Servicii - 560251-2020

Submission deadline has been amended by:  106119-2021
20/11/2020    S227

România-Slatina: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

2020/S 227-560251

Anunţ de concesionare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO
Număr naţional de înregistrare: 25504895
Adresă: Str. Mănăstirii nr. 1A
Localitate: Slatina
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 230019
Țară: România
Persoană de contact: Florin-Ionuț Barbu
E-mail: olt_eco@yahoo.com
Telefon: +40 249420411
Fax: +40 249420411
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.olteco.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100008780
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Candidaturile sau, dacă este cazul, ofertele trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt

Număr de referinţă: 25504895/2020/1
II.1.2)Cod CPV principal
90511000 Servicii de colectare a deşeurilor menajere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile delegate de catre autoritatea contractanta includ: activitatea de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt. Cantitățile anuale estimate sunt de aproximativ 81 629 tone. Redevența este de 1 141 608,4 RON anual, iar valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 (zero) RON.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 209 381 650.20 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
90512000 Servicii de transport de deşeuri menajere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Judetul Olt.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile delegate de catre autoritatea contractanta includ: activitatea de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt. Cantitățile anuale estimate sunt de aproximativ 81 629 tone. Redevența este de 1 141 608,4 RON anual, iar valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 (zero) RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 96
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Lista şi descrierea succintă a condiţiilor, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original si vor fi semnate cu semnatura olografa.

Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea indeplinirii criteriilor de calificare/selectie vor fi solicitate intr-o maniera echivalenta indiferent de faptul ca ofertantul/candidatul este o persoana fizica/juridica romana sau straina.

In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire.

1. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 79 din Legea 100/2016 (Formularul 6).

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 80 din Legea 100/2016 (Formularul 7).

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;

3. Declaratia privind neincadrarea la prevederile art. 81 din Legea 100/2016 (Formularul 8).

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator.

Declaratiile vor fi insotite de cazier judiciar al persoanei juridice, cazier fiscal al persoanei juridice si certificat de atestare fiscala – eliberat de ANAF, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (3), (4), (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016;

4. Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului cu privire la sediile secundare si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata a impozitelor si taxelor.

Nota: in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79-81, atunci va fi acceptata o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente;

5. Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 44 din Legea 100/2016 (Formularul 9).

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:

— Delureanu Virgil, președinte ADI OLT-ECO;

— Bît Florin, membru consiliul director al ADI OLT-ECO;

— Cernat Răzvan, membru consiliul director al ADI OLT- ECO;

— Barbu Florin-Ionut, director al ADI OLT-ECO;

— Constantin Stelian Emil Moț, primar Slatina;

— Radu Dumitru-Liviu, primar Caracal;

— Prioteasa Ioan, primar Scornicesti;

— Teodosescu Mădălin-Ady, primar Balș;

— Oane Iulică, primar Corabia;

— Udrescu Tudor, primar Piatra-Olt;

— Ciubuc Dumitru, primar Dragănești-Olt;

— Enăchioaia Nicușor, primar Potcoava;

— Enescu Ion, primar Baldovinești;

— Negrilă Florea, primar Băbiciu;

— Marineață Tudor, primar Bălteni;

— Gealapu Vergil, primar Bărăști;

— Vlăduț Marin, primar Bîrza;

— Chitez Ilie, primar Bobicești;

— Oprea Cici-Constantin, primar Brăstavățu;,

— Ivan Marian, primar Brebeni;

— Cheroiu Ion, primar Brîncoveni;

— Radu Miltiade, primar Bucinișu;

— Rotaru Constantin, primar Călui;

— Gușatu Dănuț, primar Cezieni;

— Marancea Ionel, primar Cilieni;

— Văduva Ionel, primar Cîrlogani;

— Stan Nicolae, primar Colonești;

— Dinuț Constantin, primar Corbu;

— Stoichicescu Marian, primar Coteana;

— Serban Vasile, primar Crîmpoia;

— Voiculescu Liviu-Dumitru, primar Cungrea;

— Gănescu Gheorghe, primar Curtișoara;

— Soare Nicolae, primar Dăneasa;

— Trașcă Marinel, primar Dobrețu;

— Tudorașcu Gheorghe, primar Dobrosloveni;

— Aliman Ion, primar Deveselu;

— Crăciunescu Ion, primar Dobroteasa;

— Bondrescu Aurel, primar Dobrun;

— Filip Ovidiu-Florin, primar Drăghiceni;

— Popa Constantin, primar Făgețelu;

— Petrișor Alexandru, primar Fălcoiu;

— Vladu Leon Viorel, primar Fărcașele;

— Costea Dumitru, primar Găneasa;

— Antonie Iulian, primar Găvănești;

— Anghel Mihail, primar Ghimpețeni;

— Imireanu Dorel-Cătălin, primar Giuvărăști;

— Bobonete Niculiță, primar Gîrcov;

— Bucă Marius, primar Gostavățu;

— Ioana Mihai, primar Grădinari;

— Dincă Ion, primar Grădinile;

— Căpriță Adrian-Viorel, primar Grojdibodu;

— Cranta Gicu, primar Gura Padinii;

— Pascu Mirel, primar Ianca;

— Munteanu Paulica, primar Iancu Jianu;

— Ancuța Gabriela-Mariana, primar Icoana;

— Căpraru Ion, primar Ipotesti;

— Gulie Marian, primar Izbiceni;

— Constantin Florian, primar Izvoarele;

— Selescu Vasilica, primar Leleasca;

— Becheanu Alexandru, primar Mărunței;

— Dobrița Constantin, primar Mihăești;

— Dorobanțu Marin, primar Milcov;

— Stanciu Ion-Adrian, primar Morunglav;

— Toma Ion-Sorin, primar Movileni;

— Tiutiu Gheorghe, primar Nicolae Titulescu;

— Udrea Tudor, primar Obârșia;

— Matei Tudor, primar Oboga;

— Burciu Valerin-Ion, primar Oporelu;

— Scurtu Marin, primar Optași-Măgura;

— Oiță Viorel, primar Orlea;

— Pistol Marian, primar Osica de Jos;

— Manicea Gheorghe, primar Osica de Sus;

— Matei Dumitru Dănuț, primar Pârșcoveni;

— Dobre Ilie, primar Perieți;

— Mandescu Valeriu, primar Pleșoiu;

— Bărăscu Iulian, primar Poboru;

— Gheorghe Florea, primar Priseaca;

— Sâia Nicușor, primar Radomirești;

— Bălă Dan, primar Redea;

— Sârbu Vergil, primar Rotunda;

— Chirea Alexandru, primar Rusănești;

— Tănase Lucian, primar Sârbii-Măgura;

— Tiugan Liviu, primar Scărișoara;

— Lunganu Marian, primar Schitu;

— Băluță Marian, primar Seaca;

— Preda Iulian, primar Sâmburești;

— Ungureanu Savu, primar Slătioara;

— Șărpău Dănuț, primar Spineni;

— Vasile Marian, primar Studina;

— Mihăeșteanu Marin, primar Sprâncenata;

— Damian Alexandru, primar Stoenești;

— Preoteasa Marius-Paulian, primar Stoicănești;

— Peligrad Titi, primar Șerbănești;

— Vizantie Constantin, primar Strejești;

— Neagu Cristinel, primar Șopârlița;

— Măgureanu Viorel-Marius, primar Ștefan cel Mare;

— Vasile Dan, primar Tătulești;

— Lăzărescu Mihăiță, primar Teslui;

— Gulie Virgil, primar Tia-Mare;

— Barbu Gheorghe, primar Topana;

— Negrilă Marian, primar Traian;

— Șotae Eugen, primar Tufeni;

— Spiridon Ion, primar Urzica;

— Iancu George-Daniel, primar Valea Mare;

— Radulescu Sorin, primar Vădastra;

— Stanescu Marian-Mihail, primar Vișina;

— Țol Florin-Cristian, primar Vișina Nouă;

— Șofaru Ion, primar Văleni;

— Treanță Gheorghe, primar Vulturești;

— Ciupitu Marian, primar Vădăstrița;

— Rotea Ion-Robert, primar Vitomirești;

— Taifas Alexandru, primar Vâlcele;

— Tocea Marian, primar Vlădila;

— Anuța Liviu-Laurențiu, primar Voineasa;

— Mandea Paul, primar Vulpeni;

— Piciu Valentin, primar Verguleasa.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate, sucursale și sedii secundare, puncte de lucru. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data-limita de depunere a ofertelor.

Nota: obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original.

III.1.2)Situația economică și financiară
Lista şi descrierea succintă a criteriilor de selecţie, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Cerința nr. 1. Cifra medie de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent obiectului contractului (individual sau asociere de operatori economici) pentru perioada 2017, 2018 si 2019 trebuie sa fie echivalentul a cel putin 30 000 000 RON.

Cerinta nr. 2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la data de începere a contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru primele doua luni de derulare a contractului de operare, in valoare de: 4 362 117,7 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1. Declaratie privind cifra de afaceri (Formular nr. 10 – declaratie privind cifra de afaceri, sectiunea „Formulare”). Valorile vor fi exprimate in lei si alta valuta, la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte;

2. Documente justificative: demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin prezentarea bilantului contabil/extrase de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor/completarea si/sau depunerea unei declaratii privind media cifrei de afaceri in activitati ce fac obiectul contractului in ultimii trei ani financiari/orice alte documente echivalente;

3. Pentru operatorii economici nerezidenti:

(a) in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic (declaratie notariala din care sa rezulte cifra de afaceri realizata din activitatea de salubrizare in perioada 2017, 2018 si 2019). Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana;

(b) in cazul in care ofertantul va prezenta bilanturile contabile, iar in tara de origine nu se emit bilanturi semestriale acesta va prezenta ultimele trei bilanturi contabile emise anterior datei de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana.

Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.

Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele economice si financiare invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea capacității economice și financiare nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 79-81din Legea 100/2016. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare documentele relevante care (spre exemplu: depozite bancare, acces la instrumente de finanțare – linii de credit, alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul). Documentul de sustinere a contractului, indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui sa contina numele contractului, suma si perioada solicitata.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Lista şi descrierea succintă a criteriilor de selecţie, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Cerința 1. Ofertantul trebuie sa probeze ca in ultimii trei ani a prestat în cadrul a maximum trei contracte servicii similare cu cele care fac obiectul contractului care urmează a fi atribuit, care includ cel putin activitatea de colectare a deșeurilor municipale a 48 000 tone intr-un an (12 luni consective).

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 79-81din Legea 100/2016. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantul trebuie sa fie certificat in domeniul contractului de catre de organisme nationale sau internationale independente acreditate asupra: Sistemului de Management al Calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent; certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data-limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul trebuie sa fie certificat in domeniul contractului de catre de organisme nationale sau internationale independente acreditate asupra: Sistemului de Management de Mediu SR EN ISO 14001 sau echivalent; certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data-limita de depunere a ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Formularul 12 – declaratie privind lista serviciilor efectuate, impreuna cu Anexele 1 si 2 la Formularul 12 si fisa de informatii privind experienta similara – Formularul 13, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara. Operatorul economic ofertant, participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii trebuie sa prezinte: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă sau alte enitități care asigură identificarea cantităților de deşeuri municipale gestionate. Toate acestea prezentate in copie certificata „Conform cu originalul”, purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a realizat experienta similara solicitata. Pentru situatiile in care serviciile prezentate au fost realizate intro asociere, se vor lua in considerare doar servicii prestate de ofertant.

Se va prezenta angajamentul privind sustinerea tehnica (Formular 14) si anexa la Formularul 14, in original.

Ofertantul va prezenta certificatul privind: certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Ofertantul va prezenta certificatul privind: certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de mediu, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
Data: 22/12/2020
Ora locală: 14:00
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut al ofertei. Evaluarea propunerilor financiare se va face prin astfel: ofertanții vor prezenta tariful, pe baza fisei de fundamentare aferente fiecărei activități, doar pentru primul an de activitate. Formula de calcul pentru aplicarea criteriului de atribuire stabilit este următoarea: preț total contract (PC) = cantitate operata x tarif lei/tonă.

Ofertantul a cărui valoarea totală pentru primul an de activitate este cea mai mică este declarat câștigător.

În fișa de fundamentare nu vor fi incluse elemente de cost aferente altor activități. Se vor include numai costuri specifice acestei activități.

Autoritatea contractanta recomandă efectuarea vizitei amplasamentelor. Perioada vizitei: de la data publicării în SEAP până la data-limită de depunere a clarificărilor. Ofertantul este responsabil de eventualele inadvertenţe între oferta depusă şi situaţia existentă dacă nu participă la vizita pe amplasamente.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/11/2020