Servicii - 572175-2018

26/12/2018    S248

Belgia-Bruxelles: Promovarea alternativelor pentru testarea pe animale prin dezvoltarea instrumentelor de învățarea electronică pentru Directiva 2010/63/UE

2018/S 248-572175

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Promovarea alternativelor pentru testarea pe animale prin dezvoltarea instrumentelor de învățarea electronică pentru Directiva 2010/63/UE

Număr de referinţă: ENV.B.2/SER/2018/0011
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractantul va elabora trei module distincte de învățare electronică pentru sarcini specifice pe care persoanele care încă experimentează cu animale ș/sau funcționarii care autorizează experimente trebuie să le realizeze atunci când aplică principiul înlocuirii, reducerii și perfecționării testelor pe animale conform Directivei 2010/63/UE. Sarcinile sunt:

1) „Elaborarea de proceduri și proiecte”;

2) „Evaluator proiect”;

3) „Punerea în aplicare a cadrului de evaluare a severității în cadrul proiectelor care utilizează animale vii".

Pe baza acestui contract, setul de materiale de instruire menționate poate fi pus la dispoziția tuturor furnizorilor de formare din întreaga UE. Pentru a se asigura că sunt adecvate scopului, contractul include o revizuire a modulelor de învățare electronică de către un grup de experți relevanți.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 256 153.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă.

Contract unic de servicii cu o durată de 24 luni, fără posibilitate de reînnoire, un buget de 260 000 EUR.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 70
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Rețineți că acest lucru a fost publicat anterior în anunțul de intenție JO 2018/S 056 — 123139 din 21.3.2018 cu titlul „Dezvoltarea științifică și tehnică a modulelor interactive de învățare electronică privind cadrul de evaluare a severității, conceperea proiectelor și a procedurilor care implică animale și privind rolul evaluatorului de proiect al studiilor pe animale realizat în temeiul Directivei 2010/63/UE“ având un buget de 300 000 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 114-258515
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07027741/2018/790313/SER/ENV.B2
Titlu:

|Promovarea alternativelor pentru testarea pe animale prin dezvoltarea instrumentelor de învățarea electronică pentru Directiva 2010/63/UE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FLAIRE Consultants Ltd (lider)
Adresă: 15, Riverside Studios, Amethyst Road, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear
Localitate: Newcastle upon Tyne
Cod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Cod poștal: NE4 7YL
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Scientialis Ltd
Adresă: 72 London Road
Localitate: St Albans
Cod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Cod poștal: AL1 1NS
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PNBN Enterprises Ltd
Adresă: 4 Clarinda Park North
Localitate: Dun Laoighre
Cod NUTS: IE IRELAND
Țară: Irlanda
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: POP-UP Studio Ltd
Adresă: 102 Sheriffs Highway
Localitate: Gateshead
Cod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Cod poștal: NE9 5SD
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 260 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 256 153.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la Alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de doi ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de două luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/12/2018