Budynek dydaktyczno-administracyjny przy al. Niepodległości 32 w Tychach

3. Obiekt Handlowo-usługowy przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Wskazaną dodatnią tolerancję dotyczącą wolumenu energii elektrycznej będącej przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji w rozumieniu przepisu art. 441 Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo

do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia w ilości nie większej niż 15% łącznej ceny oferty. Realizacja prawa wynikającego z opcji odbywała się będzie w sposób automatyczny poprzez zużycie energii przez poszczególne PPE i jej późniejsze rozliczanie przez Wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

25.10.2022r.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2021