Bunuri - 557364-2018

19/12/2018    S244

Luxemburg-Luxemburg: Furnizarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/S 244-557364

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4265
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Cod CPV principal
39153000 Mobilier pentru săli de conferinţe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea și instalarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg (Plateau de Kirchberg)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul prezentului contract este achiziționarea următoarelor bunuri:

— 2 mese de conferință cu conectivitate multimedia și ecrane de afișare integrate pentru 30 de persoane,

— 1 masă de conferință cu conectivitate multimedia și ecrane de afișare integrate pentru 20 de persoane,

— 1 masă de conferință cu conectivitate multimedia, ecrane de afișare integrate și funcții de prezentare și videoconferință pentru 20 de persoane.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în termenii de referință.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să dispună de resurse și mijloace financiare necesare pentru a garanta performanța continuă și satisfăcătoare pe întreaga durată a contractului.

În acest scop, trebuie să atingă următorul nivel minim:

— realizarea unei cifre de afaceri anuale totale de minimum 360 000 EUR pe durata ultimelor 3 exerciții financiare.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să dețină capacitatea tehnică și profesională necesară în vederea executării contractului.

În special, trebuie să aibă experiență în următoarele domenii:

− furnizarea și instalarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia.

În acest scop, trebuie să atingă următorul nivel minim:

− efectuarea a cel puțin 5 livrări de bunuri similare celor vizate de prezentul contract, în valoare de peste 60 000 EUR pe parcursul ultimilor 3 ani.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/02/2019
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/02/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg (Plateau de Kirchberg)

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

1 persoană din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/12/2018