Roboty budowlane - 568532-2020

Submission deadline has been amended by:  619626-2020
26/11/2020    S231

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

2020/S 231-568532

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul București
Număr naţional de înregistrare: 4267117
Adresă: Str. Regina Elisabeta nr. 47
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050013
Țară: România
Persoană de contact: Eugen Davidoiu
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefon: +40 213055530
Fax: +40 213055587
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107919
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de lucrări „CL6 – Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”

Număr de referinţă: 4267117/2020/4
II.1.2)Cod CPV principal
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

„CL6-Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”. Contractul trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului si realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei compus dintr-un sistem de drenaj in zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 si un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitarii/inlocuirii.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in sistemul de canalizare, se vor proiecta si executa,

• Reabilitare/inlocuire retea de canalizare: aprox L = 32.479 m, prin relining si sapatura deschisa din care:

• In cartierul Cotroceni, aprox. L= 16.424 m

• In cartierul Regina Maria, aprox. L= 11.995 m

• In cartierul Tineretului, aprox. L= 4.060 m

• Construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei aprox L = 15.025m ce cuprinde:

• Executarea unor Drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal aprox L = 6.325m, amplasate adiacent radierului colectoarelor de canalizare deservite;

• Construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat si fronturi de puturi de depresionare) la partea dreapta a Casetei, in zona limitrofa colectorului de canalizare A0, in scopul mentinerii nivelului panzei freatice lungime totala de aproximativ L tot = 8.700 m.

• Construirea unor statii de pompare apa drenata aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei.

Contractul de proiectare si executie lucrari pentru „CL6 - Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)” include urmatoarele activitati:

a)Efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice si geotehnice necesare proiectarii lucrarilor.

b)Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii certificatului de urbanism, a autorizatiilor si avizelor necesare executiei (inclusiv cele aferente proiectarii si executiei racordurilor si bransamentelor electrice).

c)Activitatile de proiectare fac referire la proiectele tehnice si detaliile de executie pentru puturile piezometrice si pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrarilor precizate mai sus. Proiectele vor include printre altele, toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, liste cu cantitati de lucrari, etc.) pentru elaborarea unui Proiect Tehnic si aDetaliilor de Executie in conformitate cu legislatia nationala.

d)Lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje, inclusiv racorduri si bransamente electrice.

e)Monitorizarea functionarii lucrarilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.

f)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor.

Nr zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 45 de zile pentru prima sesiune și 28 de zile pentru a doua sesiune. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 33 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 183 423 545.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45231100 Lucrări generale de construcţii de conducte
45232100 Lucrări auxiliare pentru conducte de apă
45232431 Staţii de pompare a apelor reziduale
45232452 Lucrări de drenaj
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Municipiul Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de lucrari ˝CL6 - Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)˝, conform caiet de sarcini.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in colectoare si mentinerii nivelului hidrostatic al panzei freatice la parametrii actuali, se vor proiecta si executa,

— Reabilitare/inlocuire retea de canalizare: L tot = 32.479 m, prin prin relining si sapatrura deschisa, din care:

• cart.Cotroceni, L= 16.424 m

• cart.Regina Maria, L= 11.995 m

• cart.Tineretului, L= 4.060 m

— Construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei L tot = 15.025 m ce cuprinde:

• Executarea Drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal L = 6.325 m, amplasate adiacent radierului retelei de canalizare;

• Construirea unui sistem de drenaj aprox L = 8.700 m (foraj orizontal dirijat L = 5.000 m si fronturi de puturi de depresionare aprox L = 3.700 m) la partea dreapta a Casetei, in zona limitrofa colectorului A0, in scopul mentinerii nivelului panzei freatice conform Capitolului 2 Cerintele AC din CS.

• Construirea statii de pompare apa drenata aferente sist. unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei

• Construirea a 11 puturi piezometrice in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului.

Nr zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 45 de zile pentru prima sesiune și 28 de zile pentru a doua sesiune. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 33 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

Durata in zile: 2115 (1020 zile pentru finalizarea proiectarii si executiei lucrarilor si 1095 zile - respectiv 36 de luni, perioada minima de notificare a defectelor, echivalenta perioadei de garantie acordata lucrarilor).

In cazul ofertelor cu un plus de 24 luni garantie peste garantia min. 36 luni, durata contractului va fi de 2845 zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care îndeplinesc cerințele minime din Caietul de sarcini referitor la nivelul minim al garanției (minim 3 ani). Ofertele care precizează termenul standard de garanție (3 ani) nu se punctează. Nu se acordă punctaj pentru o perioadă de garanție de 36 de luni, aceasta durată fiind minimum necesar de îndeplinit prin caietul de sarcini și conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru conformitatea ofertei. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 2115
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 Neincadrarea in situatiile de excludere cf. prevederilor art. 164, 165, 167 din legea 98/2016

Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti / tert sustinator. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, daca este cazul. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, la solicitarea autoritatii contractante.

Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte documente justificative actualizate, valabile la data prezentarii, cf. art. 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative, in conditiile art. 196, alin (1) din legea 98/2016:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se incadreaza in situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 2 Inexistenta conflictului de interese cf. prevederilor art. 59-60 din legea 98/2016

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia, care au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element de natura a compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire, sunt:

Nicusor DAN - PRIMAR GENERAL al Municipiului Bucuresti,

Adrian IORDACHE -Director Executiv – Directia Juridic,

Monica MÎNDRU - Director General - Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa,

Emanuela JUGUREANU - Director General - Directia Generala Economica,

Ion FLOREA - Director Executiv - Directia Financiar Contabilitate - Buget,

Eugen DAVIDOIU - Director General – Directia Generala Achizitii Publice.

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) insotit de Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 3 din sectiunea formulare a DA). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociat / subcontractant/ tert sustinator. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile.

In cazul in care exista asociati/subcontractanti/tert sustinator, Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 3 din sectiunea formulare a DA) se va depune de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti.

Cerinta nr. 1 Documente care atesta inregistrarea.

Operatorul economic ce participa la depunerea unei oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara sa de rezidenta, respectiv sa dovedeasca ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului si care cad in sarcina sa conform ofertei depuse. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti/tert sustinator. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau asociati si care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Cerinta se aplica, de asemenea, tertului/sustinator/tertilor sustinatori pentru a verifica ca acesta/acestia este/sunt legal constituit(i) si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte documente justificative actualizate, conform prevederilor art. 196, alin 2) din legea 98/2016, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriului privind capacitatea, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita urmatoarele documente justificative din care sa reiasa capacitatea fiecarui operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activitatile care cad in sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementarii contractului de achizitie publica:

1. pentru persoanele juridice romane: se va solicita certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial din care sa rezulte: denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de a... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul trebuie sa demonstreze - Cifra de afaceri medie anuala calculată pentru ultimii 3 (trei) ani (2019, 2018, 2017) să fie cel putin egala cu 120.000.000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin (1) din Legea nr.98/2016. Operatorii economici care depun oferta in asociere vor depune cate un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, nivelul cifrei de afaceri solicitat se calculează prin cumul. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile tertilor sustinatori, vor depune un DUAE propriu si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Se vor prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, daca este cazul si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta: - Bilantul contabil /extrase de bilant / raport financiar/ raport al cenzorilor/ raport de audit financiar/ declaratii sau extrase bancare,etc operatorul economic avand latitudinea sa aleaga documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei. Ofertantii pentru care anul financiar nu este an calendaristic vor depune documente aferente ultimilor 3 ani financiari. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Pentru transformarea din Euro în Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017 – 1 Euro= 4,5681 Lei; 2018 – 1 Euro= 4,6535 Lei; 2019 - 1 Euro=4,7452. Dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă decât euro, conversia în Ron se va face prin Euro, luând în considerare (pentru fiecare conversie în parte) cursul mediu de referință publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv publicat pe site-ul http://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze îndeplinirea cerintelor minime solicitate. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea nr.98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective odata cu depunererea DUAE, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea, sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Lista principalelor lucrari exec in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 7 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a benef publici sau privati, insotita de procese verbale de receptie/certificari/documente constatatoare sau echivalent. Prin lista lucrarilor exec, of trebuie sa faca dov ca, in ultimii 7 ani calculati pana la data lim stabilita pt dep ofertelor au fost exec in conf cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari de o complexitate comparabila sau superioara cu cele ce fac obiectul contr de achizitie publica care se atribuie prin prez procedura, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ultimii 7 ani vor fi calc pana la data lim de depunere a ofertei. În cazul în care AC este nevoită, indif de motive, să procedeze la decalarea termen-limită stab pt depunerea of, publicand in acest sens o erata, limita inf. a per de 7 ani se extinde cu per de timp aferentă decalării, urmând a fi consid. îndeplinită cerinţa pt toţi op. ec. care au prez dov finalizării contr de exp sim in interv de timp nou rezultat. Prin lucrari ”relevante/similare” AC a definit executia: 1. Of. va dem. că în ultimii 7 ani, împliniți la data term. limită de depunere a ofertelor, a executat și dus la bun sfârșit lucrări similare de construire/reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide pentru cel puțin 1 km de conducte vizitabile și nevizitabile prin tehnologii cu și fără tranșee deschise (no dig). sau 2. Of. va dem. că în ultimii 7 ani, împliniți la data term. limită de depunere a ofertelor, a executat și dus la bun sfârșit lucrări similare de construire/reabilitare/modernizare/extindere a cel puțin 0,5 km conducte de dren și/sau conducte prin foraj orizontal. Prin sintagma ”lucrari duse la bun sfarsit”, se intelege: a) lucrari receptionate pe obiecte insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conf. cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contr. sau echivalent sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau echivalent sau c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala sau echivalent. Of poate invoca pentru dovedirea exp similare partea de contr executata in perioada de referinta sol de AC in docum. de atribuire, cu conditia ca lucrarile prez. sa fie duse la bun sfarsit. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI - daca este cazul. -In vederea indepl cerintei, of poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prev. art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si art. 48 din HG nr. 395/ 2016. -In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prez odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Se va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul 7+anexa din Sectiunea Formulare. -Tertul/ terti ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determ...

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta nr. 2 - Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de procese verbale de receptie/certificari/doc constatatoare sau echivalent. Prin lista serviciilor prestate, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul contractului de achizitie publica care se atribuie prin prezenta procedura, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ultimii 5 ani vor fi calc pana la data lim de depunere a ofertei. În cazul în care AC este nevoită, indif de motive, să procedeze la decalarea termen-limită stab pt depunerea of, publicand in acest sens o erata, limita inf. a per de 5 ani se extinde cu per de timp aferentă decalării, urmând a fi consid. îndeplinită cerinţa pt toţi op. ec. care au prez dov finalizării contr de exp sim in interv de timp nou rezultat. Prin servicii ”relevante/similare” AC a definit prestarea serviciilor de proiectare cum ar fi, oricare din urmatoarele: 1. Of va dem. că în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a prestat și dus la bun sfârșit servicii de proiectare (întocmire Studiu de Fezabilitate/DALI/Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru construire/reabilitare/modernizare/ extindere rețele de apă/canalizare vizitabile și nevizitabile prin tehnologii cu și fără tranșee deschise (no dig) – lucrări ce au fost finalizate și recepționate, 2. Of va dem. că în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a prestat și dus la bun sfârșit servicii de proiectare (întocmire Studiu de Fezabilitate/DALI/Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru construire/reabilitare/modernizare/ extindere de conducte de dren și/sau conducte prin foraj orizontal – lucrări ce au fost finalizate și recepționate. Prin sintagma ”servicii duse la bun sfarsit”, se intelege: a) servicii receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau echivalent sau b) servicii receptionate insotite de proces-verbal sau echivalent. Ofertantul poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract prestata in perioada de referinta solicitata de AC in DA, cu conditia ca serviciile prezentate sa fie duse la bun sfarsit. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI - daca este cazul. -In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. -In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justific...

Proportia de subcontractare INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII - daca este cazul. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, in conformitate cu prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta Acordul de subcontractare - Formularul nr.6 din Sectiunea Formulare. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contracului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti. 1. Autoritatea contractanta (AC) solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (daca sunt cunoscuti la data depunerii ofertei) precum si valoarea la care se ridica partile respective si acordul subcontractanilor cu privire la aceste aspecte, in conditiile art. 55 din Legea nr.98/2016, cu modificari si completari 2. AC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi. 3. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, AC va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. 4. AC nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul de indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. In conditiile art. 174, alin (1) din legea 98/2016, AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiil...

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta nr. 1 - Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti/tert sustinator., cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE vor fi precizate informatii cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Inainte de atribuirea contr. de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte documente justificative actualizate, conform prevederilor art. 196, alin 2) din legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE, fara a se limita la, enumerarea nefiind exhaustiva, sunt: proces verbal de receptie intermediara sau finala/certificari/document constatator sau echiv pentru acele lucrari exec pe care ofertantul considera ca autoritatea contr. trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara – contractele astfel indicate trebuie sa se regaseasca in DUAE. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c. valoarea-in lei fara TVA, d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care au fost executate lucrarile e. sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Note: 1. In cazul unei asocieri, formularele si docum. solicitate mai sus, vor fi prez. de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. 2. Docum. emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 3. Dacă se vor prez ca exp sim contr care au ca obiect execuția mai multor tipuri de lucrări și/sau prestarea de servicii și execuția mai multor categorii de lucrări în legătură cu un obiectiv de investiții, atunci of are obligația să evidențieze și să dovedească în mod clar în docum reprez certificări de buna execuție depuse care sunt lucrărilede natura a îndeplini solicitările din doc de atrib. 4. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite docum prez, ACa are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirm. suplim. atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. 5. In cazul in care oferta este depusa de un grup de op. economici, cerinta privind exp. similara se poate indeplini prin cumul, iar docum solic care probeaza indepl cerintei vor fi prez de cei care indeplinesc aceasta cerinta 6. Certificarile vor ...

Pentru cerinta 2 - Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati/subcontractanti/tert sustinator, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE vor fi precizate informatii cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Inainte de atribuirea contr. de achizitie publica, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stab. in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte doc justificative actualizate, conform prev. art. 196, alin. 2 din Legea nr.98/2016. Doc justif. care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea inform in DUAE, fara a se limita la, enumerarea nefiind exhaustiva, sunt: proces verbal de receptie intermediara sau finala/certificari/doc constatator sau echivalent pentru acele servicii prestate pe care of. considera ca AC trebuie sa le ia in considerare pentru eval. indepl. cerintei priv. exp. similara – contractele astfel indicate trebuie sa se regaseasca in DUAE. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei 2 privind exp. similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC sau clienti privati, c. valoarea-in lei fara TVA, d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care au fost prestate serviciile e. sa precizeze daca au fost efectuate in conform. cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (AC sau client privat). Intra in categoria doc reprezentand certificari de buna prestare/proces verb. de receptie /recomandari /doc constatatoare sau alte doc similare sau echivalente, fiind luate in consid. in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru dem. indeplinirii cerintei de calificare privind exp. similara. Note: 1. In cazul unei asocieri, formularele si doc sol. mai sus, vor fi prez. de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. 2. Doc emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 3. Daca se vor prez. ca exp. similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are oblig. sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in doc reprezentand certificari de buna prestare depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din anuntul de participare. 4. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite doc prez, AC are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplim. atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. ...

Continuare: 5. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 6. In cazul subcontractantilor, autoritatea contractanta va aplica prevederile art 51 HG nr.395/2016. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. 7. Conform. art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii isi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora in contract, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre AC. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (art. 150 alin.1 si 2 din HG nr. 395/2016). 8. Contractantul are obligatia de a notifica AC orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica. 9. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului, cu cond. ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, in conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite AC informatii referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul AC privind noi subcontractanti implicati ulterior. Modalitatea de indeplinire: Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) cu informatiile specifice situatiei sale. Se va completa si prezenta un formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant nominalizat la nivelul ofertei. Subcontractantul/subcontractantii va/ vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, in conditiile art. 193, alin (3) din legea 98/2016 cu modificari si completari. Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu acordul de subcontractare - Anexa la Formularul nr. 6. Documentele justificative, valabile la data prezentarii, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, in conformitate cu art 196 alin (2) din legea 98/2016, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile. Note: 1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 2. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. 3. Contractele incheiate intre liderul asocierii si subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea contractanta...

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/01/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/01/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul SEAP, in Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati prin intermediul SEAP.

In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 221 din Legea 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Vizitare amplasament: Pentru întocmirea corespunzatoare a ofertei se recomanda potentialilor ofertanţi sa viziteze amplasamentul lucrărilor. Ofertanţii interesaţi să participe la vizita sunt rugaţi să informeze autoritatea contractantă, în scris, prin intermediul SEAP, asupra intenţiei de a participa, cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de data/perioada la care se organizeaza vizitarea amplasamentului.

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv "cel mai bun raport calitate-pret".

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor.

Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare. În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajarii acestora, autoritatea contractanta va alege oferta cu cel mai mare punctaj obtinut la factorul de evaluare ¨Pretul ofertei¨.

În situația în care doua oferte au preturi egale, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută.

Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, aceasta rămânând neschimbata.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 060042
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia generala achiziții publice
Adresă: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 050013
Țară: România
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefon: +40 213055500
Adresă internet: www.pmb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/11/2020