Prekės - 5711-2020

07/01/2020    S4

Polska-Katowice: Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie

2020/S 004-005711

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 249-619623)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Tel.: +48 327161485
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 271-3

Numer referencyjny: 701903502
II.1.2)Główny kod CPV
44330000 Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prętów ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 271-3

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619623

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 52 700,00 PLN. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 11 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 38 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 5 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 6 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Dla zadania nr 3 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 700,00 PLN

Dla zadania nr 9 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Powinno być:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 52 700,00 PLN. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 – 11 000,00 PLN,

Dla zadania nr 2 – 2 000,00 PLN,

Dla zadania nr 3 – 38 000,00 PLN,

Dla zadania nr 4 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 5 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 6 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium,

Dla zadania nr 7 – 1 000,00 PLN,

Dla zadania nr 8 – 700,00 PLN,

Dla zadania nr 9 – Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: