Usługi - 564872-2020

24/11/2020    S229

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 229-564872

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania

Numer referencyjny: ZP/TITT/27/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy ramowej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 195 121.95 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-256950
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 25
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 19
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 25
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JCommerce Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-114
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Transition Technologies-Software Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Pawia 55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-030
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NBC Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 251A
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 53-234
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Solid Brain Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Generała Bohdana Zielińskiego 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 30-320
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Soflab Technology Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ligocka 103
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-568
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: P&P Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Pułaskiego 76
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-510
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Isolution Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. E. Tyszkiewicza 21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-157
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Crestt Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rejtana 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-516
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 195 121.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 195 121.95 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2020