Prekės - 556804-2018

18/12/2018    S243

România-Craiova: Manşoane

2018/S 243-556804

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Distributie Energie Oltenia S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14491102
Adresă: Calea Severinului nr. 97, parter, et. 2, 3, 4
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200769
Țară: România
Persoană de contact: Daiana Durle
E-mail: daiana.durle@cez.ro
Telefon: +40 372523234
Fax: +40 372523810
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.distributieoltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Manșoane 22 kV (tehnologie la cald) și terminale interior/exterior (tehnologie la cald) 22 kV

Număr de referinţă: 14491102_2018_23
II.1.2)Cod CPV principal
44165300 Manşoane
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acordului-cadru este achizitia de mansoane 22 kV (tehnologie la cald) si terminale interior/exterior (tehnologie la cald) 22 kV.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 622 429.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31224500 Terminale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, județul Dolj.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona mansoane 22 kV (tehnologie la cald) si terminale interior/exterior (tehnologie la cald) 22 kV, conform Caietului de Sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul maxim este obtinut de ofertantul care prezinta durata de garantie cea mai mare. Ofertantii care prezinta o durata de garantie mai mica decat durata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 3
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178 si 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

(a) cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/ subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figurează la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite. În cazul operatorilor economici nerezidenți, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor înscrise în documentele suport depuse de aceștia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora,

(b) certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la data prezentarii atat pentru sediul social cat si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru mentionate in Certificatul constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit — se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti),

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016,

(d) alte documente edificatoare dupa caz,

(e) pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: Original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”. Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: Original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinta 2: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completarea DUAE si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese) — se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:

— Director Executiv — Membru al Directoratului — Ion-Eugen Butoarca,

— Membru al Directoratului — Director Directia Administrativ Financiara — Zorel-Cristinel Tita,

— Director Directie Strategie si Dezvoltare Active — Miron Alba,

— Manager Departament Strategie si Dezvoltare Active — Silviu Zamfirache,

— Interfata Achizitii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

1) Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2015, 2016, 2017) trebuie să fie de minim: 870 000,00 RON. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual euro/RON/alta valuta comunicat de BNR. Se va prezenta DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: Prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic ori a altor documente adecvate care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

1) Cerinta 1: Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat produse similare, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 870 000,00 RON (fara TVA). Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut initial în anuntul de participare publicat în SICAP. Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual euro/RON/alta valuta comunicat de BNR. Se va prezenta DUAE — la nivelul DUAE trebuie precizate minim urmatoarele informatii pentru fiecare contract invocat ca experienta similara: Denumirea produselor (obiectul, numarul si data contractului), valoarea, data de inceput, data de sfarsit, beneficiarul. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Copii ale unor parti relevante ale contractelor si Procese-verbale de receptie/certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, din care sa rezulte valoarea contractului si modul de executare/indeplinire a obligatiilor contractuale;

2) Cerinta 2: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii — se va depune acordul de subcontractare si propriul DUAE — Completare DUAE si se va prezenta formularul „Acord de subcontractare”. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire;

3) Cerinta 3: Informatii privind asociatii — Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii- se va depune acordul de asociere si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii — Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire;

4) Cerinta 4: Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul). In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE — Completare DUAE si se va prezenta formularul Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexate la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori, care dovedesc ca detin resursele invocate ca element de sustinere, iar ofertantul/candidatul va putea dispune efectiv de resursele tertului sustinator pentru realizarea contractului). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire;

1) Dovada implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garantiei pentru participare: 8 700,00 RON. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul nr. RO03BRDE170SV26689741700 BRD Sucursala Craiova sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile Legii, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea procedurii de achizitie. Dovada constituirii garantiei de participare va fi transmisa pana la data si ora limita de depunere a ofertei tehnico-financiara. Echivalenta RON/alta valuta este cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/01/2019
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit. In vederea completarii DUAE operatorii economici interesati pot accesa unul din urmatoarele link-uri https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si/sau https://ec.europa.eu/tools/espd. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune solicitarea de participare inclusiv DUAE, Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese art. 73), Tabelul DCP ofertant (anexat prezentului Caiet de Sarcini), atât în format electronic, cât si pe suport hârtie semnat de reprezentantul ofertantului, urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri. Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara). Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Modificarea/completarea Clauzelor contractuale obligatorii (Obiectul si pretul contractului, Durata contractului, Documentele contractului, Obligatiile principale ale partilor, Sanctiuni pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor) poate fi solicitata de catre posibilii ofertanti, motivat, doar in perioada clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire asa cum este prevazuta la sectiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul entității contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/12/2018