W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 571276-2019

03/12/2019    S233    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

2019/S 233-571276

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Hababicki
E-mail: zp@pansa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pansa.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie licencji na oprogramowanie do zarządzania procesami HR na platformie informatycznej Wykonawcy, w modelu usługi zdalnego dostępu

Numer referencyjny: AZP-2222-17/90/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48450000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na oprogramowanie standardowe i przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania dedykowanego wraz z udostępnieniem oprogramowania do zarządzania procesami HR na platformie informatycznej Wykonawcy, w modelu usługi zdalnego dostępu (SaaS), poprzez sieć Internet.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA oraz infrastruktura Wykonawcy. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego oraz pozostałych lokalizacjach wskazanych w OPZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie standardowe („Oprogramowanie Standardowe”) i przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania dedykowanego („Oprogramowanie Dedykowane”), składających się na całość oprogramowania („Oprogramowanie”) do zarządzania procesami HR (Human Resources) wraz udostępnieniem Oprogramowania na platformie informatycznej Wykonawcy w modelu usługi zdalnego dostępu (SaaS), poprzez sieć Internet („Usługa”).

2. W ramach udzielonych licencji na Oprogramowanie Wykonawca zapewni świadczenie usług utrzymania Oprogramowania („Usługi Utrzymania”).

3. W ramach wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego Wykonawca zapewni świadczenie usług rozwoju („Usług Rozwoju”)

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu platformę informatyczną oraz zapewni Zamawiającemu jej obsługę w modelu Usługi zdalnego dostępu (SaaS), poprzez sieć Internet do następujących modułów funkcjonalnych Oprogramowania:

4.1. kadry i płace;

4.2. zarządzanie czasem pracy;

4.3. platforma workflow dla pracowników;

4.4. kontroling personalny;

4.5. zarządzanie szkoleniami;

4.6. zarządzanie rekrutacjami,

przy założeniu możliwości rozwoju Systemu o dodatkowe moduły.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ znajdującej się pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pazp (w zakładce przedmiotowego postępowania).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność oprogramowania standardowego / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wdrożenia pierwszego modułu (kadry i płace) wynikającego z harmonogramu / Waga: 25
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany maksymalnie w terminie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w § 3 IPU stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 159-392234
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Udzielenie licencji na oprogramowanie do zarządzania procesami HR na platformie informatycznej Wykonawcy, w modelu Usługi zdalnego dostępu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/pazp

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o zamówienie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3) oraz 4) ustawy (szczegóły zawarte w rozdziale V pkt 3 SIWZ).

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie określone zostały w rozdziale V SIWZ.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej Specyfikacji, Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta systemu, iż oferowany system spełnia postanowienia rozporządzenia (WE) nr 482/2008, tj. oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o dokumenty „Recommendations for ANS Software” oraz „ANS Lifecycle" lub normę ED153 oraz spełnia wymagania określone w ww. dokumentach dla SWAL4 lub równoważnych poziomów zawartych w następujących normach: DO178B, ED109/ED12B, ED109A, IEC/EN 61508 (...) (...) W przypadku oświadczenia sporządzonego w języku obcym należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 270.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szczegóły dotyczące wadium opisane zostały w rozdziale IX SIWZ.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (jako załączniki/pliki) za pośrednictwem platformy:

9.1. ofertę, którą stanowi wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z wypełnionymi:

9.1.1. Specyfikacją cenowo-ilościową, przygotowaną zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ;

9.1.2. tabelą określającą poziom funkcjonalności systemu w zakresie Oprogramowania Standardowego oraz Oprogramowania Dedykowanego, przygotowaną zgodnie z Załącznikiem nr 3b do SIWZ oraz instrukcją jej wypełnienia wskazaną w pkt 5 rozdziału XI SIWZ,

9.2. dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale VI pkt 1–5 włącznie, rozdziału VII oraz IX pkt 8 SIWZ.

Uwaga: Załącznik nr 3b do SIWZ nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 ustawy i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia tego dokumentu.

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % Ceny Umowy, zgodnie z § 14 istotnych postanowień umowy.

11. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019