Roboty budowlane - 565360-2019

Submission deadline has been amended by:  611890-2019
29/11/2019    S231

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane

2019/S 231-565360

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Ignacego Mościckiego 14, II piętro, pokój 210
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umsosnowiec.logintrade.net/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”.

Numer referencyjny: WZP.271.1.140.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”:

1. budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami;

2. zabudowa biletomatu (pełna nazwa zamówienia).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
34922100 Oznakowanie drogowe
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71354000 Usługi sporządzania map
31523200 Trwałe znaki informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”:

1. Budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami; 2. Zabudowa biletomatu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dla części I zamówienia – Załącznik nr 3a do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski FunduszRozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii igospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. długość okresu gwarancji – waga 20 %;

3. doświadczenie kierownika budowy – waga 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: – 40 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zabudowa biletomatu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
42961000 System sterowania i kontroli
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
42933000 Automaty sprzedające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”:

1. budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami;

2. zabudowa biletomatu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dla części II zamówienia – Załącznik nr 3b do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski FunduszRozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii igospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części II w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. długość okresu gwarancji – waga 20 %;

3. doświadczenie kierownika budowy – waga 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: dla części II – 4 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w:

I. roz. IX pkt 9.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

II. roz. IX pkt 9.2–9.3 i 9.5 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

— 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony złotych 00/100) w przypadku składania oferty na cześć nr I zamówienia,

— 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100) w przypadku składania oferty na cześć nr II zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż suma powyższych wartości w odniesieniu do części, na które wykonawca składa ofertę.W przypadku sumy gwarancyjnej wyrażonej w innej walucie niż polski złotych należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest suma ubezpieczenia ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty.Wzór wykazu robót budowlanych – Załącznik nr 5 do SIWZ;

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób – Załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumenty, o których mowa w roz. IX pkt 10.1 i pkt 10.2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w roz. IX pkt 10.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w roz. IX pkt 9.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w roz. IX pkt 10.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis roz. IX pkt 11 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w rozdziale IX pkt 9.1–9.7 SIWZ odnośnie tego podmiotu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w roz. IX pkt 8 oraz w pkt 9.1–9.7 SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 9.8–9.10. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w roz. IX pkt 3.2, 8 i 9 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia lub dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wyk., podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektrycznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

1.1. w przypadku składania oferty na część I zamówienia – roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN brutto obejmujące budowę lub przebudowę obiektu przejścia podziemnego;

1.2. w przypadku składania oferty na część II zamówienia – 1 robotę budowlaną obejmującą zabudowę co najmniej 1 biletomatu;

2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

2.1. w przypadku składania oferty na część I zamówienia – kierownika budowy – 1 osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy, którego doświadczenie będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert;

2.2. w przypadku składania oferty na część II zamówienia – kierownika budowy – jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy, którego doświadczenie będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert.

Zamawiający dopuszcza łącznie funkcji opisanych w pkt 2.1–2.2 w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu. Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zam. pub. Wyk. wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wzór umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

— część I: od dnia podpisania umowy do dnia 1.12.2020 r.,

— część II: od dnia podpisania umowy do dnia 1.12.2020 r.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Podstawa prawna:

art. 43 ust. 2b pkt 1 uPzp – Zamawiający wyznaczy termin składania ofert, nie krótszy niż 15 dni.

Podstawa faktyczna:

wstępne ogłoszenie informacyjne:

— zostało opublikowane pod numerem 2019/S 012-022835 w dniu 17.1.2019 r.,

— zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego,

— zostało zamieszczone w profilu nabywcy w dniu 17.1.2019 r., czyli na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/. Sposób przeprowadzenia aukcji elektronicznej został określony w Załączniku nr 9 do SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w terminie określonym w sekcji IV.2.7 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. I. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, piętro II, pokój 212.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” do oferty Wyk. zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia kierownika budowy: zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8a do SIWZ i/lub Załącznik nr 8b do SIWZ. Do oferty Wyk. zobowiązany jest dołączyć:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ;

2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyk. może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ust. za pomocą platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja przykładowego sposobu opatrzenia oferty/oświadczenia/dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają swojego pełnomocnika pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca przed podpisaniem umowy w zakresie części I i części II zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w formularzu oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2019