Paslaugos - 55485-2019

05/02/2019    S25    Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-София: Услуги по опазване на паметници на културата

2019/S 025-055485

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 110
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Албена Мечкарова
Електронна поща: a.mechkarova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322915
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 110
Град: София
код NUTS: BG412
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Тихомир Митев
Електронна поща: a.mechkarova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29326079
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Костенец—Септември

II.1.2)Основен CPV код
92522000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнение на археологическо наблюдение, ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78 234.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Железопътен участък Костенец—Септември

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на археологическо наблюдение, ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности

II.2.14)Допълнителна информация

Финансиране по МСЕ

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
03/03/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019