Usługi - 551094-2020

17/11/2020    S224

Polska-Warszawa: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2020/S 224-551094

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ryciuk
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: agencja wykonawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i kart SIM dla Centrali i OT KOWR

Numer referencyjny: 231/2020/C
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego (dalej jako: „usługa GSM”) wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 (dalej jako: „telefony”) i dedykowanych do telefonów kart SIM Wykonawcy (dalej jako: „karta SIM”), w sposób szczegółowo określony w Umowie oraz załączniku nr 1 do umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki stron zostały określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 092 290.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego (dalej jako: „usługa GSM”) wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 (dalej jako: „telefony”) i dedykowanych do telefonów kart SIM Wykonawcy (dalej jako: „karta SIM”), w sposób szczegółowo określony w umowie oraz załączniku nr 1 do umowy.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1) przeniesienia do sieci komórkowej GSM Wykonawcy od dnia aktywowania świadczenia usług GSM dla tych numerów minimum 900 wskazanych aktywnych numerów komórkowych MSISDN Zamawiającego; dostarczenie do nich nowych kart SIM, kompatybilnych z zaoferowanymi telefonami (wykaz numerów Zamawiającego wraz z przypisaniem do konkretnej jednostki terenowej KOWR zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy);

2) dostarczenia 860 sztuk fabrycznie nowych telefonów wraz z kompatybilnym i oferowanym przez producenta telefonu, fabrycznie nowym wyposażeniem, (obejmującym m.in. ładowarki, zestawy słuchawkowe, kable do komunikacji telefonu z komputerem, etui) w czterech grupach:

a) grupa A w ilości 725 sztuk,

b) grupa B w ilości 100 sztuk,

c) grupa C w ilości 20 sztuk,

d) grupa D w ilości 15 sztuk.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki stron zostały określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych i sygnału sieci GSM w budynkach wyszczególnionych w załączniku nr 5 do wzoru umowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej nie skutkuje pozbawieniem Wykonawcy udziału w postępowaniu, tj. wykluczeniem lub odrzuceniem oferty. Udział w wizji nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem platformy (https://kowr.eb2b.com.pl) w zakładce „Pytania/Informacje”. Osoby, które przybędą na wizję zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet danych przydzielony miesięcznie w ramach abonamentu dla 1 karty SIM do wykorzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (K2) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet „paczek” po 100 MB danych do włączenia na wskazanych przez Zamawiającego numerach MSISDN (będących przedmiotem umowy), do wykorzystania na całym świecie (z wyłączeniem Unii Europejskiej, operatorów satelitarnych, roamingu na promach i statkach) w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Korzystanie z transmisji danych na terenie UE nie będzie pomniejszać przyznanego pakietu na świat. Taryfikacja za każdy rozpoczęty 1 kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1 kB = 1 024 B (K3) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy dodatkowych telefonów oraz kart SIM z przypisanymi nowymi numerami MSISDN dla usług GSM w przypadku, gdy będzie to wynikało z potrzeb Zamawiającego (prawo opcji) w niżej wymienionych ilościach:

1) telefonów z grupy A do 100 sztuk;

2) telefonów z grupy B do 30 sztuk;

3) telefonów z grupy C do 5 sztuk;

4) telefonów z grupy D do 5 sztuk;

5) kart SIM wraz z abonamentem dla usług GSM do 100 szt.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji na usługi GSM oraz dostawy telefonów nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy ustalonego zgodnie z § 2 ust. 1 umowy.

3. Strony zgodnie postanawiają, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z tego prawa lub skorzystania z niego jedynie w nieznacznym zakresie. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku m.in. konieczności zwiększenia liczby użytkowników lub uszkodzeń telefonów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach zamówienia opcjonalnego, do świadczenia usług GSM, a także dostawy telefonów po cenie określonej w § 1 ust. 2 punkt 2 i kart SIM dla usług GSM po cenie wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy.

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie udzielone w wykonaniu prawa opcji na tych samych zasadach, co określone niniejszą umową w dacie jej zawarcia (dla zamówienia podstawowego).

6. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nastąpi poprzez złożenie stosownego, pisemnego oświadczenia zawierającego szczegółowe informacje o zakresie zamawianych dodatkowo usług i dostaw.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z realizacją przez Zamawiającego prawa opcji, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określone zostało w § 8 ust. 1 pkt 2 in fine.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-319481
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 250 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 092 290.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2020