Lucrări - 558409-2019

26/11/2019    S228

România-Țuțora: Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

2019/S 228-558409

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Țuțora (Primăria Comunei Țuțora)
Număr naţional de înregistrare: 4540224
Adresă: Comuna Țuțora, județul Iași
Localitate: Țuțora
Cod NUTS: RO ROMANIA
Cod poștal: 707560
Țară: România
Persoană de contact: Albu Cristinel
E-mail: primariatutora@yahoo.com
Telefon: +40 232298800
Fax: +40 232298811

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.primariatutora.ro/

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii generale ale administrațiilor publice

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, jud. Iași”

Număr de referinţă: 48
II.1.2)Cod CPV principal
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Întocmire proiect tehnic și detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor, asigurare asistența tehnica pe parcursul execuției lucrărilor și execuție de lucrări pentru obiectivul „Infiintare sistem de canalizare în comuna Tutora, jud. Iași”.

Valoarea estimata este de 38 752 293 RON fără TVA si este compusa din:

1) servicii de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului – 1 017 494 RON fara TVA,

2) executie de lucrari – 37 734 799 RON fara TVA.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 38 752 293.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233140 Lucrări de drumuri
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Comuna Tutora, judetul Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prezenta procedură își propune atribuirea unui contract de achizitie publică de lucrări (proiectare și execuție) pentru obiectivul „Infiintare sistem de canalizare în comuna Tutora, jud. Iași” finantat prin Fondul de Dezvoltare și Investitii administrat de autoritatea gestionara Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP).

Pentru implementarea acestui proiect este necesară elaborarea documentației de proiectare în fazele proiect tehnic (PT) + proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) + proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) + detalii de execuție (DE) + caiete de sarcini pe specialități (CS) + documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, obținerea autorizației de construire, asistența tehnică a proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor și execuția lucrărilor.

Valoarea estimata este de 38 752 293 RON fără TVA calculată astfel:

— proiectare: 1 017 494 RON fără TVA (cap. 3.5.4 „Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor” – 0,00 RON fără TVA + cap. 3.5.6 „Proiect tehnic, DDE, DTAC, POE” – 739 996,00 RON fără TVA + cap. 3.8.1 „Asistenta tehnica din partea proiectantului” – 277 498,00 RON fără TVA),

— execuţie: 37 734 799 RON fără TVA (cap. 2.1 – 550 000,00 RON fără TVA + cap. 4.1 – 36 449 800,00 RON fără TVA + cap. 4.2 – 50 000,00 RON fără TVA + cap. 4.3 – 500 000,00 RON fără TVA + cap. 5.1.1 – 184 999,00 RON fără TVA).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta profesionala / Pondere: 20 %
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea si metodologia / Pondere: 20 %
Prețul - Pondere: 60 %
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 38 752 293.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 20
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri guvernamentale: Fondul de Dezvoltare și Investitii; autoritate gestionara: Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Situaţia personală a candidatului/ofertantului: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici: ofertanti/asociati/subcontractanti/tert sustinator participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (model sectiunea „Formulare”) din Legea 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Albu Cristinel, primar,

— Mihăilă Doru, viceprimar,

— Voda Marina, contabil,

— Amarandei Anton, secretar,

— Nita Ioan Marcel, consilier personal,

— Gardan Ana-Maria, inspector agricol.

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare si experti cooptati, daca este cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642

Adresă internet: www.portal.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Comuna Țuțora
Adresă: Comuna Țuțora, județul Iași
Localitate: Țuțora
Cod poștal: 707560
Țară: România
E-mail: primariatutora@yahoo.com
Telefon: +40 232298800
Fax: +40 232298811

Adresă internet: www.primariatutora.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/11/2019