Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 556663-2021

29/10/2021    S211

România-Craiova: Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile

2021/S 211-556663

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apa Oltenia SA
Număr naţional de înregistrare: RO 11400673
Adresă: Strada: Brestei, nr. 133
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200177
Țară: România
Persoană de contact: ADRIAN MITROI
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Telefon: +40 251422117
Fax: +40 251422263
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apaoltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DJ-CL-09 - Statie captare si statie tratare Bechet, aductiuni sistem apa Bechet, rezervoare Ostroveni, Calarasi, Bechet

Număr de referinţă: 11400673_2019_PAAPD1082099
II.1.2)Cod CPV principal
45252126 Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”, incluzand:

1. Bechet

- Captare de apă brută din Dunăre;

- Conductă aducțiune de la stația de captare la stația de tratare (L= 4.300 m);

- Stație de tratare apă potabilă Bechet (sursa de apă de suprafață) (Q = 106,04 l/s);

- Rezervor nou (400 mc), amplasat la gospodăria de apă existentă GA2;

- Stație de pompare apă potabilă nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă GA2;

- Sistem SCADA;

- Conductă de transport apă în portul Bechet, din rețeaua de distribuție a localității (De 110mm, L= 2.345 m);

- Conducte aducțiune la gospodăriile de apă Ostroveni, Călărași, Dăbuleni (în total L = 22.245 m)

2. Ostroveni

- Rezervor de înmagazinare apă tratată (800 mc), amplasat la gospodăria de apă existentă;

- Stație de pompare apă tratată nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă;

- Sistem SCADA.

3. Călărași

- Rezervor nou (500 mc), amplasat la gospodăria de apă existentă;

- Sistem SCADA.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 4 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 24.

2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45247270 Lucrări de construcţii de rezervoare
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

UAT Bechet, UAT Dăbuleni, UAT Călărași, UAT Ostroveni - Judeţul Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 4 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform Caiet de sarcini, Cap. 4 Liste, subcap. 4.1 Liste de garanții), pentru: (i) Stație de tratare Bechet; (ii) Stație de pompare nouă la gospodăria de apă existentă GA2 în Bechet; (iii) Stație de pompare noua la gospodaria de apa existenta in Ostroveni / Pondere: 25
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite unor terti (dupa caz) -

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 046-116497
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/10/2021