Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 551150-2021

29/10/2021    S211

Rumunia-Arad: Pompy ściekowe

2021/S 211-551150

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MUNICIPIUL ARAD
Krajowy numer identyfikacyjny: 3519925
Adres pocztowy: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Miejscowość: Arad
Kod NUTS: RO421 Arad
Kod pocztowy: 310025
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Tel.: +40 257281850/289/350
Faks: +40 257281450
Adresy internetowe:
Główny adres: www.primariaarad.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100130238
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad

Numer referencyjny: 36/F/2021
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad , conform cerințelor caietului de sarcini. Prin prezenta achiziție se vor achiziționa pentru cele 7 stații de pompare ape uzate un număr total de 16 pompe, astfel: 9 pompe în stațiile de pompare ape uzate, SPAU 1, SPAU 5, SPAU 6 și SPAU 7 din Cartierul GAI, 2 pompe în SPAU 4 din Cartierul BUJAC și 5 pompe în SPAU 2 și SPAU 3 din Cartierul SÂNICOLAU MIC și tablourile de automatizare și control aferente (7 buc.). Achiziționarea noilor pompe și înlocuirea pompelor existente în stațiile de pompare din cele 3 cartiere va contribui la creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din gospodării, funcționarea în parametrii optimi ai stațiilor și reducerea costurilor de întreținere a pompelor.

Achiziția de pompe necesare în stațiile de pompare ape uzate menajere:

• Pompă submersibilă Q max=210 l/s, H max=20 mCA - 8 buc.

• Pompă submersibilă Q max=84 l/s, H max=30 mCA - 2 buc.

• Pompă submersibilă Q max=76 l/s, H max=24,8 mCA, 6 buc. și unitățile electronice de automatizare și control cu convertizor de frecvență încorporat sau tabloul de automatizare și control aferente fiecărei Stații de Pompare Ape Uzate ( SPAU) - 7 buc.:

• Tabloul de automatizare și control-2x 22KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-3x 22KW - 2 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 7,3 KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 5,5KwW - 3 buc.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificare adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.3 (cu 15 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor) cu 10 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor, astfel încât să se respecte prevederile art. 20-21 din OUG 107/2017.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 210 084.03 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31211110 Panele kontrolne
42961000 System sterowania i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO421 Arad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Arad

II.2.4)Opis zamówienia:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad , conform cerințelor caietului de sarcini. Prin prezenta achiziție se vor achiziționa pentru cele 7 stații de pompare ape uzate un număr total de 16 pompe, astfel: 9 pompe în stațiile de pompare ape uzate, SPAU 1, SPAU 5, SPAU 6 și SPAU 7 din Cartierul GAI, 2 pompe în SPAU 4 din Cartierul BUJAC și 5 pompe în SPAU 2 și SPAU 3 din Cartierul SÂNICOLAU MIC și tablourile de automatizare și control aferente ( 7 buc.). Achiziționarea noilor pompe și înlocuirea pompelor existente în stațiile de pompare din cele 3 cartiere va contribui la creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din gospodării, funcționarea în parametrii optimi ai stațiilor și reducerea costurilor de întreținere a pompelor.

Achiziția de pompe necesare în stațiile de pompare ape uzate menajere:

• Pompă submersibilă Q max=210 l/s, H max=20 mCA - 8 buc.

• Pompă submersibilă Q max=84 l/s, H max=30 mCA - 2 buc.

• Pompă submersibilă Q max=76 l/s, H max=24,8 mCA, 6 buc. și unitățile electronice de automatizare și control cu convertizor de frecvență încorporat sau tabloul de automatizare și control aferente fiecărei Stații de Pompare Ape Uzate ( SPAU) - 7 buc.:

• Tabloul de automatizare și control-2x 22KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-3x 22KW - 2 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 7,3 KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 5,5KwW - 3 buc.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. Se va incarca in SICAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: dl. Călin Laurențiu Bibarț, primar; Faur Lazăr, Viceprimar; Bognar Levente Grigorie, consilier local; Ilioni Florin, consilier local; Korodi Dan-Andrei, consilier local; Wass Liliana-Viorica, consilier local; Barb Petru Nistor, consilier local; Mariș Florin, consilier local; Fordon Decebal-Ciprian, consilier local; Chifa Ioan, consilier local; Szabo Mihai Iosif, consilier local; Naaji Antoanela-Luciana, consilier local; Săbău Daniela-Arieta, consilier local; Vlad Codrin-Dacian, consilier local; Costea Ioan-Cătălin consilier local; Curcanu Dorian-Florin, consilier local; Mayer Siegfried-Emeric, consilier local; Stana Florin-Sebastian, consilier local; Cheșa Ilie, consilier local; Buruc Cosmin-Alexandru, consilier local; Aur Csilla, consilier local; Galea Cristian-Aurel, consilier local; Vornicu Dorina-Stela, consilier local; dl. Gaman Ioan, consilier local; dl Boca Bogdan-Vlad, Administrator Public; dna. Grozavu Claudia, Director Economic; dna. Radu Carmen, Șef Serviciu Financiar – Contabilitate; dna. Miculita Daniela, Consilier; dna. Burza Han Camelia Galina, Consilier; Kraus Gertrude Ramona, Şef Birou; dna. Rusu Dorina, Șef Birou; dna. Stoica Olimpia Ileana, Șef Servicu Buget; dna. Elena Portaru, Director Executiv; dna. Lucia Giurgiu, Șef Serviciu Investiții; dna. Edita Dekany, Șef Serviciu; dl. Ciprian Puie, consilier juridic; dna. Ples Ramona Mia, consilier juridic; dl. Alin Fatol, consilier juridic; dna. Raluca Kondrat, preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor; dna. Mihaela Nagy, membru al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Daniel Pruteanu, membru al comisiei de evaluare a ofertelor; dna. Adina Dudaș, membru de rezervă al comisie de evaluare; dna. Rodica Bradi, membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Paul Deac, membru de rezervă al comisie de evaluare, dl. Cristian Ursa, membru de rezervă al comisie de evaluare.

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016

Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere. DUAE se va genera automat în SICAP. Nu se va încărca în format pdf. și la secțiunea „Documente de calificare”. În cazul în care ofertanții vor încărca DUAE și în secțiunea „Documente de calificare”, acesta nu va fi luat în considerare. Singurul DUAE care va fi luat în considerare la evaluarea ofertelor, va fi cel generat automat în SICAP.

Informații și formalitați necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. DUAE se va completa în SICAP.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanţii vor completa DUAE cu principalele furnizări de produse similare din ultimii 3 ani. Se considerã ultimii 3 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor. În cazul în care se va decala termenul limită de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzător, cu zilele de decalare, și perioada aferentă experienței similare. Se consideră ca experiență similară pompe utilizate în cameră umedă și în mediu de lucru de apă uzată. Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ – punctul 1a) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data de începere și finalizare, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: copii ale contractelor/ proceselor verbale de recepţie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia, documente constatatoare, certificări de bună execuţie şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.

Proportia de subcontractareOfertanţii/asociaţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE în SEAP de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul in care ofertantul este constituit dintr-un grup de operatori economici, indiferent de forma in care se constituie se va completa DUAE în SEAP de către fiecare operator economic. Ofertanţii vor preciza în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate publică sau de către un client privat (copii ale contractelor/ proceselor verbale de recepţie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia, documente constatatoare, certificări de bună execuţie şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Atunci când un grup de operatori economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Se va completa DUAE în SEAP de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor si se va depune acordul de subcontractare, care va fi prezentat impreuna cu DUAE la momentul prezentării ofertei. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Acordul de asociere/subcontractare trebuie să prevadă partea/părțile îndeplinite de fiecare asociat/subcontractant în parte, precum și procentul pe care fiecare asociat/subcontractant îl va executa din valoarea totală a contractului

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/06/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având aceeaşi valoare ofertată, departajarea ofertanţilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.

Conform art 123 din HG 395/2016, Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. DUAE se va completa online, în SICAP. ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Caile de atac precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adres pocztowy: B-dul Revoluţiei, nr. 75
Miejscowość: Arad
Kod pocztowy: 310403
Państwo: Rumunia
E-mail: pma@primariaarad.ro
Tel.: +40 257281850-134
Adres internetowy: www.primariaarad.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2021