Roboty budowlane - 568532-2020

Submission deadline has been amended by:  619626-2020

Ongereviseerde computervertaling

26/11/2020    S231

Roemenië-Boekarest: Bouwwerkzaamheden voor riool

2020/S 231-568532

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul București
Nationaal identificatienummer: 4267117
Postadres: Str. Regina Elisabeta nr. 47
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050013
Land: Roemenië
Contactpersoon: Eugen Davidoiu
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefoon: +40 213055530
Fax: +40 213055587
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pmb.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107919
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract voor werken „CL6 — Rehabilitation/vervanging van riolering (in de gebieden Cotroceni, Regina Maria en Jeugd)”

Referentienummer: 4267117/2020/4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232400 Bouwwerkzaamheden voor riool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

„CL6 — Rehabilitatie/vervanging van rioolnetwerken (in de gebieden Cotroceni, Queen Maria en Jeugd)”. Het contract heeft betrekking op de maatregelen die nodig zijn voor de sanering/vervanging van rioolnetwerken in de gebieden Cotroceni, Regina Maria en Jeugd, en op de invoering van het uniforme afvoersysteem aan de rechterkant van het huis, bestaande uit een afwateringssysteem in het gebied dat grenst aan de hoofdrioolcollector A0 en een systeem van secundaire afwatering voor rioolwaterophalers die aan sanering/huisvesting worden onderworpen.

Om de hoeveelheid in het rioleringssysteem geïnfiltreerde water te verminderen, moet het worden ontworpen en uitgevoerd;

• Revalidatie/ontvolking van het rioleringsnetwerk: ± L = 32,479 m, door de lees- en openingsweek, waarvan:

• In het district Cotroceni, ongeveer L = 16,424 m

• In Queen Maria, ca. L = 11,995 m

• In de jeugdwijk, ongeveer L = 4,060 m

• Aanleg van één afwateringssysteem aan de rechterzijde van vak L = 15,025 m, bestaande uit:

• De uitvoering van secundaire afwatering door middel van een openingssap en een horizontale boring ongeveer L = 6,325 m, die zich naast de radiator van de bediende rioolcollectoren bevindt;

• Bouw van een afwateringssysteem (horizontaal gerichte boor- en ontdrukpoederschijfjes) aan de rechterkant van het Huis, in het gebied dat grenst aan de rioolcollector A0, om de totale lengte van de grondwaterhelling van ongeveer L tot = 8,700 m te handhaven.

• Bouw van pompstations voor de afvoer van het afvoersysteem van de eenheid aan de rechterkant van het huis.

Het projectontwerp en de prestatiecontract voor „CL6 — Rehabilitatie/vervanging van rioolnetwerken (in de gebieden Cotroceni, Regina Maria en Jeugd)” omvat de volgende activiteiten:

het uitvoeren van topografische, geologische, hydrogeologische en geotechnische veldstudies die nodig zijn voor het ontwerp van de werkzaamheden.

het opstellen van de documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van de voor de installatie vereiste stedenbouwkundige certificaten, vergunningen en adviezen (met inbegrip van de documenten betreffende het ontwerp en de installatie van elektrische aansluitingen en aansluitingen).

de ontwerpactiviteiten hebben betrekking op de technische projecten en de uitvoeringsdetails voor de piëzometrische residuen en voor de revalidatie/vervanging/uitvoering van de bovengenoemde werkzaamheden. De projecten omvatten onder meer alle documenten (zoals herinneringen, tekeningen, berekeningen, lijsten van hoeveelheden werken, enz.) die nodig zijn voor het opstellen van een technisch project en oefeningen overeenkomstig de nationale wetgeving.

bouw, installatie, aanschaf en assemblage van machines, met inbegrip van elektrische aansluitingen en aansluitingen.

toezicht op de werking van de werkzaamheden die tijdens de periode voor de kennisgeving van effecten zijn uitgevoerd.

herstel van eventuele gebreken die zich tijdens de periode van kennisgeving van de gevolgen voordoen.

Geen enkele dag vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen is 45 dagen voor de eerste sessie en 28 dagen voor de tweede sessie. De CA reageert op verzoeken om opheldering 33 dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen tijdens de eerste zitting en 15 dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen voor de tweede sessie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 183 423 545.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45232100 Aanvullende werkzaamheden voor waterpijpleidingen
45232431 Afvalwaterpompstation
45232452 Afwateringswerkzaamheden
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Boekarest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht voor werken „CL6 — Rehabilitatie/vervanging van rioolnetwerken (in de gebieden Cotroceni, Regina Maria en Jeugd)”, overeenkomstig het bestek.

Om de hoeveelheid in de collectoren geïnfiltreerd water te verminderen en het hydrostatische grondwaterpeil in overeenstemming te houden met de huidige parameters, worden het ontwerp en de uitvoering uitgevoerd;

— Revalidatie/ontvolking van het rioleringsnetwerk: L tot = 32,479 m, door relining en de open week, waarvan:

• Cart.Cotroceni, L = 16,424 m

• Cart.Regina Maria, L = 11,995 m

• Cart.Youth, L = 4,060 m

Aanleg van één afwateringssysteem aan de rechterzijde van vak L tot = 15,025 m, bestaande uit:

• Secundaire afwatering door open scheepshelling en horizontale boring L = 6,325 m, naast de radiator van het rioleringsnet;

• Bouw van een afwateringssysteem van ongeveer L = 8,700 m (horizontaal geleide boring L = 5,000 m en voorkant van ontdrukkingsjongen ca. L = 3,700 m) aan de rechterkant van het huis, in het gebied dat grenst aan collector A0, om het grondwaterhellingsniveau te handhaven overeenkomstig hoofdstuk 2 AC-eisen van de CS.

• Bouw van pompstations voor de afvoer van het afgesloten water. Eendrainage aan de rechterkant van het Huis

• Bouw van 11 piëzometrische residuen in de gebieden Cotroceni, Queen Maria en Jeugd.

Geen enkele dag vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen is 45 dagen voor de eerste sessie en 28 dagen voor de tweede sessie. De CA reageert op verzoeken om opheldering 33 dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen tijdens de eerste zitting en 15 dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen voor de tweede sessie.

Duur in dagen: 2115 (1020 dagen voor de voltooiing van het ontwerp en de voltooiing van de werkzaamheden en 1095 dagen — d.w.z. 36 maanden — minimumtermijn voor kennisgeving van gebreken, gelijk aan de garantieperiode die aan de werken is toegekend).

Bij inschrijvingen met een aanvullende garantie van 24 maanden boven de garantie van ten minste 36 maanden bedraagt de looptijd van het contract 2845 dagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care îndeplinesc cerințele minime din Caietul de sarcini referitor la nivelul minim al garanției (minim 3 ani). Ofertele care precizează termenul standard de garanție (3 ani) nu se punctează. Nu se acordă punctaj pentru o perioadă de garanție de 36 de luni, aceasta durată fiind minimum necesar de îndeplinit prin caietul de sarcini și conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru conformitatea ofertei. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 2115
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operationeel programma voor grote infrastructuur 2014-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Referentie nr. 1 naar de uitsluitingssituaties bedoeld in de artikelen 164, 165 en 167 van wet nr. 98/2016

De ondernemer die aan de procedure deelneemt, mag, ongeacht de kwaliteit ervan (inschrijver, inschrijver, onderaannemer, onderaannemer), niet vallen onder de bepalingen van de artikelen 164, 165 of 167 van wet nr. 98/2016, die leiden tot uitsluiting van de gunningsprocedure. Indien een combinatie van ondernemers een gezamenlijke inschrijving indient, moet elk lid van de vereniging aan deze eisen voldoen.

Hoe vergaderen? overeenkomstig artikel 193 van wet nr. 98/2016 moet het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (DUAE) worden ingevuld en overgelegd voor elke marktdeelnemer die aan de procedure deelneemt (aangewezen op het niveau van een inschrijving). De DUAE wordt afzonderlijk ingevuld en uitsluitend in elektronische vorm verstrekt door de inschrijver/geassocieerde leden/subcontractanten/derde partij. Indien DUAE niet tegelijk met de inschrijving wordt ingediend (ook voor de partner/subcontractant/opdrachtgever), wordt de inschrijving als onaanvaardbaar afgewezen. Zodra de DUAE is gedeponeerd, worden, in voorkomend geval, de verbintenis van de ondersteunende derde (samen met de aan de onderneming gehechte documenten, die hun door de derde (n) tot staving daarvan zijn toegezonden en waaruit blijkt hoe haar/hun steun daadwerkelijk effect zal (zullen) sorteren), de associatieovereenkomst en, in voorkomend geval, de onderaannemingsovereenkomst overgelegd. De bewijsstukken ter staving van de verbintenissen/overeenkomsten worden alleen verlangd van de inschrijver die na de toepassing van het gunningscriterium op de op verzoek van de aanbestedende dienst ontvankelijk verklaarde inschrijvingen als eerste gerangschikt is.

Voorafgaand aan de gunning van de overheidsopdracht vraagt de aanbestedende dienst de inschrijver die op grond van de toepassing van het gunningscriterium op de ontvankelijke inschrijvingen als eerste gerangschikt is, overeenkomstig artikel 196, lid 2, van wet nr. 98/2016 geactualiseerde bewijsstukken in te dienen die overeenkomstig, van wet nr. geldig zijn en waaruit blijkt dat aan alle kwalificatiecriteria is voldaan, overeenkomstig de informatie in de DUAE. Overeenkomstig artikel 196, lid 1, van wet nr. 98/2016 worden de volgende bewijsstukken opgevraagd/overgelegd:

1. Certificaten waaruit blijkt dat er geen uitstaande schulden zijn in verband met de betaling van belastingen, rechten en bijdragen aan de geconsolideerde algemene begroting (lokale begroting, staatsbegroting, enz.), geldig op het moment van indiening voor alle locaties, hoofd- en nevenvestigingen waarvoor fiscale verplichtingen gelden;

2. Het strafregister van de marktdeelnemer, d.w.z. het strafregister van elk van de personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van die marktdeelnemer, d.w.z. personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid, gestaafd door het certificaat van bevindingen van het ministerie van Justitie — Handelsregister/statuten van de marktdeelnemer;

3. In voorkomend geval, andere documenten aan de hand waarvan de marktdeelnemer ontdekt dat hij onder de uitzonderingen valt die niet tot uitsluiting van de in de artikelen 165 (3), 166, 167 (2) en 171 van wet nr. 98/2016 bedoelde procedure leiden;

4. In voorkomend geval, alle andere gelijkwaardige bewijsstukken als bedoeld in artikel 168, lid 1, van wet nr. 98/2016. Overeenkomstig artikel 168, lid 3, van wet nr. 98/2016 wordt, indien in het land van oorsprong of in het land waar de marktdeelnemer is gevestigd, geen documenten met de aard van deze documenten worden afgegeven of indien deze documenten niet alle in de artikelen 164, 165 en 167 van wet nr. 98/2016 bedoelde gevallen bestrijken, een verklaring op eigen verantwoordelijkheid aanvaard of, indien er in dat land geen wettelijke bepalingen inzake de verklaring voor eigen rekening bestaan, een notaris of een authentieke verklaring.

Vereiste nr. 2 dat er geen sprake is van een belangenconflict overeenkomstig de artikelen 59 tot en met 60 van wet nr. 98/2016

Marktdeelnemers die individueel of als vereniging/onderaannemer/begunstigde een inschrijving hebben ingediend, mogen zich niet in een van de in de artikelen 59 en 60 van wet nr. 98/2016 bedoelde situaties bevinden. Personen die binnen de aanbestedende dienst besluitvormingsfuncties uitoefenen met betrekking tot de organisatie, het verloop en de voltooiing van de gunningsprocedure of die van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de gunningsprocedure en die direct of indirect een financieel, economisch of ander persoonlijk belang hebben dat als zodanig kan worden beschouwd als een gevaar voor hun onpartijdigheid of onafhankelijkheid in het kader van de gunningsprocedure, zijn:

Nicusor DAN — primar GENERAL van de gemeente Boekarest,

Adrian IORDACHE — uitvoerend directeur — directoraat Juridische zaken,

Monica Mîndru — Directeur-generaal voor het beheer van projecten met externe financiering,

Emanuela JUGUREANU — directeur-generaal — directoraat-generaal Economische Zaken,

Ion FLOREA — uitvoerend directeur — Directoraat financiën — Begroting,

Eugen DAVIDOIU — Directeur-generaal — Directoraat-generaal Overheidsopdrachten.

Marktdeelnemers die individueel of als vereniging/onderaannemer/begunstigde een inschrijving hebben ingediend, mogen zich niet in een van de in artikel 60 van wet nr. 98/2016 bedoelde situaties bevinden. Indien een combinatie van ondernemers een gezamenlijke inschrijving indient, moet elk lid van de vereniging aan deze eisen voldoen.

Hoe vergaderen? overeenkomstig artikel 193 van wet nr. 98/2016 wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) ingevuld en overgelegd voor elke marktdeelnemer die deelneemt aan de procedure (aangewezen op het niveau van een inschrijving), vergezeld van de verklaring betreffende de niet-opneming in de bepalingen van artikel 60 van wet nr. 98/2016 (formulier nr. 3 van de rubriek tekst van de gedelegeerde handeling). De DUAE wordt afzonderlijk ingevuld en uitsluitend in elektronische vorm verstrekt door de inschrijver/geassocieerde partner/subcontractant/ondersteunende partij. Indien DUAE niet tegelijk met de inschrijving wordt ingediend (ook voor de partner/subcontractant/opdrachtgever), wordt de inschrijving als onaanvaardbaar afgewezen. Zodra de DUAE is gedeponeerd, zullen, in voorkomend geval, de verbintenis van de ondersteunende derde (samen met de aan de onderneming gehechte documenten, die hun door de derde (n) die hen ondersteunt (worden) toegezonden, waaruit blijkt hoe haar/hun steun daadwerkelijk zal/zullen plaatsvinden), de associatieovereenkomst en de onderaannemingsovereenkomst worden overgelegd. De bewijsstukken ter staving van de in de verbintenissen/overeenkomsten gedane toezeggingen/overeenkomsten worden alleen ingediend door de inschrijver die als eerste is gerangschikt in de tussentijdse rangschikking die is vastgesteld na toepassing van het gunningscriterium op de ontvankelijke inschrijvingen.

Wanneer er ondersteunende verenigingen/subcontractanten/derden zijn, dient de inschrijver die na toepassing van het gunningscriterium als eerste gerangschikt is, de verklaring van niet-opneming in artikel 60 van wet nr. 98/2016 (formulier nr. 3 van de afdeling GH) in te dienen.

De aanbestedende dienst heeft het recht rechtstreeks informatie op te vragen bij de bevoegde instanties die de relevante documenten afgeven, teneinde de gegevens in de door de aanbestedende dienst ingediende verklaringen te verifiëren.

Voorschrift nr. 1 Documenten ter staving van registratie.

De ondernemer die aan de indiening van een inschrijving deelneemt, moet aantonen dat hij zich onder de voorwaarden van het nationale recht als ingezetene heeft ingeschreven of moet bewijzen dat hij wettelijk is opgericht, dat hij zich niet in een van de gevallen van nietigverklaring van de grondwet bevindt en dat hij over de beroepsbekwaamheid beschikt om de activiteiten uit te voeren waarop de opdracht betrekking heeft en die gehouden zijn de ingediende offerte na te leven. Indien een combinatie van ondernemers een gezamenlijke inschrijving indient, moet elk lid van de vereniging aan deze eisen voldoen.

Hoe vergaderen? overeenkomstig artikel 193 van wet nr. 98/2016 zal de DUAE worden aangevuld en gepresenteerd. De DUAE wordt afzonderlijk ingevuld en uitsluitend in elektronische vorm verstrekt door de inschrijver/geassocieerde leden/subcontractanten/derde partij. De eis geldt ook voor onderaannemers en/of geassocieerde ondernemingen en vormt een aanvulling op de informatie over hun situatie op het niveau van een afzonderlijk DUAE. De eis geldt ook voor de derde partij/supporter (s) om na te gaan of deze rechtspersoon (s) wettelijk is (zijn) opgericht en zich niet in een van de situaties van intrekking van de grondwet bevindt (bevinden). Indien DUAE niet tegelijk met de inschrijving wordt ingediend (ook voor de partner/subcontractant/opdrachtgever), wordt de inschrijving als onaanvaardbaar afgewezen.

Opmerking: Indien er onzekerheid bestaat over de situatie van een ondernemer, kan de aanbestedende dienst de bevoegde instanties rechtstreeks om informatie verzoeken.

Vóór de gunning van de overheidsopdracht vraagt de aanbestedende dienst de inschrijver die na de toepassing van het gunningscriterium op de ontvankelijke inschrijvingen als eerste gerangschikt is, overeenkomstig artikel 196, lid 2, van wet nr. 98/2016 geactualiseerde bewijsstukken in te dienen waaruit blijkt dat aan het criterium capaciteit is voldaan, overeenkomstig de informatie in de DUAE. Aan de hand van de volgende bewijsstukken moet worden vastgesteld in welke mate elke ondernemer die aan de procedure deelneemt (op het niveau van de inschrijving) in staat is om de activiteiten uit te voeren die volgens de ingediende inschrijving vereist zijn tijdens de uitvoering van het aanbestedingscontract:

(1) voor Roemeense rechtspersonen: er wordt een vestigingsbewijs aangevraagd dat is afgegeven door de nationale handelsregisterdienst aan de zijde van de districtsrechtbank, waaruit blijkt dat: volledige naam, statutaire zetel en locatie (s), gemachtigde personen (directeuren/sterke personen), voornaamste werkterrein/gebieden van... details over www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vermeld de gemiddelde jaaromzet van de inschrijver die moet aantonen — de gemiddelde jaaromzet over de laatste 3 (drie) jaren (2019, 2018, 2017) bedraagt ten minste 120.000.000 RON.

Eventuele minimumeisen:

Het DUAE wordt ingevuld overeenkomstig artikel 193, lid 1, van wet nr. nr.98/2016. De marktdeelnemers die de gezamenlijke inschrijving indienen, dienen voor elk van de leden van de vereniging een DUAE in. Wanneer een vereniging van ondernemers een gezamenlijke inschrijving indient, wordt het vereiste omzetniveau berekend door cumulering. Marktdeelnemers die een beroep doen op derde steuncapaciteit, dienen hun eigen DUAE en een afzonderlijk DUAE in voor elk van de entiteiten waarop zij een beroep doen. Zij dienen allen een datum in te dienen met de indiening van de DUAE, in voorkomend geval ook de verbintenis van de ondersteunende derde (samen met de bij de verbintenis gevoegde documenten die hun door de derde (n) ter staving zijn toegezonden en waaruit blijkt hoe de steun daadwerkelijk zal/zullen worden gerealiseerd), de associatieovereenkomst en de onderaannemingsovereenkomst. Alvorens te worden afgewezen, moet de inschrijver die als eerste is gerangschikt, de volgende documenten overleggen: Boekhoudkundige balans/uittreksels uit facturen/financieel verslag/accountantsverslag/financieel auditverslag/verklaringen of bankafschriften enz. Het is aan de marktdeelnemer om de documenten te kiezen die moeten worden ingediend om aan de vereiste te voldoen. Inschrijvers waarvoor het boekjaar geen kalenderjaar is, moeten documenten indienen die betrekking hebben op de laatste 3 boekjaren. Niet-ingezeten inschrijvers dienen de gewaarmerkte/gewaarmerkte vertaling in het Roemeens van de hierboven gevraagde documenten in. De gemiddelde koers voor het jaar 2017-1 = Lei 4,5681 zal worden gebruikt voor de omrekening van euro naar Lei; 2018-1EUR = Lei 4,6535; 2019-1 EUR = 4,7452. Indien de financiële staten worden opgesteld in een andere valuta dan de euro, geschiedt de omrekening in Ron aan de hand van de euro, waarbij (voor elke omrekening) rekening wordt gehouden met de gemiddelde referentierentevoet die door de Nationale Bank van Roemenië voor het betrokken jaar is gepubliceerd op de website. http://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu. Indien de ondernemer om objectieve en naar behoren gemotiveerde redenen niet in staat is de gevraagde documenten over te leggen, heeft hij ook het recht om zijn economische en financiële situatie aan te tonen door andere documenten over te leggen waaruit een getrouw beeld van de economische en financiële situatie blijkt en waaruit blijkt dat aan de vereiste minimumeisen is voldaan. Indien de inschrijving de economische en financiële situatie onthult door een beroep te doen op de door een andere persoon verleende steun (overeenkomstig artikel 182 van wet nr. nr.98/2016), dan is hij verplicht de steun te bewijzen die hij van de betrokkene ontvangt, door overlegging van een vaste verbintenis van de betrokkene, die het resultaat is van de indiening van het DUAE, waarin hij bevestigt dat hij de financiële middelen waarop hij zich beroept, samen met de aan de onderneming gehechte documenten die hem door de derde worden toegezonden, ter beschikking stelt van de inschrijver. De bewijsstukken waaruit blijkt dat de verbintenissen zijn aangegaan, zullen pas worden opgevraagd bij de inschrijver die als eerste is gerangschikt na toepassing van het gunningscriterium op de ontvankelijke inschrijvingen. De aanbestedende dienst wijst de voorgestelde derde partij af indien deze niet voldoet aan de eisen inzake de kwalificatie van de bekwaamheid of is opgenomen in de uitsluitingsgronden, en verlangt van de inschrijver dat hij deze alleen vervangt en een andere derde partij indient.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voor opdrachten voor werken: uitvoering van werken van het type genoemd voorschrift nr. 1 — Lijst van hoofdwerken buiten een periode van niet meer dan de laatste 7 jaar, met vermelding van waarden, data en openbare of particuliere voordelen, samen met verslagen van ontvangst/certificering/bewijsstukken of gelijkwaardige documenten. Aan de hand van de lijst van werken die buiten de lijst van werken vallen, moet worden aangetoond dat zij gedurende de laatste 7 jaar, berekend tot de voor de inschrijvingen vastgestelde datum, zijn geschrapt uit de beroepsregels op dit gebied en complexe werkzaamheden hebben uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met of hoger zijn dan die waarop de in het kader van de procedure geplaatste overheidsopdracht betrekking heeft, op het niveau van een of meer opdrachten. De laatste 7 jaar is rustig tot de datum van indiening van de inschrijving. Indien de CA verplicht is de termijn voor het indienen van een fout uit te stellen, wordt de termijn van 7 jaar verlengd met de tijd die nodig is voor de vertraging, en wordt voldaan aan de eis dat alle partijen de kosten van het nieuwe resultaat moeten voltooien. Door middel van relevante/soortgelijke werkzaamheden heeft de BA de uitvoerbaarheid gedefinieerd: 1. Van. verdienen dat in de laatste 7 jaar, afgerond op de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen, soortgelijke bouw/rehabilitatie/verbetering/uitbreiding van water/riolering en/of watervoorziening en/of vloeistofnetwerken voor ten minste 1 km bezoekende en niet-bezoekende pijpleidingen door middel van no-dige en niet-bezoekende technologieën is uitgevoerd en voltooid door geen enkele dieve technologie of 2. Van. verdienen dat in de laatste 7 jaar, afgerond op de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen, soortgelijke bouw-, herstel-/moderniserings-/uitbreidingswerkzaamheden van ten minste 0,5 km afvoerleidingen en/of pijpleidingen door middel van horizontale boringen zijn uitgevoerd en voltooid. Onder „op basis van goed advies verrichte werkzaamheden” wordt verstaan: werkzaamheden aan voorwerpen die vergezeld gaan van opleveringsverslagen die zijn opgesteld overeenkomstig de wettelijke en technische bepalingen op het gebied waarop het tegendeel betrekking heeft of een gelijkwaardig document, of b) werkzaamheden die bij de voltooiing van de werkzaamheden of een gelijkwaardig document zijn ontvangen, of c) werkzaamheden die vergezeld gaan van definitieve of gelijkwaardige opleveringsverslagen. Voor soortgelijke bewijzen kan worden uitgegaan van het aandeel van de opdracht dat tijdens de referentieperiode voor de bodem door de BA in het kader van de gunningsprocedure is uitgevoerd, op voorwaarde dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. Informatie over ondersteunende derden — indien van toepassing. Met het oog op de eis kunnen zij in aanmerking komen voor steun van een derde (n). In dit verband moeten de bepalingen van artikel 182 van wet nr. 98/2016 en artikel 48 van regeringsbesluit nr. 395/2016 in acht worden genomen. Indien de inschrijver steun ontvangt van een derde, moet de inschrijver in kennis worden gesteld van de indiening van het DUAE en van de verbintenis van de ondersteunende derde, samen met de door de derde (n) bij de verbintenis gevoegde documenten waaruit blijkt hoe de steun daadwerkelijk zal plaatsvinden. De vaste toezegging van de ondersteunende derde partij om de technische capaciteit te ondersteunen overeenkomstig formulier 7 + de bijlage bij de afdeling Formulieren wordt overgelegd. De derde (n) die de technische capaciteit ondersteunt (leveren), mag (mogen) zich niet in een situatie bevinden waarin de term [...]

Voor opdrachten voor diensten: verrichting van diensten van het type eis nr. 2 — Lijst van de belangrijkste diensten die zijn verleend gedurende een periode van niet meer dan de laatste 5 jaar, met vermelding van de waarde, de datum en de ontvangers van openbare of particuliere personen, tezamen met verslagen van ontvangst/certificering/bewijsstukken of gelijkwaardige documenten. Aan de hand van de lijst van verleende diensten moet de inschrijver het bewijs leveren dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaar, gerekend tot de voor de indiening van de inschrijvingen vastgestelde datum, is verleend overeenkomstig de beroepsregels op dit gebied en dat er diensten zijn verleend die vergelijkbaar zijn met die waarop de in het kader van deze procedure gegunde overheidsopdracht betrekking heeft, op het niveau van een of meer opdrachten. De laatste 5 jaar is rustig tot de datum van indiening van de inschrijving. Indien de CA verplicht is de termijn voor het indienen van een fout uit te stellen, wordt de termijn van 5 jaar verlengd met de tijd die nodig is voor de vertraging, en wordt voldaan aan de eis dat alle partijen de kosten van het nieuwe resultaat moeten voltooien. Door relevante/soortgelijke diensten heeft de BA de verlening van ontwerpdiensten gedefinieerd, zoals: 1. In de afgelopen 5 jaar, afgerond op de uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen, zal zij ontwerpdiensten (voorbereiding van haalbaarheidsstudie/Dali/technisch project en uitvoeringsdetails) voor de bouw/rehabilitatie/verbetering/uitbreiding van bezoekbaar en niet-bezoekbaar water/riolering met behulp van no-dig-technologieën hebben geleverd en voltooid — werkzaamheden voltooid en ontvangen, 2. In de afgelopen 5 jaar, afgerond op de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen, zal zij ontwerpdiensten (voorbereiding van haalbaarheidsstudie/Dali/technisch project en uitvoeringsdetails) hebben geleverd en voltooid voor de bouw/rehabilitatie/verbetering/uitbreiding van afvoerbuizen en/of pijpleidingen door middel van horizontale boringen — voltooide en ontvangen werkzaamheden. Onder „adviesdiensten” wordt verstaan: op voorwerpen ontvangen diensten die vergezeld gaan van opleveringsverslagen die zijn opgesteld overeenkomstig de wettelijke en technische bepalingen op het gebied waarop de opdracht of het equivalent betrekking heeft, of b) ontvangen diensten met notulen of gelijkwaardig. Om soortgelijke ervaring aan te tonen, kan de inschrijver zich baseren op het deel van het contract dat tijdens de door de CA in de GI gevraagde referentieperiode is verstrekt, op voorwaarde dat de aangeboden diensten worden geleverd. Informatie over ondersteunende derden — indien van toepassing. Om aan deze eis te voldoen, kunnen inschrijvers gebruik maken van de steun van een derde (n). In dit verband moeten de bepalingen van artikel 182 van wet nr. 98/2016 en artikel 48 van regeringsbesluit nr. 395/2016 in acht worden genomen. Indien de inschrijver steun van een derde ontvangt, dient hij tegelijkertijd de indiening van het DUAE en de verbintenis van de ondersteunende derde in, samen met de door de derde (n) bij de verbintenis gevoegde documenten waaruit blijkt hoe de steun daadwerkelijk zal plaatsvinden. Gerechtelijke stukken...

Voorstel voor uitbestedingsINFORMATIES OP subcontractant — indien van toepassing. De inschrijver moet overeenkomstig artikel 219 van wet nr. 98/2016 inzake overheidsopdrachten het (de) deel (en) vermelden van de opdracht die hij voornemens is uit te besteden en de identificatiegegevens van de voorgestelde onderaannemers indien deze op het tijdstip van indiening van de inschrijving bekend zijn. De onderaannemingsovereenkomst — Formulier nr. 6 van de afdeling Formulieren zal worden ingediend. Indien de inschrijver een deel van de opdracht uitbesteedt, moet hij de DUAE invullen. Elke subcontractant vult ook een afzonderlijk DUAE-formulier in. Indien de inschrijver een deel van de opdracht uitbesteedt, dient hij tegelijk met de indiening van de DUAE de onderaannemingsovereenkomst in. Bovendien dient de inschrijver die, op verzoek van de aanbestedende dienst, op verzoek van de aanbestedende dienst als eerste gerangschikt is na toepassing van het gunningscriterium op de ontvankelijke inschrijvingen vóór de gunning van de opdracht, in voorkomend geval relevante documenten in te dienen met betrekking tot de technische bekwaamheid van de voorgestelde onderaannemers voor het deel of de onderdelen van de opdracht waaraan hij daadwerkelijk wenst te voldoen. De aanbestedende dienst is verplicht om na de gunning van de opdracht bij het sluiten van de overeenkomst te verzoeken om overlegging van de tussen de contractant en de in de inschrijving aangewezen onderaannemer (s) gesloten overeenkomst (en), zodat de aan hen toevertrouwde activiteiten en de bedragen in verband met de diensten in het aanbestedingscontract zijn opgenomen. De aansprakelijkheid van de contractant voor de uitvoering van het contract wordt niet verminderd indien sommige van de contractpartijen door subcontractanten worden uitgevoerd. 1. De aanbestedende dienst (CA) verzoekt de inschrijver om in de inschrijving het (de) deel (en) van de uit te besteden opdracht en de identificatiegegevens van de voorgestelde onderaannemers (indien bekend op de datum van indiening van de inschrijving) en de waarde van de betrokken partijen en de instemming van de onderaannemers over deze aangelegenheden te specificeren, overeenkomstig artikel 55 van wet nr. nr.98/2016, zoals gewijzigd en aangevuld op 2. De BA verifieert of er met betrekking tot de voorgestelde subcontracten geen uitsluitingssituatie als bedoeld in de artikelen 164, 165 en 167 bestaat. 3. Wanneer een uitsluitingssituatie wordt vastgesteld, met inachtneming van de correcte toepassing van artikel 171 van wet nr. 98/2016, verzoekt de CA de inschrijver om één datum voor de inschrijving van een onderaannemer ten aanzien waarvan is vastgesteld dat hij zich in die situatie bevindt. 4. De BA stelt geen deelnemingsvoorwaarden vast voor de door de inschrijver voorgestelde onderaannemer, maar houdt rekening met de technische en beroepsbekwaamheid van de onderaannemers die worden voorgesteld voor hun deel van hun deelname aan het uitvoeringscontract, indien de ingediende documenten in dit verband relevant zijn. Onder de voorwaarden van artikel 174, lid 1, van wet nr. 98/2016 behoudt de CA zich het recht voor de inschrijver te verzoeken relevante informatie en documenten in te dienen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid van de voorgestelde onderaannemers, met betrekking tot het (de) deel (en) van de opdracht dat u daadwerkelijk wenst uit te voeren. Wanneer informatie wordt verstrekt...

Eventuele minimumeisen:

Voorschrift nr. 1 — Overeenkomstig artikel 193 van wet nr. 98/2016 zal de DUAE worden aangevuld en gepresenteerd. De DUAE wordt afzonderlijk ingevuld en uitsluitend in elektronische vorm verstrekt door de inschrijver/geassocieerde leden/subcontractanten/derden die hen ondersteunen, met informatie over hun situatie. Informatie zoals: het nummer en de datum van het contract dat als soortgelijke ervaring is geclaimd, de waarde, de begunstigde, de datum en het nummer van het opleveringsdocument en de weging en/of activiteiten waarvoor hij verantwoordelijk was. Indien DUAE niet tegelijk met de inschrijving wordt ingediend (ook voor de partner/subcontractant/opdrachtgever), wordt de inschrijving als onaanvaardbaar afgewezen. Vóór de gunning van de overheidsopdracht vraagt de aanbestedende dienst de inschrijver die na toepassing van het gunningscriterium als eerste gerangschikt is op de ontvankelijke inschrijvingen, geactualiseerde bewijsstukken in te dienen overeenkomstig artikel 196, lid 2, van wet nr. 98/2016. De bewijsstukken waaruit blijkt dat de informatie is ingevuld door de informatie in DUAE in te vullen, zonder dat zij beperkt blijven tot de niet-limitatieve lijst, zijn: tussentijds of definitief proces-verbaal van oplevering/certificaat/document tot vaststelling of soortgelijk document voor de werkzaamheden die de inschrijver als contractueel beschouwt. De aldus vermelde opdrachten moeten in het DUAE worden opgenomen om te beoordelen of zij voldoen aan het vereiste van vergelijkbare ervaring. In dergelijke certificeringen moet het volgende worden vermeld: A. het voorwerp van de werken zodanig dat alle informatie wordt verstrekt die nodig en noodzakelijk is om na te gaan of aan het vereiste van vergelijkbare ervaring is voldaan, b. de begunstigden, of zij aanbestedende diensten dan wel particuliere klanten zijn, de waarde in RON exclusief btw, d. de periode, d.w.z. de periodieke periode (begin- en einddatum) gedurende welke de werken zijn uitgevoerd, om aan te geven of zij overeenkomstig de beroepsregels ter plaatse zijn uitgevoerd en of zij op de bouwplaats zijn voltooid. Opmerkingen: 1. In het geval van een vereniging worden de hierboven gevraagde formulieren en documenten vertegenwoordigd door elk lid van de vereniging. Het DUAE wordt door elk lid van de vereniging naar behoren ingevuld. 2. Documenten die in een andere taal dan het Roemeens zijn afgegeven, moeten vergezeld gaan van een gewaarmerkte Roemeense vertaling. 3. Indien een exp sim count voor de uitvoering van verschillende soorten werken en/of het verrichten van diensten en de uitvoering van meer dan één categorie werken in verband met een investeringsdoelstelling te verwachten is, moet hij duidelijk aantonen en bewijzen dat hij in zijn bezit verklaringen van goede prestaties heeft overgelegd die nodig zijn om aan de vereisten van het atrib document te voldoen. 4. Wanneer er onzekerheid of onduidelijkheid bestaat met betrekking tot bepaalde wensen, heeft de ACA het recht om zowel de betrokken inschrijver als de bevoegde instanties die hierover informatie kunnen verstrekken, om nadere informatie, verduidelijking of bevestiging te verzoeken. 5. Indien de inschrijving wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, kan aan de eis voor soortgelijke artikelen worden voldaan door cumulatie en krijgen de vaste stoffen die aantonen dat zij aan de eisen voldoen, de voorkeur boven degenen die aan deze eis voldoen 6. De certificaten zullen...

Voor eis 2 — Overeenkomstig artikel 193 van wet nr. 98/2016 wordt de DUAE ingevuld en ingediend. Het DUAE wordt afzonderlijk ingevuld en uitsluitend in elektronische vorm verstrekt door de inschrijver/geassocieerde leden/subcontractanten/derde partij, met informatie over hun situatie. Informatie zoals: het nummer en de datum van het contract dat als soortgelijke ervaring is geclaimd, de waarde, de begunstigde, de datum en het nummer van het opleveringsdocument en de weging en/of activiteiten waarvoor hij verantwoordelijk was. Indien DUAE niet tegelijk met de inschrijving wordt ingediend (ook voor de partner/subcontractant/opdrachtgever), wordt de inschrijving als onaanvaardbaar afgewezen. Voorafgaand aan de gunning van de overheidsopdracht verzoekt de BA de inschrijver die als eerste gerangschikt is in de tussentijdse rangschikking, na toepassing van het gunningscriterium op de ontvankelijke inschrijvingen, geactualiseerde bewijsstukken in te dienen overeenkomstig artikel 196, lid 2, van wet nr. nr.98/2016. Het juridische document waaruit blijkt dat is voldaan aan wat is gedaan door het in DUAE aan te vullen, zonder zich te beperken tot de lijst die niet uitputtend is, is: tussentijdse of definitieve/certificerings-/documentenrecord of gelijkwaardig document voor de geleverde diensten, waarbij Of. van mening is dat de bevoegde autoriteit rekening moet houden met eval.dezelfde eis — de aldus vermelde contracten moeten in de DUAE worden opgenomen. In dergelijke certificeringen moet het volgende worden vermeld: A. het voorwerp van de diensten zodanig dat alle informatie wordt verstrekt die nodig en noodzakelijk is om na te gaan of is voldaan aan eis 2 betreffende soortgelijke posten, b. de begunstigden, of zij de BA of particuliere klanten zijn, c. de waarde in RON exclusief btw, d. de periode, d.w.z. het periodieke interval (begin- en einddatum) gedurende welke de diensten zijn verleend, om aan te geven of zij overeenkomstig de beroepsregels ter plaatse zijn uitgevoerd en of zij op de locatie zijn geleverd. Noot 1: Certificaten worden afgegeven of medeondertekend door de begunstigde (CA of particuliere cliënt). Het valt onder de categorie van een document dat certificaten van goede prestaties/volledige ontvangst/aanbevelingen/documentbevindingen of andere soortgelijke of gelijkwaardige documenten vertegenwoordigt. Deze documenten worden in aanmerking genomen voor zover zij zijn afgegeven of medeondertekend door de begunstigde en alle informatie bevatten die vereist is om aan dezelfde kwalificatievereiste te voldoen. Opmerkingen: 1. In het geval van een vereniging worden de bovengenoemde formulieren en documenten vertegenwoordigd door elk lid van de vereniging. Het DUAE wordt door elk lid van de vereniging naar behoren ingevuld. 2. Een document dat in een andere taal dan het Roemeens is afgegeven, moet vergezeld gaan van een gewaarmerkte Roemeense vertaling. 3. Indien zij moeten worden geacht vergelijkbaar te zijn met opdrachten voor het verrichten van meer dan één soort diensten, moet de inschrijver in het document duidelijk vermelden en aantonen dat zij de overgelegde certificaten van goede prestaties vertegenwoordigen, wat de diensten zijn die nodig zijn om aan de in de aankondiging van de opdracht vermelde verzoeken te voldoen. 4. Indien er onzekerheid of onduidelijkheid bestaat met betrekking tot bepaalde documenten, heeft de BA het recht om nadere informatie, verduidelijking of bevestiging te vragen, zowel van de betrokken inschrijver als van de bevoegde instanties die hierover informatie kunnen verstrekken. ...

Voortzetting: 5. Wanneer de ondernemer voornemens is (een) deel (en) van de opdracht uit te besteden, moet het DUAE ook de vereiste informatie over onderaannemers verstrekken. 6. In het geval van onderaannemers past de aanbestedende dienst artikel 51 van regeringsbesluit nr. nr.395/2016 toe. Subcontracten waarvoor de capaciteit van de inschrijver is gebaseerd om aan te tonen dat aan bepaalde kwalificatiecriteria is voldaan, worden ook geacht derden te ondersteunen, in welk geval de onderaannemingsovereenkomst ook een vaste verbintenis inhoudt. 7. Overeenkomstig artikel 218 van wet nr. 98/2016 moet de onderaannemer bij de indiening van de offerte/wanneer deze in de overeenkomst is opgenomen, aangeven of hij al dan niet rechtstreeks door de CA moet worden betaald. Daartoe vermelden zij in hun inschrijving de naam van de onderaannemers en hun contactgegevens, het (de) door de betrokken partij (en) uit te voeren deel (en) van de opdracht, de waarde van de betrokken partij (en) en de instemming van de onderaannemers over deze aangelegenheden (artikel 150, lid 1 en (2) van regeringsbesluit nr. 395/2016). 8. De contractant is verplicht de BA in kennis te stellen van elke wijziging van de onderaannemer tijdens de looptijd van het aanbestedingscontract. 9. De contractant heeft het recht om tijdens de uitvoering van het contract nieuwe onderaannemers in te schakelen, met dien verstande dat hun benoeming geen wezenlijke wijziging van de overeenkomst vormt, overeenkomstig artikel 221 van wet nr. 98/2016. In geval van wijziging van de onderaannemers verstrekt de contractant de BA informatie over de namen, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van de nieuwe onderaannemers en verkrijgt hij de instemming van de BA over de nieuwe onderaannemers. Hoe vergaderen? Overeenkomstig artikel 193 van wet nr. 98/2016 wordt het DUAE voor elke marktdeelnemer die aan de procedure deelneemt (aangewezen op het niveau van een inschrijving) aangevuld en gepresenteerd met de specifieke informatie over zijn situatie. Voor elke op het niveau van de inschrijving aangewezen subcontractant wordt een afzonderlijk DUAE-formulier ingevuld en ingediend. De onderaannemer (s) vult (voegen) de gegevens over hun situatie in bij het DUAE overeenkomstig artikel 193, lid 3, van wet nr. 98/2016, zoals gewijzigd en aangevuld. Zodra de DUAE is ingediend, moet in voorkomend geval de onderaannemingsovereenkomst worden overgelegd — bijlage bij formulier nr. 6. De ten tijde van de indiening geldige bewijsstukken waaruit blijkt dat aan de DUAE is voldaan, worden op verzoek van de aanbestedende dienst overeenkomstig artikel 196, lid 2, van wet nr. 98/2016 overgelegd door de inschrijver die na de toepassing van het gunningscriterium op de ontvankelijke inschrijvingen als eerste gerangschikt is. Opmerkingen: 1. Documenten die in een andere taal dan het Roemeens zijn afgegeven, moeten vergezeld gaan van een gewaarmerkte Roemeense vertaling. 2. Wanneer er onzekerheid of onduidelijkheid bestaat over bepaalde ingediende documenten, heeft de aanbestedende dienst het recht de betrokken inschrijver en de bevoegde instanties die hierover informatie kunnen verstrekken, om nadere bijzonderheden, nadere gegevens of bevestiging te verzoeken. 3. De contracten tussen de leider van de vereniging en de onderaannemers worden gevoegd bij het contract tussen de aanbestedende dienst...

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De verzoeken om verduidelijking zullen in het Roemeens, via SEAP, worden behandeld in het deel „Vragen” van de aanbestedingsprocedure dat langs elektronische weg wordt uitgevoerd, en hun antwoorden zullen in het Roemeens, in het SEAP bij de uitnodiging tot inschrijving, worden gepubliceerd. Deze antwoorden maken deel uit van het aanbestedingsdossier en moeten bij de opstelling van de inschrijving in aanmerking worden genomen.

Het evaluatiecomité zal de verzoeken om opheldering met betrekking tot de inschrijving in het Roemeens indienen met gebruikmaking van de technische faciliteiten die beschikbaar zijn in het SEAP (punt Vragen). Marktdeelnemers sturen hun antwoorden op verduidelijkingen en alle documenten waarom tijdens de beoordeling van de inschrijvingen wordt verzocht, via SEAP („Vragen”) in hun geheel in het deel dat met dat verzoek overeenstemt, in elektronische vorm, in de vorm van een of meer afzonderlijke documenten/dossiers die met elektronische handtekening zijn ondertekend overeenkomstig de bepalingen van Wet nr. 455/2001 betreffende elektronische handtekeningen.

Alle documenten/documenten met betrekking tot de gunningsprocedure die u indient (inschrijving, kwalificatiedocumenten, verzoeken om verduidelijking, antwoord op verzoeken om verduidelijking) worden opgesteld in het Roemeens of samen met de geautoriseerde Roemeense vertaling ingediend.

Nadere gegevens over de voorbereiding van de DUAE zullen na authenticatie in het systeem worden gevonden in de rubriek „DUAE-informatie” — User completion guide.

DUAE wordt via SEAP ter beschikking gesteld van geïnteresseerde marktdeelnemers.

Wat de wijziging van de overheidsopdracht betreft, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor artikel 221 van wet nr. 98/2016 toe te passen. De wijziging van de overeenkomst tijdens de looptijd ervan, behalve in de gevallen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 221 van wet nr. 98/2016, geschiedt door de organisatie van een nieuwe aanbestedingsprocedure, overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Bezoek ter plaatse: Om de inschrijving goed voor te bereiden, wordt aanbevolen dat potentiële inschrijvers de locatie van de werkzaamheden bezoeken. Inschrijvers die aan het bezoek wensen deel te nemen, wordt verzocht de aanbestedende dienst via het SEAP ten minste 3 werkdagen vóór de datum/periode waarin het bezoek ter plaatse wordt georganiseerd, schriftelijk in kennis te stellen van hun voornemen om deel te nemen.

BENAMING VAN DE AFSLUITENDE INSCHRIJVING

De aanbestedende dienst is verplicht de inschrijving te bepalen op basis van het gunningscriterium dat in de toekenningsdocumentatie is gespecificeerd, d.w.z. de „economisch voordeligste inschrijving”.

De inschrijvingen worden beoordeeld door voor elke inschrijving een score toe te kennen die voortvloeit uit de toepassing van het vastgestelde rekenalgoritme.

De rangschikking van de inschrijvingen wordt bepaald in dalende volgorde van de punten.

De geselecteerde inschrijving is de inschrijving die als eerste is gerangschikt en die na toepassing van het gunningscriterium de hoogste score heeft behaald. Indien na toepassing van het gunningscriterium twee inschrijvingen gelijk scoren om ze te delen, kiest de aanbestedende dienst de inschrijving met de hoogste score voor de beoordelingsfactor ¨ De prijs van de inschrijving ¨

Wanneer twee inschrijvingen gelijke prijzen hebben, heeft de aanbestedende dienst het recht nieuwe financiële voorstellen aan te vragen en zal de geselecteerde inschrijving het laagste financiële voorstel zijn.

Het nieuwe financiële voorstel zal op generlei wijze van invloed zijn op het technische voorstel, dat ongewijzigd blijft.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 060042
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele beroepen kunnen worden ingesteld bij de nationale raad voor de afhandeling van klachten en worden behandeld overeenkomstig wet nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Directia generala achiziții publice
Postadres: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
Plaats: Bucureşti
Postcode: 050013
Land: Roemenië
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefoon: +40 213055500
Internetadres: www.pmb.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2020