Dostawy - 558447-2022

Submission deadline has been amended by:  649118-2022
12/10/2022    S197

Polska-Kalety: Elektryczność

2022/S 197-558447

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MIASTO KALETY
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 151398706
Adres pocztowy: Żwirki i Wigury, 2
Miejscowość: Kalety
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-660
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.kalety.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.kalety.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Boronów
Miejscowość: Boronów
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ciasna
Miejscowość: Ciasna
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dąbrowa Zielona
Miejscowość: Dąbrowa Zielona
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobrodzień
Miejscowość: Dobrodzień
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Herby
Miejscowość: Herby
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kochanowice
Miejscowość: Kochanowice
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kolonowskie
Miejscowość: Kolonowskie
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Konopiska
Miejscowość: Konopiska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krupski Młyn
Miejscowość: Krupski Młyn
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pawonków
Miejscowość: Pawonków
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Przyrów
Miejscowość: Przyrów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tworóg
Miejscowość: Tworóg
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Woźniki
Miejscowość: Woźniki
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zębowice
Miejscowość: Zębowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kalety
Miejscowość: Kalety
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Numer referencyjny: WSiRG.700.ZE.OU.OK.2022.AB
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej Gmin Grupy Zakupowej Kalety oraz dla potrzeb obiektów Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii w obydwu częściach wskazano w załączniku nr 2a i 2b do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – dostawa e. elektrycznej dla potrzeb oświetlenia p.p Gmin Grupy Zakupowej Kalety.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej Gmin Grupy Zakupowej Kalety. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład tej części znajduje się w załączniku nr 2a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie eBOK / Waga: 1
Cena - Waga: 99
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzi w imieniu zamawiających osoba trzecia w rozumieniu art. 37 ust. 2 PZP. Pełnomocnikiem jest Preda Sp. z o.o.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – dostawa e. dla potrzeb obiektów G skupionych w GZ Kalety i ich jednostek organizacyjnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład tej części znajduje się w załączniku nr 2b do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie eBOK / Waga: 1
Cena - Waga: 99
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek dla obydwu części przedmiotu zamówienia: Posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Część 1 - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej. Warunek zostanie uznany za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1.000.000 zł b) Część 2 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów. Warunek zostanie uznany za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 2.000.000 zł UWAGA: W przypadku składania oferty na obie części Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 3.000.000 zł .

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. 2) W przypadku gdy na potrzeby weryfikacji warunku wykonawca przedstawia dostawy w trakcie realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile zrealizowany w ramach danej umowy wolumen dostaw jest nie mniejszy niż wartość wskazana w warunku dla danej części lub obydwu części. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, warunek udziału w postępowaniu dotyczy tych dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1 - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej. Wykonawca spełni warunek o ile wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 4,0 GWh. b) Część 2 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów. Wykonawca spełni warunek o ile wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 7,0 GWh. UWAGA: W przypadku składania oferty na obie części Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu przynajmniej jednej dostawy o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 11,00 GWh.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Od wykonawców wymaga się złożenia dokumentów zgodnie z rozdziałem X SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2022