Usługi - 567206-2019

29/11/2019    S231

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2019/S 231-567206

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Lubelska 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 177433293/+48 177433096

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II

Numer referencyjny: DZ.261.02.01.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,

b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,

c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 513 721.18 PLN / Najdroższa oferta: 569 650.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. podkarpackie.

Powiaty: jasielski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, dębicki, mielecki, m. Tarnobrzeg, rzeszowski, stalowowolski, m. Rzeszów.

Opcja: kolbuszowski, tarnobrzeski, niżański.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II”.

Uwaga: użyta numeracja odnosi się do rozdziałów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) – tom III SIWZ.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace:

1. zweryfikować, ujednolicić i uporządkować wartości atrybutów i wpisy zawarte w bazie BDOT10k zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego SOPZ,

2. zweryfikować i poprawić dane BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych, o których mowa w rozdz. III pkt 16, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego SOPZ,

3. zaktualizować BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe, o których mowa w rozdz. III pkt 3–17, a w przypadku gdy aktualizacja obiektów nie jest możliwa w oparciu o te materiały, niezbędne dane należy pozyskać z wywiadu terenowego, o którym mowa w rozdz. III pkt 18. Wszystkie aktualizowane klasy obiektów należy uzgodnić z powiązanymi przestrzennie i geometrycznie pozostałymi klasami obiektów tak, aby BDOT10k stanowiła spójny i topologiczny zbiór danych przestrzennych. Na granicy między powiatami wszystkie obiekty muszą być zgodne atrybutowo i geometrycznie – należy uzgodnić wszystkie styki między zbiorami danych BDOT10k.

4. Na podstawie PRG oraz właściwych rozporządzeń Rady Ministrów, o których mowa w rozdz. III pkt 5, zaktualizować zasięg zbiorów danych BDOT10k wraz ze wszystkimi granicami jednostek podziału administracyjnego i miejscowości. Uzgodnić atrybuty i geometrię wszystkich obiektów gromadzonych w BDOT10k zgodnie z nowym przebiegiem granic jednostek podziału terytorialnego.

5. We wszystkich klasach BDOT10k posiadających referencję do bazy PRNG należy zaktualizować wartości atrybutu (PRNG).

6. Wykonać kontrolę opracowania (kontrole atrybutowe, geometryczne, topologiczne i przestrzenne) oraz sporządzić opis zasadniczych procesów i wszystkich czynności kontrolnych w sprawozdaniu technicznym.

7. Wykonać kontrolę automatyczną każdego zaktualizowanego zbioru danych za pomocą webowej aplikacji kontrolnej (WAK), dostępnej na stronie https://kszbdot.geoportal.gov.pl/WAK/. Raport z kontroli należy załączyć do sprawozdania.

8. Zapisać oraz skompletować dane źródłowe, pośrednie i finalne zgodnie z SOPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w tomie III SIWZ.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach.

Etap I

W ramach etapu I zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 3 powiatów (jasielski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski).

Etap II

W ramach etapu II zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 3 powiatów (dębicki, mielecki, m. Tarnobrzeg) i w ramach zamówienia objętego prawem opcji w liczbie nie większej niż 2 powiaty (kolbuszowski, tarnobrzeski).

Etap III

W ramach etapu III zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 3 powiatów (rzeszowski, stalowowolski, m. Rzeszów) i w ramach zamówienia objętego prawem opcji dla nie więcej niż 1 powiatu (niżański).

W ramach zamówienia podstawowego należy wykonać prace dla 9 powiatów.

W ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace dla nie więcej niż 3 powiatów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących zamówienie / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest przekazanie Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, tj. o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

W ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace określone w SOPZ dla nie więcej niż 3 powiatów.

Etap II kolbuszowski (1806), tarnobrzeski (1820).

Etap III niżański (1812).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (RPPK.02.01.00-18-0037/16) -Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium – przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów i sposobu oceny znajduje się w SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia, oraz udzielenie zamówienia w ramach opcji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-388178
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 739-010-10-07
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 13
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 10-117
Państwo: Polska
E-mail: opgk@opgk.olsztyn.pl
Tel.: +48 895272753
Faks: +48 896760663

Adres internetowy: www.opgk.olsztyn.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 513 721.18 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dostarczona w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacja powinna być przez Wykonawcę odpowiednio oznakowana, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w zakresie RODO znajduje się w SIWZ.

Wykonawca może przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne (u.f.z.) za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dostęp: www.efaktura.gov.pl) na nr konta Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2019