Roboty budowlane - 553336-2019

22/11/2019    S226    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Płock: Roboty budowlane

2019/S 226-553336

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 202-490081)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Płocku
Krajowy numer identyfikacyjny: 7741071965
Adres pocztowy: pl. Narutowicza 4
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923
Kod pocztowy: 09-404
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kujawa
E-mail: marta.kujawa@plock.so.gov.pl
Tel.: +48 242697219
Faks: +48 243603938

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plock.so.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka)

Numer referencyjny: OG-27-13/19
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dawniej ul. Strzelecka)” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Pr. bud., pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki, wykonaniem przyłączy, z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeprowadzenie praktycznego przeszkolenia 5 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do użytkowania budynku:

a) kubatura projektowanego budynku – 43 238 m3;

b) pow. netto budynku – 8 292 m2;

c) pow. zabudowy – 2 626 m2;

d) wysokość budynku – 19 m;

e) kondygnacji nadziemnych – 4;

f) kondygnacji podziemnych – 1;

g) miejsc postojowych – 162 szt.;

h) pow. chodników dróg, parkingów – 5 763 m2;

i) powierzchnia zieleni – 3 310 m2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-490081

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 04/12/2019
Czas lokalny: 11:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: