ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 55485-2019

05/02/2019    S25    Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-София: Услуги по опазване на паметници на културата

2019/S 025-055485

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 110
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Албена Мечкарова
Електронна поща: a.mechkarova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322915
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. Княгиня Мария Луиза № 110
Град: София
код NUTS: BG412
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Тихомир Митев
Електронна поща: a.mechkarova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29326079
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Костенец—Септември

II.1.2)Основен CPV код
92522000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнение на археологическо наблюдение, ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78 234.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

Железопътен участък Костенец—Септември

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на археологическо наблюдение, ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности

II.2.14)Допълнителна информация

Финансиране по МСЕ

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
03/03/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019