Usługi - 557769-2021

02/11/2021    S212

Francja-Strasburg: AO 21-031-Usługi utrzymania i renowacji terenów zielonych i dekoracji kwiatowych w budynkach zajmowanych przez Parlament Europejski w Strasburgu

2021/S 212-557769

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Direction de la gestion intégrée des infrastructures - contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9258
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AO 21-031-Usługi utrzymania i renowacji terenów zielonych i dekoracji kwiatowych w budynkach zajmowanych przez Parlament Europejski w Strasburgu

Numer referencyjny: 06A80/2021/M031
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi w zakresie utrzymania i renowacji terenów zielonych oraz dekoracji kwiatowych w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 687 500.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03117000 Rośliny używane w branżach specjalnych
03121210 Kompozycje kwiatowe
03451000 Rośliny
16160000 Różny sprzęt ogrodniczy
43325100 Urządzenia do konserwacji terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112712 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45112713 Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych
45451300 Aranżacja oranżerii
71421000 Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77314000 Usługi utrzymania gruntów
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strasburg

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa na usługi utrzymania i renowacji terenów zielonych i dekoracji kwiatowych w budynkach zajmowanych przez Parlament Europejski w Strasburgu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 687 500.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 55
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

udział w tej procedurze przetargowej jest otwarty na takich samych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych z państw trzecich, które zawarły ze Unią Europejską specjalne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, dające im dostęp do zamówienia będącego przedmiotem tego przetargu, na warunkach przewidzianych w porozumieniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/12/2021
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Bâtiment Vaclav Havel, sis Allée Spach, 67070 Strasbourg, FRANCJA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta. Zob. warunki zgłoszenia udziału zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Nieobowiązkową wizytę na miejscu wykonania planuje się na 16.11.2021 r. na godzinę 10:00.

Jako miejsce spotkania wyznaczono wejście do centrum akredytacji w budynku im. Winstona Churchilla w Strasburgu.

Wszystkie podmioty gospodarcze, które uzyskają dokumentację przetargową dotyczącą tego zamówienia – przesyłką bezpośrednio od Parlamentu Europejskiego lub w inny sposób – będą uprawnione do uczestniczenia w wizycie w miejscu wykonania.

Dopuszcza się udział nie więcej niż dwóch (2) przedstawicieli każdej spółki. Wszyscy wykonawcy zainteresowani udziałem powinni przesłać pocztą elektroniczną na dwa (2) dni robocze przed wizytą nazwę spółki, a także nazwiska, stanowiska, numery dokumentów tożsamości oraz daty urodzenia uczestników na poniższy adres e-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

W dniu wizyty uczestnicy muszą mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

Parlament Europejski sporządzi listę obecności i protokół po zakończeniu wizyty. Protokół z wizyty zostanie opublikowany w witrynie internetowej e-tendering.

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim.

Wszelkie koszty podróży poniesione w związku z wizytą w lokalu ponosi podmiot gospodarczy i nie będą one zwracane przez Parlament Europejski.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Od decyzji instytucji zamawiającej można odwołać się w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o wyniku procedury. Odwołanie mogą złożyć wykluczeni oferenci lub osoby (fizyczne lub prawne), których, chociaż nie są odbiorcami decyzji, dotyczy ona bezpośrednio i indywidualnie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2021