Dostawy - 557364-2018

19/12/2018    S244

Luksemburg-Luksemburg: Dostawa stołów konferencyjnych z łącznością multimedialną dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/S 244-557364

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Service du courrier officiel
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 43032650
Adresy internetowe:
Główny adres: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4265
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa stołów konferencyjnych z łącznością multimedialną dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Numer referencyjny: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Główny kod CPV
39153000 Meble konferencyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i instalacja stołów konferencyjnych z łącznością multimedialną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (Plateau de Kirchberg)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup następujących elementów wyposażenia:

— 2 stoły konferencyjne z łącznością multimedialną i wbudowanymi monitorami ekranowymi dla 30 osób,

— 1 stół konferencyjny z łącznością multimedialną i wbudowanymi monitorami ekranowymi dla 20 osób,

— 1 stół konferencyjny z łącznością multimedialną, wbudowanymi monitorami ekranowymi i funkcjami prezentacji i wideokonferencji dla 20 osób.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oferent musi posiadać niezbędne zasoby i środki finansowe, aby zapewnić ciągłą i zadowalającą realizację zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

W tym celu powinien spełnić następujące kryteria minimalne:

— realizacja rocznego obrotu podczas 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości co najmniej 360 000 EUR.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oferent powinien posiadać kwalifikacje zawodowe i zdolność techniczną niezbędne do wykonania zamówienia.

W szczególności powinien posiadać doświadczenie w następującej dziedzinie:

− dostawa i instalacja stołów konferencyjnych z łącznością multimedialną.

W tym celu powinien spełnić następujące kryteria minimalne:

− realizacja co najmniej 5 dostaw elementów wyposażenia podobnych do tych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości przekraczającej 60 000 EUR podczas 3 ostatnich lat.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/02/2019
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (Plateau de Kirchberg)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1 osoba reprezentująca oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2018