Servicii - 552113-2018

15/12/2018    S242    Curtea de Conturi Europeană - Servicii - Anunţ de participare - Procedura competitivă cu negociere 

Luxemburg-Luxemburg: Exploatarea unui depozit de curățătorie uscată și spălătorie

2018/S 242-552113

Anunț de participare

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Curtea de Conturi Europeană
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
Luxemburg
Persoană de contact: Service des appels d'offres et contrats
Telefon: +352 4398-47611
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46667
Cod NUTS: LU

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Curtea de Conturi Europeană
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
Luxemburg
Persoană de contact: Service des appels d'offres et contrats
Telefon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Cod NUTS: LU

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eca.europa.eu

I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Exploatarea unui depozit de curățătorie uscată și spălătorie

Număr de referinţă: CPN 668
II.1.2)Cod CPV principal
98310000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Conturi a cărei sediu este la Luxemburg (Kirchberg) are în vedere acordarea unui contract de concesiune de servicii pentru operarea unui depozit de curățare uscată și spălătorie.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Curtea de Conturi intenționează să atribuie contractul de achiziție publică pentru încheierea unui contract de concesiune de servicii cu un concesionar în vederea operării unui depozit de curățare uscată și spălătorie, în beneficiul exclusiv al membrilor personalului Instituțiilor europene, în incinta clădirii K1, sis 12, rue Alcide de Gasperi à L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG.

Această concesiune de servicii nu dă naștere unei plății a redevențelor de la concesionar către curtea de conturi. Concesionarul este plătit exclusiv de utilizatorii serviciului. În acest sens, cantitățile estimate de comenzi în cazul utilizării listei de prețuri sunt cu titlu informativ în scopul comparării ofertelor. Nu se va putea solicita nicio despăgubire dacă cantitățile comandate de utilizatori sunt mai mici decât cantitățile estimate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul va fi încheiat pentru o perioadă maximă de 1 an. Acesta poate fi reînnoit printr-un acord tacit de la un an la altul, până la maximum 4 ani, inclusiv durata inițială a contractului.

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Capacitatea juridică

Ofertanții trebuie să furnizeze dovada personalității lor juridice. Aceasta va fi evaluată pe baza unui extras din registrul comerțului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

În cazul în care un operator economic face recurs la capacitățile altor entități în ceea ce privește criteriile legate de capacitate financiară, curtea solicită operatorului economic și celorlalte entități în cauză să fie responsabilă solidar pentru executarea contractului.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Capacitatea tehnică și profesională

Ofertanții trebuie să demonstreze că dețin suficientă capacitate tehnică și profesională care le permite să execute contractul în conformitate cu dispozițiile contractuale, ținând cont de valoarea și de anvergura cesiunii.

Dovada capacității tehnice și profesionale va fi stabilită pe baza următoarele documente:

— lista cu contractul (contractele) comparabil(e): ofertantul trebuie să demonstreze că deține, de cel puțin 12 luni, un depozit de curățare uscată și/sau spălătorie sau un brand de curățare uscată și/sau spălătorie,

— dovada că unitatea a fost aprobată de inspectoratul de muncă (ITM) din Luxemburg printr-o procedură de commodo/incommodo în conformitate cu legea din 10.6.1999 privind unitățile clasificate sau procedura echivalentă țării de origine a ofertantului,

— o listă a subcontractanților la care ofertantul intenționează să facă recurs pentru executarea contractului.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură competitivă cu negociere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.5)Informaţii privind negocierea
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/01/2019
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 24/01/2019
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

4 ani.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Cererile de informații suplimentare trebuie trimise prin intermediul linkului „Creați o întrebare” din fila „Întrebări și răspunsuri” de pe pagina TED eTendering corespunzătoare (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4209). Dacă este cazul, informațiile suplimentare și informațiile sus-menționate vor fi publicate pe acest site. Ofertanților li se recomandă să se înregistreze în aplicația eTendering în vederea primirii de notificări referitoare la contract. Nu se va răspunde la cererile de informații suplimentare din 21 decembrie până în 4.1.2019. Curtea de Conturi va fi închisă între 24 decembrie și 2 ianuarie inclusiv.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Tribunalul
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Ombudsmanul European
Strasbourg
67001
Franţa
Telefon: +33 388172313

Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea ofertantului cu privire la decizia de atribuire sau, în lipsa acesteia, de la data la care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Curtea de Conturi Europeană, service des appels d'offres et contrats
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
L-1615
Luxemburg
Telefon: +352 4398-47611
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46955

Adresă internet: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/12/2018