W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 572290-2019

03/12/2019    S233    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Świdnik: Usługi dostawy oprogramowania

2019/S 233-572290

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Świdnik
Krajowy numer identyfikacyjny: WIZP-Z 271.38.2019
Adres pocztowy: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Świdnik
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Bednarczyk, Krzysztof Nowakowski
E-mail: zampub@e-swidnik.pl
Tel.: +48 817517602
Faks: +48 817517608

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www

Numer referencyjny: WIZ-Z.271.18.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72268000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, gminy Konstantynów oraz gminy Skierbieszów” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, II Osi priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 621 286.18 PLN / Najdroższa oferta: 1 739 500.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72265000
72263000
72262000
80500000
48000000
48517000
48442000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świdnik, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, gminy Konstantynów oraz gminy Skierbieszów” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, II Osi priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Zamówienie obejmuje następujące elementy:

1. zakup licencji portalu podatkowego szt. 1;

2. wdrożenie portalu podatkowego szt. 1;

3. zakup licencji zintegrowanego systemu dziedzinowego szt. 1;

4. wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego szt. 1;

5. migracja danych systemu dziedzinowego szt. 1;

6. integracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym szt. 1;

7. zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Miejskiej Świdnik szt. 1;

8. zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Konstantynów szt. 1;

9. zakup licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Skierbieszów szt. 1;

10. wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Miejskiej Świdnik szt. 1;

11. wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Konstantynów szt. 1;

12. wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji dla Gminy Skierbieszów szt. 1;

13. opracowanie i wdrożenie e-usług na 5PD szt. 8;

14. opracowanie i wdrożenie e-usług na 3PD szt. 12;

15. zakup licencji systemu zarządzania budżetem Miasta szt. 1;

16. wdrożenie systemu zarządzania budżetem Miasta szt. 1;

17. zakup licencji systemu dla Rady Miasta szt. 1;

18. wdrożenie systemu dla Rady Miasta szt. 1;

19. modernizacja portalu www do standardów WCAG2.0 szt. 1;

20. przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonowania e-usług i informacji publicznej – 80 osób;

21. przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń w zakresie administracji środowiskiem informatycznym – 2 osoby;

22. dostawa oprogramowania szyfrującego szt. 40;

23. rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów – zakup dodatkowych licencji szt. 20;

24. przeprowadzenie szkoleń w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów – 40 osób;

25. zakup usługi utrzymania oprogramowania aplikacyjnego przez okres 60 miesięcy po upływie okresu gwarancji (objęte prawem opcji).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na systemy informatyczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawem opcji objęte jest utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego w okresie 60 miesięcy po upływie okresu gwarancji. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym prawem opcji odbędzie się, o ile Zamawiający podejmie decyzję o jego realizacji. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji prawa opcji ujęte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ, dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0014/16 - projekt pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 111-272299
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rekord SI Sp z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 431019359
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 5
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
E-mail: rekord@rekord.com.pl
Tel.: +49 334978300
Faks: +49 334978312

Adres internetowy: https://www.rekord.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 493 526.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 621 286.18 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 406 139.00 PLN
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zakup licencji i wdrożenie partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji.

Zakup licencji i wdrożenie systemu dla Rady Miasta.

Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń w zakresie administracji środowiskiem informatycznym.

Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów - zakup dodatkowych licencji.

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki te określone są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Do odwołań stosuje się przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Do skargi stosuje się przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2019