Usługi - 557278-2021

29/10/2021    S211

Czechy-Praga: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 211-557278

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
Krajowy numer identyfikacyjny: 00005886
Adres pocztowy: Sokolovská 42/217, Vysočany
Miejscowość: Praha 9
Kod NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Kod pocztowy: 19000
Państwo: Czechy
Osoba do kontaktów: Alena Kuželová
E-mail: zakazky@dpp.cz
Tel.: +420 296193092
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dpp.cz/
Adres profilu nabywcy: http://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OPRAVY PONORNÝCH KALOVÝCH ČERPADEL NA TRASÁCH METRA

II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 456 532.00 CZK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 136-246700

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

OPRAVY PONORNÝCH KALOVÝCH ČERPADEL NA TRASÁCH METRA

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LK Pumpservice - Services, s.r.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 04636465
Adres pocztowy: Kolbenova 898/11
Miejscowość: Praha 9
Kod NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Kod pocztowy: 19000
Państwo: Czechy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 456 532.00 CZK
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 456 532.00 CZK
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2021