Dostawy - 567739-2019

29/11/2019    S231    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

2019/S 231-567739

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 187-456077)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gaz-System S.A.
Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-337
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Wielowieyski
E-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odzieży ochronnej, najem, logistyka, pranie, serwis, impregnacja, znakowanie odzieży dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

II.1.2)Główny kod CPV
18100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-456077

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/12/2019
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: