darbai - 560187-2018

20/12/2018    S245

Rumunija-Cluj-Napoca: Kelių tiesimo darbai

2018/S 245-560187

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: CNAIR S.A. prin DRDP Cluj
Nacionalinis registracijos Nr.: 16054368
Adresas: Str. Decebal nr. 128
Miestas: Cluj-Napoca
NUTS kodas: RO113 Cluj
Pašto kodas: 400205
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Dl. Adrian Marcel Longodor
El. paštas: achizitii@drdpcluj.ro
Telefonas: +40 264432552
Faksas: +40 264432446
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.drdpcluj.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.drdpcluj.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: www.e-licitatie.ro
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Būstas ir komunaliniai patogumai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Finalizarea lucrărilor rămase de executat la obiectivul „Reabilitare DN 76 Sector 2 km 150 + 000 - km 166 + 000 - Etapa 2”

Nuorodos numeris: 16054368/2018/3C
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233120 Kelių tiesimo darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Finalizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul,,Reabilitare DN 76 Sector 2 km 150 + 000 - km 166 + 000 - Etapa 2”.

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, in legatura cu documentatia de atribuire, este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10 a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 605 298 867.56 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45111100 Griovimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO113 Cluj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

DN 76 Sector 2 km 150 + 000 - km 166 + 000.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Prin prezentul proiect se urmărește realizarea lucrărilor rămase de executat din proiectul de reabilitare 5R14 “Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 150 + 000 - km 166 + 000 reziliat.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Graficul Gantt. / Lyginamasis svoris: 20 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 80 %
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 60 529 867.56 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Proiectul este parte integranta a „PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM) 2014- 2020”.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular III.2.1/1). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

— Director General Regional — Inginer Radu Ilie Baruta,

— Director Economic — Economist Emil Grivase,

— Director Adjunct Exploatare — Inginer Ioan Crisan,

— Sef Departament Juridic — Consilier Juridic Crina Lapusan,

— Def Departament Achizitii — Consilier Juridic Adrian Marcel Longodor,

— Sef Departament Investitii — Inginer Cristian Chifor,

— Biroul Siguranta Circulatiei — Inginer Emil Dodan,

— Sef Compartiment CFP — Economist Nicoleta Gherman,

— Sef Serviciul Proiectare — Inginer Ionut Lup,

— Serviciul Investitii si RK — Inginer Violeta Alexa,

— Sef Serviciul Reabilitare — Inginer Teodor Gorcea.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor la bugetele locale sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Înainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular III.2.1/1 din fisierul „Modele de formulare”);

2) Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat în original/copie legalizata/copie

lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;

3) Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;

4) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractor.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Media cifrei de afaceri totale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie in valoare de minim: 60 529 867,56 RON.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu).

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va complete DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea B „Capacitatea economica si financiara". Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 4: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va

completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea B „Capacitatea economica si financiara". Ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. III.2.21 prezentat in sectiunea „Formulare" din documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi prezentale la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. În cazul unei asocieri, se va prezenta odata cu DUAE un acord de asociere (Formular III.2.3/a1), în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului.

Odata cu depunerea DUAE se prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, Formular nr. III.2.2.

Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Experiență similară: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene in valoarea cumulata de minim: 30 264 933,78 RON fara TVA.

Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie, intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminareac lucrarilor; lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.

Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti cu privire la numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care ofertantul a fost reponsabil la procedura de atribuire, care va fi insotit de: angajamentul tertului sustinator ((Formular III.2.3/a2). Odata cu depunerea DUAE se prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi prezentale la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Acordul de asociere (Formular III.2.3/a1), daca este cazul. Se va mentiona ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru indeplinirea contractului. Acordul de subcontractare (Formular III.2.3/a3) daca este cazul. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractanta si va avea anexat acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul declarat câstigator, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul încheiat între ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante,fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara. Se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta conform art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, la incheierea contractului. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. In conformitate cu prevederile art. 196/Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solictarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate pentru demonstrarea experientei similare si anume: contracte/parti din contracte/certificate, procese verbale de receptie/recomandari/alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme executarea respectivelor lucrari, valoarea exprimata in RON fara TVA, precum si perioada de executie a lor.

Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare: contracte, procese verbale de receptie/recomandari, insotite de traducere autorizata.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 09/01/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 09/05/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 09/01/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Contestație, 10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj
Adresas: Str. Decebal nr. 128
Miestas: Cluj-Napoca
Pašto kodas: 400205
Šalis: Rumunija
El. paštas: achizitii@drdpcluj.ro
Telefonas: +40 264432552
Faksas: +40 264432446
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2018