Paslaugos - 561184-2018

20/12/2018    S245

Lenkija-Vroclavas: Valymo paslaugos

2018/S 245-561184

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Adresas: ul. H. Kamieńskiego 73a
Miestas: Wrocław
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
Pašto kodas: 51-124
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Roma Komora, Marzena Paszulewicz
El. paštas: zp@wssk.wroc.pl
Telefonas: +48 713270591
Faksas: +48 713270425
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.wssk.wroc.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/183118
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/183118
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługa utrzymania czystości, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego

Nuorodos numeris: Szp/FZ – 68/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90910000 Valymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a oraz Oddziału Zamiejscowego przy ul. Poświęckiej 8 a także w budynkach osiedla przyszpitalnego przy ul. Jutrosińskiej 17-36 we Wrocławiu, o łącznej powierzchni użytkowej 35 157,86 m2.

2. Szczegółowy zakres usługi został określony w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby (pracowników liniowych) wykonujące czynności sprzątania na warunkach wynikających z art. 22 §1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Szczegółowy zakres usługi został określony w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Ilość gwarantowanych etatów - osoby zatrudnione na umowę o pracę na pełny etat / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Wysokość gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia brutto oferowanego za pracę na pełnym etacie u Zamawiającego w czasie trwania przedmiotu zamówienia / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, które będzie polegało na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu świadczonej usługi i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % wartości umowy brutto w przypadku włączenia nowych, pomieszczeń lub wyłączenia pomieszczeń do lub z eksploatacji lub zwiększenia powierzchni sprzątanej w dotychczasowych budynkach, w szczególności powstałych w wyniku modernizacji, czy prowadzonych inwestycji. Prawo opcji będzie realizowane w terminie obowiązywania umowy.

2. W przypadku włączenia nowych, pomieszczeń (budynków) do eksploatacji lub zwiększenia powierzchni sprzątanej w dotychczasowych budynkach - wynagrodzenie z tytułu prawa opcji stanowić będzie iloczyn włączanej powierzchni i stawki za 1 m2 jaka została wskazana przez Wykonawcę Formularzu oferty.

3. Prawo opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.

4. Termin realizacji przez Wykonawcę zamówienia wynikającego z prawa opcji następować będzie bezzwłocznie, w terminach uzgadnianych przez Wykonawcę z Zamawiającym, nie będzie on jednak dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Dla skutecznego skorzystania z prawa opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego oświadczenia Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru.

5. Rozliczenie za wykonanie zamówienia z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w odniesieniu do rozliczania usług zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:, Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN które umożliwią mu poniesienie kosztów realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiadają:

1) doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu czystości o wartości łącznej nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto, polegające na sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej o powierzchni min 30 000,00 m2 każda. trwającej min. 24 miesiące w ramach jednego kontraktu. Przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć w szczególności budynki przeznaczone dla administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie oraz budynki biurowe

2) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia jednym kierownikiem obiektu, posiadającym wykształcenie minimum średnie oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie higieny szpitalnej, zakażeń szpitalnych poświadczoną stosownymi dokumentami tj. zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty o ukończonych szkoleniach, kursach - wydanymi przez zewnętrzne komórki szkoleniowe firmy lub certyfikowane ośrodki szkoleniowe - posiadający min. 3-letnie doświadczenie bezpośredniego nadzoru na realizacją usług sprzątania w obiektach służby zdrowia

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1) wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/01/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/01/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Siedziba Zamawiającego

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych wzorem Umowy

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587800
Faksas: +48 224587803
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587800
Faksas: +48 224587803
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2018