Paslaugos - 56508-2019

05/02/2019    S25

Magyarország-Velence: Élelmezési szolgáltatások

2019/S 025-056508

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Velence Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45531215
Postai cím: Tópart utca 26.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koszti András
E-mail: hivatal@velence.hu
Telefon: +36 22589402
Fax: +36 22472747

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.velence.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.velence.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30912980
Postai cím: Tópart utca 26.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koszti András
E-mail: human01@freemail.hu
Telefon: +36 22589402
Fax: +36 22472747

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.human01.eoldal.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.human01.eoldal.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_12219526
Postai cím: Kis utca 1.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czuppon István
E-mail: zoldliget@zoldligetsuli.hu
Telefon: +36 22589200
Fax: +36 22589209

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoldligetsuli.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.zoldligetsuli.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000068482019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000068482019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Velence közétkeztetési szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR000068482019
II.1.2)Fő CPV-kód
55520000 Élelmezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Velence Város közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55520000 Élelmezési szolgáltatások
55521100 Ebédszállítási szolgáltatások
55524000 Iskolai élelmezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

2481 Velence, Fő u. 79.

2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1.

2481 Velence, Bárczi G. u. 4–6.

2481 Velence, Árok utca 11.

A szociális étkeztetés tekintetében az igénybe vevők címei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4 évre szóló vállalkozási szerződés keretében Velence Város közigazgatási területén lévő közétkeztetési szolgáltatásnyújtása a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

Nyertes Ajánlattevő (AT) a szolgáltatást, a maradéktalan ellátásához szükséges saját gépekkel, eszközökkel és berendezésekkel köteles végezni, amellyel az alábbiak szerinti időpontokban a meghatározott ételmennyiséget az előírt minőségben biztosítani tudja.

Az étkeztetésnek meg kell felelnie az óvodásokra és az iskolásokra vonatkozó mennyiségi összetételi és minőségi előírásoknak, valamint a HACCP rendszer követelményeinek.

Az ellátottak száma tekintetében a mennyiségi adat a szerződés teljesítése során az előre nem látható hiányzásokkal (pl: járvány, vírusos megbetegedések) és előre lejelentett hiányzásokkal (pl: tanítás nélküli munkanap) eltérhet.

A nyertes AT a közüzemi díjakat a fogyasztás alapján köteles téríteni, a mindenkori piaci szolgáltatói árakat figyelembe véve.

Ajánlatkérő (AK) a lent írtak szerint határozza meg 2018. I. félévre vonatkozóan a különböző csoportok szerinti maximum napi mennyiségeket.

A különböző csoportok szerinti létszám a szerződés időtartama alatt változik.

AT feladata az ételek elkészítése, kért határidőig történő kiszállítása ételek kiosztása valamennyi teljesítési helyre.

A szociális ellátottak esetén az ellátást házhoz szállítással, eldobható dobozokban kell teljesíteni.

AT-nek kell biztosítania a kiszállításhoz szükséges és közegészségügyi szempontból elfogadott szállítóedényeket, illetve szállítóeszközöket megfelelő mennyiségben.

Ellátotti csoportok (tájékoztatásul a felhívás feladásakor aktuális létszám alapján):

— 205 adag tízórai óvodás gyermekek számára

— 205 adag meleg ebéd óvodás gyermekek számára

— 205 adag uzsonna óvodás gyermekek számára

— 20 adag tízórai 7-10 éves iskolás gyermekek számára

— 95 adag ebéd 7-10 éves iskolás gyermekek számára

— 16 adag uzsonna 7-10 éves iskolás gyermekek számára

— 10 adag tízórai 11-14 éves iskolás gyermekek számára

— 78 adag ebéd 11-14 éves iskolás gyermekek számára,

— 8 adag uzsonna 11-14 éves iskolás gyermekek számára

— 27 adag tízórai középiskolás gyermekek számára

— 27 adag ebéd középiskolás gyermekek számára

— 27 adag uzsonna középiskolás gyermekek számára

13 adag ebéd felnőttek számára /szociális étkeztetés/

AK várhatóan 2019. évben használatba vesz egy bölcsődét, maximum 24 fős létszámmal. A bölcsőde megnyitását követően 24 adag reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna szállítását rendeli meg bölcsődések számára.

AT ajánlati ára a keretmegállapodás megkötésétől számított 12 hónapig nem változtatható, azt követően évente egy alkalommal emelhető az ár, a következő módon kiszámított mértékben: Az áremelés mértéke = a munka törvénykönyve, Mt. 153. § (1) bek a) pontjában meghatározott legkisebb munkabér éves emelkedésének a mértéke (%) x 0.3 + a KSH által közölt fogyasztói árindexen belül az élelmiszerek áremelkedésének mértéke (%) x 0,4 + a KSH által közölt fogyasztói árindexen belül a háztartási energia áremelkedésének mértéke (%) x 0,3. A szerződő felek a piaci viszonyok mérlegelése alapján közös megegyezéssel magasabb emelésben is megállapodhatnak.

AT feladata a diétás étkezés biztosítása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rend-ben meghatározottak szerint. (Tájék. mennyiség: a teljes menny. 4 %-a)

AT a közétkeztetési feladatát az AK tulajdonában álló tálalókonyhák üzemeltetésre történő átvételével látja el.

AT feladata a szolgáltatás ellátásával összefüggésben az üzemeltetett konyhákon a rovar és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon és tűzvédelmi feladatok ellátása, élelmiszer-biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási feladatok megszervezése.

Keretösszeg a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (a közbeszerzés mennyisége) nettó 350 000 000 Ft.

Keretmegállapodás 1 ATvel.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempontok:

1. 20 élelmezési napra vonatkozó melegebéd étlapok átlagos változatossága (átlagos változatossági mutatószám) (min.60, max. 80)

Súlyszám 30

2. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám 70

Értékelés során adható pontszám: 0-100.

Minőségi szempont: arányosítás (aránypár) a mintaétlapok alapján, az ár szempont: fordított arányosítás. részletek: egyéb közbesz dok-ok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 114. § (1) bek.nek megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR)17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek (továbbiakban AT) ajánlatában - elektronikus űrlap kitöltése útján - egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

EEKD nem alkalmazandó, figyelemmel a KR 7. §-ra is.

Folytatás VI.3.10. pontban.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést a közétkeztetésre, gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér: az érintett ellátotti létszámra vonatkozó ellenszolgáltatás 20 %-a/óra, óvodás és bölcsődés ellátottak esetén legfeljebb 1 óra, iskolás ellátottak esetén legfeljebb 2 óra késedelemig.

Napi meghiúsulási kötbér: maximális késedelem esetén a napi ellenszolgáltatás 30 %-a.

Meghiúsulási kötbér: 1 intézmény esetében egy éven belül legalább három alkalommal érvényesített napi meghiúsulási kötbér, vagy a nem megfelelő minőséget megerősítő szakértői vélemény esetén a teljes ellátotti létszámra vetített éves ellenszolgáltatás 30 %-a.

Részletek a szerződéstervezetben.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

Az Ajánlatkérő keretmegállapodást köt valamennyi ellátási hely vonatkozásában. Részajánlat esetén a szerződés az egyes ellátási helyek vonatkozásában jóval alacsonyabb létszámra vonatkozna, ami jelentősen magasabb adag-egységárat eredményezne.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Karakterkorlát miatt ebben a pontban:

Az ellenszolgáltatás teljesítése:

AK a beszerzést saját költségvetésből finanszírozza. A kifizetés a Kbt. 135. §-ával összhangban a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. alapján, az igazolt teljesítést követően utólag, átutalással (HUF)

Szerződés, kifizetés HUF.

Havi 1 számla.

Kbt. 135. § (5)-(6) bek irányadó.

Előleg nincs.

Késedelmi kamat Ptk. 6:155.§ (1) szerint.

Részletek a szerződéstervezetben.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 20/02/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Hiánypótlás teljes körben azzal, hogy ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő (tov: GSZ) hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében nincs hiánypótlás.

2. AK szigorúbban megh. alkalmassági követelményei: felhívás III.1.3) M1), M2) és M3) pont alk. feltétel.

3. ATként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni:

a) Általános/Tevékenységi felelősségbiztosítás, min 5 000 000 HUF/káresemény és 30 000 000 HUF/év kártérítési limitösszeggel;

b) Szolgáltatói felelősségbiztosítás, min 10 000 000 HUF/káresemény és 20 000 000 HUF/év kártérítési limitösszeggel.

Ha AT nem tesz ezen kötelezettségének eleget AK azt szerződéskötéstől való elállásként értékeli.

4. Az összesített nettó ajánlati árat az egyéb közb dokumentumok részeként kibocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő részletes költségvetéssel kell alátámasztani. Az értékelés alapja a részletes költségvetésben meghatározott egységárak és az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált összesített ár, azonban az elszámolás a mindenkori tényleges létszámadatok és az egységárak alapján történik.

5. Helyszíni bejárás: 12.2.2019 10:00 óra. Hely: AK székhelye.

6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

7. Kbt. 35. § (5) beknek szerint a közös ATknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módját a Kbt. 54. § és az egyéb közbeszerzési dokumentáció részletezi.

8 AK a Kbt. 105. § (1) a) pontja alapján egy ATvel köt keretmegállapodást, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződések minden feltételét tartalmazza, így az adott közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint az AK általi közvetlen megrendelés útján kerül sor. Az egyes AKk a keretmegállapodás alapján külön kötnek szerződést, évente, a tanév kezdetét megelőzően.

9. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba: 00252.

10. folytatás III.1.4)-től:

A KR 17. § (2) beknek szerint alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában AT nyilatkozik arról, hogy az érintett GSZk vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani AT nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bek g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A KR 13. § alapján EKR elektronikus űrlap útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bek szerinti elektronikus dokumentumba foglalt, cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az érkezésről cégbírósági igazolást.

A 424/2017.(XII.19.) Korm. rend 12.§(2) beknek megfelelően az alk követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbesz eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben GSZ nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. AK attól függetlenül vizsgálja, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbesz eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

11.Ajánlati kötöttség 30 nap.

12. Ajánlati biztosíték: 1 000 000 HUF

AK sz.száma:11736082-15363107

Ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§(2) szerint, igazolás:óvadékra von. átutalási megbízás, v bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi int.v. biztosító garancialevele, garanciaszerződése, v kezességi szerz v bizt szerz alapján kiállított – készfizető kezességvállt tartalmazó – kötelezvény más.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

Karakterkorlát miatt ebben a pontban:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M1) KR 21. § (3) a) pont alapján az ATnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki szakmai alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.

A KR 21. § (2) beknek megfelelően a referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M2) A KR 21. § (3) b) pont alapján ATnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ezen belül a képzettséget igazoló dokumentum (egyszerű másolati példány), a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzának és rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolása szükséges.

AK az önéletrajzban a szakmai gyakorlatot a kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontosságú megjelölésével kéri. AK elfogadja a szakmai gyakorlat év, vagy hónap pontosságú megjelölését is, azonban ez esetben a gyakorlati időt úgy számítja, hogy a kezdő időpont a megjelölt év vagy hónap utolsó napja, illetőleg a záró időpont a megjelölt év vagy hónap első napja. AK a szakmai gyakorlat teljes időtartamának számításakor a töredék hónapokat figyelmen kívül hagyja, továbbá a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.

M3) A KR 21. § (3) i) pontja alapján az ATnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával.

A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek, a Kbt. 69. § (4) bek, a Kbt. 114. § (2) bek, a 321/2015. (X. 30.) KR 23. §-ában és a 24. § (1) bek, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 12. § (2) rendelkezéseit alkalmazni kell.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1) Alkalmatlan az AT [ill a Kbt. 65. § (6) bek szerinti esetben a közös ATk együttesen, a Kbt. 65. § (7) bek szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan referenciával, amely összesen legalább 160 gyermek közétkeztetési szolgáltatási szolgáltatás keretében történő élelmezésére irányult, és magában foglalta a diétás étkeztetést is. Az alkalmassági feltételnek több referenciával is meg lehet felelni.

AK diétás étkezés alatt a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. §-ában meghatározott étrendet érti.

M2) Alkalmatlan az AT [ill a közös ATk, vagy a az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik

a) 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikussal, akinek a közétkeztetés területén legalább 3 éves szakmai gyakorlata van;

b) 1 fő középfokú (OKJ) szakirányú szakképesítéssel, vagy szakiránynak megfelelő más szakképesítéssel, vagy magasabb szintű szakirányú végzettséggel rendelkező szakáccsal, akinek legalább 4 (négy) éves szakmai gyakorlata van.

M3) Alkalmatlan az AT [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bek szerinti esetben a közös ATk együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik egy legalább 160 adag étel előállítására alkalmas konyhával, ahol az ajánlattevő HACCP rendszert alkalmaz.

AK hivatkozik a Kbt. 65. § (6) bekezdésére.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2019