Usługi - 562175-2020

23/11/2020    S228

Polska-Poznań: Usługi drukowania i powiązane

2020/S 228-562175

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Dolna Wilda 80A
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Chomiakowska
E-mail: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl
Tel.: +48 618586100
Faks: +48 618522224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego

Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest najem drukujących urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz systemem druku podążającego i poufnego (w tym licencjami do oprogramowania) w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz serwisem tych urządzeń obejmującym wymianę wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, a także kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i serwisem ww. urządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie zaproponowanego oprogramowania oraz w zakresie systemu druku podążającego.

2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załącznikach do OPZ (nr 1–10).

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zasadami wskazanymi w zał. nr 1 do SIWZ oraz zał. nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 703 558.85 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
50323000 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest najem drukujących urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz z systemem druku podążającego i poufnego (w tym licencjami do oprogramowania) w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz serwisem tych urządzeń obejmującym wymianę wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, a także kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i serwisem ww. urządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie zaproponowanego oprogramowania oraz w zakresie systemu druku podążającego.

2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załącznikach do OPZ (nr 1–10).

3. Określone w zał. nr 1 i 2 do SIWZ ilości zostały oszacowane z należytą starannością. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistej ilości wydruków wykonanych w okresie realizacji zamówienia na urządzeniach objętych przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres obowiązywania umowy nie może być niższe niż wartość brutto zamówienia podstawowego – gwarantowanego, wskazanego w ofercie Wykonawcy, z ewentualnym uwzględnieniem zmian wskazanych w § 12 niniejszej umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zasadami wskazanymi w zał. nr 1 do SIWZ oraz zał. nr 7 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Przez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Zamawiający rozumie umowę o pracę zawartą z pracownikiem Wykonawcy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi faktycznie wykonywanej usługi, na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy także zastępstw i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. Do rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę należą bieżące czynności serwisowe i naprawcze (powyższe dotyczy także pracowników podwykonawcy).

6. Przed wszczęciem postępowania na podstawie art. 31a – 31d Pzp Zamawiający przeprowadził dialog techniczny. Informacje dotyczące dialogu technicznego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: (www.wielkopolskie.kas.gov.pl) w zakładce „Ogłoszenia”, dalej „Zamówienia publiczne”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas skutecznego usunięcia awarii lub wymiany na urządzenie zastępcze / Waga: 24 %
Kryterium jakości - Nazwa: System odczytu stanu liczników z urządzeń Zamawiającego / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kasowanie z nadpisywaniem danych z dysku urządzenia (dotyczy wielofunkcyjnych urządzeń najmowanych) / Waga: 6 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji – ilość wydruków w prawie opcji określono w zał. nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy). Jako zamówienie w ramach prawa opcji Zamawiający traktuje wykonywanie wydruków przez Zamawiającego powyżej ilości wydruków wskazanych jako zamówienie podstawowe – gwarantowane (kol. nr 3 formularza ofertowego) ale nie więcej niż ilości wskazane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym jako zamówienie w prawie opcji (kol. nr 4 formularza ofertowego).

2. Uruchomienie prawa opcji, następuje automatycznie w sytuacji wyczerpania ilości wydruków, o których mowa w pkt 1.

3. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa opcji lub niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej wartości uruchomionego prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4. Usługi objęte umową realizowane z uruchomionego prawa opcji mogą być świadczone tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania umowy.

5. Do usług świadczonych w ramach prawa opcji mają zastosowanie odpowiednio jak dla zamówienia podstawowego zapisy umowy (w szczególności w stosunku do cen jednostkowych z tytułu świadczonych usług).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 100-241146
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Najem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grzegorz Ławniczek wspólnik spółki cywilnej Cellpol s.c. Grzegorz Ławniczek Monika Ławniczek
Adres pocztowy: ul. Jana Czochralskiego 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 61-248
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Monika Ławniczek wspólnik spółki cywilnej Cellpol s.c. Grzegorz Ławniczek Monika Ławniczek
Adres pocztowy: ul. Jana Czochralskiego 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 61-248
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 703 558.85 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 645 001.17 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 10 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

ATA Szczecin sp. z o. o.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W pozycji V.2.4 podana kwota 17 703 558,85 PLN jest szacunkową wartością zamówienia netto obejmującą zarówno zamówienie podstawowe (gwarantowane) jak i zamówienie w ramach prawa opcji. Kwota 9 645 001,17 PLN to całkowita wartość netto umowy (zamówienie podstawowe + maksymalne wykorzystanie prawa opcji).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI art.179 – 198g Pzp.

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2020