Usługi - 562182-2020

23/11/2020    S228

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

2020/S 228-562182

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kowalewska, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi kolokacji, dostarczania części zamiennych i utrzymanie Centrum Przetwarzania Danych Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

Numer referencyjny: R/15/20/PO/G/499
II.1.2)Główny kod CPV
72720000 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, kolokacji, utrzymania i dostarczanie części zamiennych Centrum Przetwarzania Danych Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, m.in. w tym:

1) usługa kolokacji, polegająca na fizycznym umieszczeniu i utrzymaniu funkcjonowania środowisk IT Zamawiającego w Głównym i Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych (CPD A i CPD B) przez Wykonawcę;

2) usługa utrzymania Głównego Centrum Przetwarzania Danych oraz Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (dalej zwanych „CPD A” oraz „CPD B”) Zamawiającego przez Wykonawcę.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 690 591.40 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, kolokacji, utrzymania i dostarczanie części zamiennych Centrum Przetwarzania Danych Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, m.in. w tym:

1) usługa kolokacji, polegająca na fizycznym umieszczeniu i utrzymaniu funkcjonowania środowisk IT Zamawiającego w Głównym i Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych (CPD A i CPD B) przez Wykonawcę, składająca się w szczególności z następujących czynności:

a) udostępnienia powierzchni dla Głównego i Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych;

b) zapewnienia odpowiednich warunków dla Głównego i Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych;

c) zasilenia energią elektryczną Głównego i Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych;

d) zapewnienia klimatyzacji w Głównym i Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych;

e) zapewnienia bezpieczeństwa w Głównym i Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych;

f) konfiguracji sprzętu sieciowo-serwerowego dla Głównego i Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych;

g) pozostałych czynności określonych w w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy (załącznik C do zaproszenia) oraz wynikających z pozostałych załączników do wzoru umowy załącznik C do zaproszenia;

2) usługa utrzymania Głównego Centrum Przetwarzania Danych oraz Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (dalej zwanych „CPD A” oraz „CPD B”) Zamawiającego przez Wykonawcę, składająca się w szczególności z następujących czynności:

a) wsparcie obecnie eksploatowanego sprzętu;

b) serwis sprzętu;

c) cykliczna wymiana sprzętu;

d) odbiór wadliwych urządzeń;

e) weryfikacja i naprawa wadliwego sprzętu;

f) zarządzanie sieciami (LAN/WAN, DNS, DHCP, Activ Directory);

g) systemy zarządzania (obsługa sprzętu, administracja systemu operacyjnego, system startup/shutdown 2Patch, zarządzanie przywracaniem systemu, monitoring systemów);

h) usługi zarządzania aplikacjami (zarządzanie Firewallem, McAfee IPS, McAfee EPO, szyfrowanie, obsługa HP Open.View lub podobnych, systemy monitoringu NNM i Pl, systemy przywracania, TYPO3 CMS, Citrix, Borderware, Safeword, certyfikaty, wsparcie techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania);

i) operacje systemowe, m.in. zarządzanie środowiskiem Microsoft (Exchange, Active Directory, Database, Webserver), Unix (m.in. HP UX, Linux);

j) monitorowanie operacji systemowych (za pomocą dedykowanego oprogramowania m.in. HP OpenView);

k) zarządzanie i utrzymanie pamięci operacyjnej (m.in. SAN, SAN Switch, VLT, Tapelibrary, Backup/Restore).

2. Opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący załącznik C do zaproszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

2.2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, w zależności od oświadczenia Zamawiającego:

2.2.1. wariantu I na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe;

2.2.2. wariantu II w zakresie wskazanym w Załączniku nr 22 do umowy.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie uruchomienia prawa opcji w jednym z wariantów, poprzez złożenie zamówienia, przy czym zamówienie wywołuje skutek od pierwszego dnia następującego po okresie zakończenia realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający jest uprawniony do złożenia zamówienia o skorzystaniu z prawa opcji do dnia 24 maja 2021 r. Prawo opcji w każdym z wariantów obejmować będzie okres 3 miesięcy tj. od 3.8.2021 do 2.11.2021. Strony nie przewidują częściowego udzielenia zamówienia w prawie opcji w ramach każdego z wariantów, o których mowa w pkt 2.2 umowy.

2.3. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie prawa opcji względem Zamawiającego, w tym za utracone korzyści, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 194-470060
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: R/15/20/PO/G/499
Nazwa:

Świadczenie usługi kolokacji, dostarczania części zamiennych i utrzymanie Centrum Przetwarzania Danych Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DXC Technology Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szturmowa 2a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 690 591.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 205 525.54 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl).

Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2020