Prekės - 55447-2019

05/02/2019    S25    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Katowice: Kelių valdymo, saugos ir signalizacijos įrenginiai

2019/S 025-055447

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2018/S 108-245656)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Katowice
Adresas: ul. Młyńska 4
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-098
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dominika Kania
El. paštas: in@katowice.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.katowice.eu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”

Nuorodos numeris: BZP.271.1.112.2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34996000 Kelių valdymo, saugos ir signalizacijos įrenginiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės

VI dalis: Papildoma informacija

VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 108-245656

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4
Yra:

Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w obszarze całego miasta Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają PKT 11 SIWZ, projekt umowy (zał. nr 3 do SIWZ), formularz cenowy (zał. nr 1a do oferty), szczegółowe warunki techniczne, PFU wraz z załącznikami oraz erratą. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób- art. 29 ust 3 a Pzp - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca zloży oświadczenie zgodne z opisem w pkt 11.6 SIWZ. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy) wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Turi būti:

Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w obszarze całego miasta Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają PKT 11 i 11a SIWZ, projekt umowy (zał. nr 3 do SIWZ), formularz cenowy (zał. nr 1a do oferty),szczegółowe warunki techniczne, tekst jednolity PFU wraz z załącznikami.

Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób- art. 29 ust 3 a Pzp - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie zgodne z opisem w pkt 11a.6 SIWZ. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust.5 i 6 ustawy) wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz.1169.Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Dalies numeris: II.2.4
Yra:

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy: ETAP I W zakresie zaprojektowania i wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. ETAP II W zakresie utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Etap I obejmujący przedmiot zamówienia pn.:,,Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem",dotyczy wdrożenia Projektu ITS Katowice opartego o System I. Zarządzania Ruchem (SZR) usprawniającego ruch drogowy zarówno w segmencie transportu publicznego jaki indywidualnego, w szerokim zakresie w obszarze całego miasta Katowice PKT 11.I SIWZ. Etap II dotyczy bieżącego utrzymania i konserwacji drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści zlokalizowanych na terenie m.Katowic,jak również pozostałych urządzeń systemowych w całym obszarze wdrożenia - prawo opcji opis pkt 11.II SIWZ. Dodatkowe kody CPV zamówienia 50232200-2, 34942200-4, 34996100-6, 352620000-8.

Turi būti:

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy: ETAP I W zakresie zaprojektowania i wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. ETAP II W zakresie utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Etap I obejmujący przedmiot zamówienia pn.: ,,Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem", dotyczy wdrożenia Projektu ITS Katowice opartego o System Zarządzania Ruchem (SZR) usprawniającego ruch drogowy zarówno w segmencie transportu publicznego jaki indywidualnego, w szerokim zakresie w obszarze całego miasta Katowice-zgodnie z pkt. 11.I SIWZ. Etap II - (objęty prawem opcji) obejmujący utrzymanie oraz wsparcie systemu wytworzonego w ramach wykonania etapu I zamówienia pn.: „ Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem” –zgodnie z pkt. 11.II SIWZ. Dodatkowe kody CPV zamówienia 50232200-2, 34942200-4, 34996100-6, 352620000-8.

Dalies numeris: II.2.5
Yra:

Kryteria określone poniżej Kryterium kosztu - Nazwa: cena ofertowa / Waga: 55 Kryterium kosztu - Nazwa: poprawa warunków ruchu / Waga: 20 Kryterium kosztu - Nazwa: wsparcie operacyjne / Waga: 5 Kryterium kosztu - Nazwa: eksperyment mikrosymulacyjny w zakresie rozszerzonym - punktowanym / Waga: 5 Kryterium kosztu - Nazwa: opis techniczny oferowanego rozwiązania / Waga: 15

Turi būti:

1) Cena ofertowa (CO) 60 % 2) Poprawa warunków ruchu (PWR) 15 % 3) Eksperyment mikrosymulacyjny w zakresie rozszerzonym - punktowanym (MO) 5 % 3 / 5 4) Ocena zaproponowanego systemu (OZS) 20 %

Dalies numeris: II.2.7
Yra:

Okres w miesiącach: 20

Turi būti:

Okres w miesiącach: 86

Dalies numeris: II.2.11
Yra:

Zamawiający przewiduje prawo opcji określone w Części II pkt 11.II SIWZ. Prawo opcji polega na świadczeniu usługi utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I tj. wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Ciąg dalszy prawa opcji opisany w sekcji II.2.14 ogłoszenia.

Turi būti:

1) Zamawiający przewiduje prawo opcji określone w Części II pkt 11.II SIWZ. 2) Prawo opcji dla etapu II obejmuje niżej wymienione zakresy: a) świadczeniu usługi utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I tj. wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, b) wsparcia operacyjnego w postaci dedykowanego Specjalisty ITS w pierwszych 12 miesiącach okresu gwarancyjnego 3) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji jednorazowo w całości lub części zakresów określonych j.w. w trakcie realizacji Etapu I. 4) W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem Etapu II.

Dalies numeris: II.2.13
Yra:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Turi būti:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer umowy 0839/17

Dalies numeris: II.2.14
Yra:

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji jednorazowo w trakcie realizacji Etapu I, jednak nie późniejniż 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji Etapu II. W celu skorzystania z prawa opcji Zam. przekaże Wykonawcom .ośw. w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 1 mies.przed rozpoczęciem Etapu II. Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wnieść wadium w wys. 830 000 PLN.

Turi būti:

Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wnieść wadium w wys. 830 000 PLN.

Dalies numeris: III.1.3
Yra:

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki (szczegółowy opis warunków pkt 15.2SIWZ) j.n I. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty: 1. Co najmniej jednozamówienie polegające na opracowaniu (zaprojektowaniu) i wdrożeniu Systemu Zarządzania Ruchem /System Sterowania Ruchem w mieście o liczbie co najmniej 100.000 mieszkańców, obejmującego łączniewszystkie wymienione elementy określone w pkt 15.2.1.1 SIWZ:

Turi būti:

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki: I. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty: 1. Co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu (zaprojektowaniu) i wdrożeniu Systemu Zarządzania Ruchem / System Sterowania Ruchem w mieście o liczbie co najmniej 100.000 mieszkańców,, który posiada Centrum Zarządzania / Sterowania Ruchem (CZR / CSR, spełniający wymagania jn.: CZR/CSR realizujące funkcje zarządzające i sterujące w trybie pracy automatycznej w sposób autonomiczny z możliwością bezpośredniej ingerencji Operatorów systemowych i zawierające niżej wymienione podsystemy: - podsystem sterowania ruchem miejskim; -podsystem monitoringu wideo typu CCTV; - podsystem informacji dla kierowców z wykorzystaniem elektronicznych tablic i znaków typu VMS; - podsystem rozpoznawania tablic rejestracyjnych typu (ANPR); przy czym wskazane powyżej podsystemy posiadały następujące konfiguracje funkcjonalne i sprzętowe: - Adaptacyjny Podsystem Sterowania Ruchem obejmował min. 60 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną wraz z detekcją ruchu, realizujących adaptacyjne metody sterowania ruchem wraz z realizacją funkcji priorytetów dla min. 25 skrzyżowań dla dedykowanych do tego celu pojazdów komunikacji miejskiej – przynajmniej dla 75 pojazdów publicznego transportu zbiorowego;” - Podsystem monitoringu wideo CCTV, wykorzystujący min. 30 kamer zlokalizowanych w ramach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, pasa ruchu drogowego; - Podsystem informacji dla kierowców, wykorzystujący min. 10 elektronicznych tablic informacji dla kierowców typu VMS; - Podsystem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych typu (ARTR – ang. ANPR) obejmujący swoim działaniem min. 15 przekrojów.

Dalies numeris: III.2.2
Yra:

I. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach określonych we wzorze umowy (załącznik nr3 SIWZ). Instrukcja dotycząca Eksperymentu mikrosymulacyjnego - pkt. 47 SIWZ b) opis tj: Opis technicznyoferowanych rozwiązań systemowych dla ITS Katowice, zgodnie z wymogami - pkt. 47 SIW.

Turi būti:

I. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3 SIWZ).

Dalies numeris: VI.3
Yra:

2. wraz z ofertą wykonawca winien złożyć: 1) Wypełniony JEDZ 2) dowód wniesienia wadium 3) formularz cenowy 4)Model - Eksperyment mikrosymulacyjny, zgodnie z wymaganiami - załącznika nr 6 do SIWZ, 5) Opis techniczny oferowanych rozwiązań systemowych dla ITS Katowice pkt 47 SIWZ. 6) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika i dołączają pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7) Jeśli Wykonawca, będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Turi būti:

2. wraz z ofertą wykonawca winien złożyć: 1) ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1, 1a, 1b do SIWZ 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania, - spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu – JEDZ/ESPD Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” w części IV – kryteria kwalifikacji formularza JEDZ / ESPD i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 3) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 4) Dowód wniesienia wadium, 5) Formularz cenowy (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1a.) 6) Formularz pozacenowych kryteriów oceny oferty (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1b.) 2a) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie zwiazany ofertą
Yra:

Oferta musi zachować ważność do: 11/05/2019

Turi būti:

Oferta musi zachować ważność do: 18/05/2019

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 11/02/2019
Vietos laikas: 08:30
Turi būti:
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 11/02/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 11:15
VII.2)Kita papildoma informacija:

W sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standrtów dodaje się: W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia niżej wymienionych dokumentów: a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; tj: a. próbka – model mikrosymulacyjny zaproponowanego systemu (zwany dalej Eksperyment mikrosymulacyjny (MO)) opracowanego zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6. do SIWZ pn. Instrukcja-Eksperyment mikrosymulacyjny. b. Opis techniczny opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 8– Opis techniczny zaproponowanego systemu – wytyczne oraz potwierdzający parametry za które wykonawca otrzymał punkty w kryterium „Ocena zaproponowanego systemu ” c. Karty katalogowe urządzeń i opprogramowań, które wykonawca zaproponował jako rozwiązania ujęte w opisie technicznym j.w. b) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; tj. np. certyfikat bezpieczeństwa CE dla dostarczanego sprzętu, c) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich; tj. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, tj. np. certyfikatu spełnienia przez Wykonawcę normy ISO 9001 lub równoważnego; 2) Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b)- c) złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3) Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. b-c, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 4) Terminy: 1) Etap I zamówienia należy zrealizować w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich opisanych w pkt 12. SIWZ, 2)Etap II zamówienia należy zrealizować w terminie do 66 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I z zachowaniem terminów pośrednich opisanych w pkt.12 SIWZ (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji):