Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 572173-2018

26/12/2018    S248

Belgia-Bruxelles: Măsurarea și analizarea implementării ecoinovării și a politicilor

2018/S 248-572173

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Măsurarea și analizarea implementării ecoinovării și a politicilor

Număr de referinţă: ENV.A.3/SER/2018/0008
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui contract este de a măsura și de a analiza implementarea ecoinovării, activităților și politicilor din statele membre ale UE. Contractantul va fi responsabil de următoarele livrabile: indicele și tabloul de bord anuale privind ecoinovarea din UE, profilurile bianuale din țară privind ecoinovarea și un raport tematic bianual privind o temă legată de ecoinovare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 523 500.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Licitație deschisă – contract de servicii.

Contract care poate fi reînnoit o singură dată (cu o durată totală de 48 de luni) 280 000 EUR pe 24 de luni, care poate fi reînnoit doar o singură dată (buget total de 560 000 EUR).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 60
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se avea în vedere că titlul publicat anterior în anunțul de intenție JO S 056 — 123139 din 21.3.2018 era puțin diferit: Pregătirea tabloului de bord al UE privind ecoinovarea.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 100-227491
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07.0203/2018/791904/SER/ENV.A.3
Titlu:

Măsurarea și analizarea implementării ecoinovării și a politicilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Technopolis Consulting Group Belgium Sprl (liderul consorțiului)
Adresă: Avenue de Tervueren 188a
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1150
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Deloitte Conseil
Adresă: 6 Place de la Pyramide
Localitate: Paris La Defense Cedex
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 92908
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Wuppertal Institute für Klima, Umwelt, Energie GmbH
Adresă: Doeppersberg 19
Localitate: Wuppertal
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: D-42103
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 560 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 523 500.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 25 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

12 % + 8 % + 1 % + 1 % + 1 % + 1 % + 1 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/12/2018