Dostawy - 569560-2020

Submission deadline has been amended by:  630170-2020
27/11/2020    S232

Polska-Warszawa: Paliwa gazowe

2020/S 232-569560

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Adres pocztowy: ul. Prosta 69
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-838
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Piekut
E-mail: zmsp@zmsp.org.pl
Tel.: +48 225512182
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zmsp.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zmsp.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w obiektach SP położonych na obszarze m.st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej

Numer referencyjny: ZM.NZP.221-13/20
II.1.2)Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m.st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez operatora systemu dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m.st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60300000 Usługi przesyłu rurociągami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren m.st. Warszawy

II.2.4)Opis zamówienia:

3. Szacunkowa ilość dostarczanego Paliwa Gazowego w okresie obowiązywania umowy – dostawy i sprzedaży Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa w poszczególnych taryfach:

Lp. Taryfa ilość punktów szacowana ilość paliwa gazowego w kWh/h:

1 W-1,1, OSD W-1,1 2 500;

2 W-2,1, OSD W-2,1 1 30 000;

3 W-3,6, OSD W-3,6 2 319 250;

4 W-4, OSD W-4 1 126 500;

5 W-5, OSD W-5,1 7 4 419 450;

razem 4 895 700.

Prognozowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez zamawiającego prognozowanej ilości gazu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019. poz. 755 ze zm.).

Odnośnie dystrybucji gazu:

• posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu – w przypadku Sprzedawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019. poz. 755 ze zm.), lub;

• posiada umowę generalną z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca – punkty poboru gazu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sprzedawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sprzedawca wykonał co najmniej 3 dostawy obejmujące sprzedaż i dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy wraz ze sprzedażą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem łącznej ilości minimum 2 500 000 kWh.

W przypadku składania oferty przez Sprzedawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Odnośnie dystrybucji gazu:

• posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu – w przypadku sprzedawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019. poz. 755 ze zm.), lub;

• posiada umowę generalną z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca – punkty poboru gazu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/01/2021
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej, piętro 1, w dniu 6 stycznia 2021 r. o godz. 12.05.

Osoby chętne do osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert proszone są o stawiennictwo przy recepcji budynku – wejście główne od ulicy Prostej 69.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

1.12.2023

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 180.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dziennik Ustaw – 110 – poz. 1843 art. 181.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w prze…

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2020