Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 551150-2021

29/10/2021    S211

România-Arad: Pompe de ape reziduale

2021/S 211-551150

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL ARAD
Număr naţional de înregistrare: 3519925
Adresă: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310025
Țară: România
Persoană de contact: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaarad.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100130238
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad

Număr de referinţă: 36/F/2021
II.1.2)Cod CPV principal
42122220 Pompe de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad , conform cerințelor caietului de sarcini. Prin prezenta achiziție se vor achiziționa pentru cele 7 stații de pompare ape uzate un număr total de 16 pompe, astfel: 9 pompe în stațiile de pompare ape uzate, SPAU 1, SPAU 5, SPAU 6 și SPAU 7 din Cartierul GAI, 2 pompe în SPAU 4 din Cartierul BUJAC și 5 pompe în SPAU 2 și SPAU 3 din Cartierul SÂNICOLAU MIC și tablourile de automatizare și control aferente (7 buc.). Achiziționarea noilor pompe și înlocuirea pompelor existente în stațiile de pompare din cele 3 cartiere va contribui la creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din gospodării, funcționarea în parametrii optimi ai stațiilor și reducerea costurilor de întreținere a pompelor.

Achiziția de pompe necesare în stațiile de pompare ape uzate menajere:

• Pompă submersibilă Q max=210 l/s, H max=20 mCA - 8 buc.

• Pompă submersibilă Q max=84 l/s, H max=30 mCA - 2 buc.

• Pompă submersibilă Q max=76 l/s, H max=24,8 mCA, 6 buc. și unitățile electronice de automatizare și control cu convertizor de frecvență încorporat sau tabloul de automatizare și control aferente fiecărei Stații de Pompare Ape Uzate ( SPAU) - 7 buc.:

• Tabloul de automatizare și control-2x 22KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-3x 22KW - 2 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 7,3 KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 5,5KwW - 3 buc.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificare adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.3 (cu 15 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor) cu 10 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor, astfel încât să se respecte prevederile art. 20-21 din OUG 107/2017.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 210 084.03 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31211110 Tablouri de comandă
42961000 Sisteme de comandă şi control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Municipiul Arad

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad , conform cerințelor caietului de sarcini. Prin prezenta achiziție se vor achiziționa pentru cele 7 stații de pompare ape uzate un număr total de 16 pompe, astfel: 9 pompe în stațiile de pompare ape uzate, SPAU 1, SPAU 5, SPAU 6 și SPAU 7 din Cartierul GAI, 2 pompe în SPAU 4 din Cartierul BUJAC și 5 pompe în SPAU 2 și SPAU 3 din Cartierul SÂNICOLAU MIC și tablourile de automatizare și control aferente ( 7 buc.). Achiziționarea noilor pompe și înlocuirea pompelor existente în stațiile de pompare din cele 3 cartiere va contribui la creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din gospodării, funcționarea în parametrii optimi ai stațiilor și reducerea costurilor de întreținere a pompelor.

Achiziția de pompe necesare în stațiile de pompare ape uzate menajere:

• Pompă submersibilă Q max=210 l/s, H max=20 mCA - 8 buc.

• Pompă submersibilă Q max=84 l/s, H max=30 mCA - 2 buc.

• Pompă submersibilă Q max=76 l/s, H max=24,8 mCA, 6 buc. și unitățile electronice de automatizare și control cu convertizor de frecvență încorporat sau tabloul de automatizare și control aferente fiecărei Stații de Pompare Ape Uzate ( SPAU) - 7 buc.:

• Tabloul de automatizare și control-2x 22KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-3x 22KW - 2 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 7,3 KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 5,5KwW - 3 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 75
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. Se va incarca in SICAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: dl. Călin Laurențiu Bibarț, primar; Faur Lazăr, Viceprimar; Bognar Levente Grigorie, consilier local; Ilioni Florin, consilier local; Korodi Dan-Andrei, consilier local; Wass Liliana-Viorica, consilier local; Barb Petru Nistor, consilier local; Mariș Florin, consilier local; Fordon Decebal-Ciprian, consilier local; Chifa Ioan, consilier local; Szabo Mihai Iosif, consilier local; Naaji Antoanela-Luciana, consilier local; Săbău Daniela-Arieta, consilier local; Vlad Codrin-Dacian, consilier local; Costea Ioan-Cătălin consilier local; Curcanu Dorian-Florin, consilier local; Mayer Siegfried-Emeric, consilier local; Stana Florin-Sebastian, consilier local; Cheșa Ilie, consilier local; Buruc Cosmin-Alexandru, consilier local; Aur Csilla, consilier local; Galea Cristian-Aurel, consilier local; Vornicu Dorina-Stela, consilier local; dl. Gaman Ioan, consilier local; dl Boca Bogdan-Vlad, Administrator Public; dna. Grozavu Claudia, Director Economic; dna. Radu Carmen, Șef Serviciu Financiar – Contabilitate; dna. Miculita Daniela, Consilier; dna. Burza Han Camelia Galina, Consilier; Kraus Gertrude Ramona, Şef Birou; dna. Rusu Dorina, Șef Birou; dna. Stoica Olimpia Ileana, Șef Servicu Buget; dna. Elena Portaru, Director Executiv; dna. Lucia Giurgiu, Șef Serviciu Investiții; dna. Edita Dekany, Șef Serviciu; dl. Ciprian Puie, consilier juridic; dna. Ples Ramona Mia, consilier juridic; dl. Alin Fatol, consilier juridic; dna. Raluca Kondrat, preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor; dna. Mihaela Nagy, membru al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Daniel Pruteanu, membru al comisiei de evaluare a ofertelor; dna. Adina Dudaș, membru de rezervă al comisie de evaluare; dna. Rodica Bradi, membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor; dl. Paul Deac, membru de rezervă al comisie de evaluare, dl. Cristian Ursa, membru de rezervă al comisie de evaluare.

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016

Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere. DUAE se va genera automat în SICAP. Nu se va încărca în format pdf. și la secțiunea „Documente de calificare”. În cazul în care ofertanții vor încărca DUAE și în secțiunea „Documente de calificare”, acesta nu va fi luat în considerare. Singurul DUAE care va fi luat în considerare la evaluarea ofertelor, va fi cel generat automat în SICAP.

Informații și formalitați necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. DUAE se va completa în SICAP.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanţii vor completa DUAE cu principalele furnizări de produse similare din ultimii 3 ani. Se considerã ultimii 3 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor. În cazul în care se va decala termenul limită de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzător, cu zilele de decalare, și perioada aferentă experienței similare. Se consideră ca experiență similară pompe utilizate în cameră umedă și în mediu de lucru de apă uzată. Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ – punctul 1a) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data de începere și finalizare, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: copii ale contractelor/ proceselor verbale de recepţie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia, documente constatatoare, certificări de bună execuţie şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.

Proportia de subcontractareOfertanţii/asociaţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE în SEAP de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul in care ofertantul este constituit dintr-un grup de operatori economici, indiferent de forma in care se constituie se va completa DUAE în SEAP de către fiecare operator economic. Ofertanţii vor preciza în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate publică sau de către un client privat (copii ale contractelor/ proceselor verbale de recepţie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia, documente constatatoare, certificări de bună execuţie şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Atunci când un grup de operatori economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Se va completa DUAE în SEAP de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor si se va depune acordul de subcontractare, care va fi prezentat impreuna cu DUAE la momentul prezentării ofertei. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Acordul de asociere/subcontractare trebuie să prevadă partea/părțile îndeplinite de fiecare asociat/subcontractant în parte, precum și procentul pe care fiecare asociat/subcontractant îl va executa din valoarea totală a contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/12/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/06/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/12/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având aceeaşi valoare ofertată, departajarea ofertanţilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.

Conform art 123 din HG 395/2016, Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. DUAE se va completa online, în SICAP. ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Caile de atac precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresă: B-dul Revoluţiei, nr. 75
Localitate: Arad
Cod poștal: 310403
Țară: România
E-mail: pma@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850-134
Adresă internet: www.primariaarad.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/10/2021