Usługi - 571927-2019

Submission deadline has been amended by:  20231-2020
03/12/2019    S233

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2019/S 233-571927

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Adres pocztowy: Siemiradzkiego 5a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-763
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Konieczna
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 618646-302
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Piła – Ujście

Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.72.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie opracowań projektowych dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Piła – Ujście w zakresie aktualizacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie opracowań projektowych dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Piła – Ujście w zakresie aktualizacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiwskowego oraz opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zespół projektowy / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Zespół środowiskowy / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja zamówienia przy pomocy osoby wykluczonej zatrudnionej na umowę o pracę / Waga: 4
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 700,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemset)

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych o określonych poniżej parametrach.

2) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonał:

a) co najmniej 2 dokumentacje spośród: Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R), Koncepcja Programowa (KP), Projekt Budowlany (PB) dla odcinków dróg o min. łącznej długości 20 km, o przekroju dwujezdniowym i klasie A lub S lub GP, oraz wykonał

b) co najmniej dla 1 inwestycji polegającej na budowie drogi klasy A lub S lub GP, raport oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na podstawie, którego organ wydał decyzję DŚU. Za równoznaczne uważa się opracowania wykonane na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko zakończone pozytywnym postanowieniem uzgadniającym decyzję ZRID/PnB;

Potwierdzone:

— poświadczeniem od innych zamawiających,

— lub zestawieniem prac projektowych wykonanych na rzecz GDDKiA.

Powyższe STEŚ, STEŚ–R, KP, PB nie muszą dotyczyć tego samego zadania inwestycyjnego.

Uwaga: Dla STEŚ/STEŚ-R data zakończenia usługi jest to data przyjęcia przez KOPI a dla KP data zakończenia usługi jest to data przyjęcia przez ZOPI lub KOPI (w zależności od przyjętego sposobu przyjęcia dokumentacji). W przypadku innych Zamawiających data zakończenia usługi jest to data przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego.

b) Osób:

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk. Ponadto Wykonawca zapewni zaangażowanie w realizację umowy personel w odpowiedniej liczbie i zgodnego z ofertą Wykonawcy (m.in. przy pomocy osób wykluczonych społecznie).

1. Projektant główny drogowy - wykształcenie wyższe uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń - 5 lat doświadczenia - wykonał jako główny projektant min. 1 dokumentację spośród: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB, dla dwujezdniowych dróg klasy A lub S lub dróg/ ulic klasy GP, o dł.drogi/ulicy min 10 km - 1 osoba

2. Projektant drogowy - wykształcenie wyższe uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń - 5 lat doświadczenia -wykonał jako główny projektant lub projektant min. 1 dokumentację spośród: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB, dla dwujezdniowych dróg klasy A lub S lub dróg/ ulic klasy GP, o dł.drogi/ulicy min 7 km - 1 osoba

3. Sprawdzający dok. branży drogowej - wykształcenie wyższe uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń - 5 lat doświadczenia - wykonał jako główny projektant lub jako sprawdzający min. 2 dokumentacje spośród: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB, dla dwujezdniowych dróg klasy A lub S lub dróg/ ulic GP, o dł. drogi / ulicy min. 10 km każda. - 1 osoba.

4. Projektant mostowy - wykształcenie wyższe uprawnienia projektowe mostowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń - 5 lat doświadczenia - wykonał jako projektant min. 2 dokumentacje projektowe spośród: KP lub PB lub PW, dla obiektów mostowych w ciągu dróg klasy A lub S lub dróg/ ulic klasy GP o rozpiętości przęsłamin.15 m i klasie obciążenia A - 1 osoba.

5. Sprawdzający dok. branży mostowej - wykształcenie wyższe uprawnienia projektowe mostowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń - 5 lat doświadczenia - wykonał jako Projektant lub Sprawdzający min. 2 dokumentacje projektowe spośród: KP lub PB lub PW, dla obiektów mostowych w ciągu dróg klasy A lub S lub dróg/ ulic klasy GP o rozpiętości przęsła min. 15 m i klasie obciążenia A - 1 osoba.

6. Kierownik zespołu środowiskowego wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona środowiska, ochrona przyrody, lub inne pokrewne) - wykonanie lub współudział w wykonaniu 1 raportu o oddziaływaniu na środowisko/materiałów do uzyskania decyzji, na podstawie którego/których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi klasy A lub S; dokończenie treści punktu w sekcji VI.3.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 rokuPrawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówieńpublicznych.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówieniaopisanych w SIWZ.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte wSIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokończenie pkt 6 sekcji III 1.3„..albo wykonanie lub współudział w wykonaniu co najmniej 2 raportów o oddziaływaniu na środowisko / materiałów do uzyskania decyzji, na podstawie którego / których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi lub ulicy o klasie GP o długości nie mniejszej niż 5 km. Za równoznaczne uważa się opracowania wykonane na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko zakończone pozytywnym postanowieniem uzgadniającym decyzję ZRID/PnB”.

2. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. W zakresie części IV jednolitego dokumentu Wykonawca wypełnia tylko sekcję „α”.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. W zakresie części IV jednolitego dokumentu wypełniona winna zostać tylko sekcja „α”.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i4Pzp.

10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 32 miesiące od daty zawarcia umowy.

11. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019