Usługi - 572786-2021

10/11/2021    S218

Polska-Warszawa: Umowa ramowa o zapewnienie doradztwa biznesowego i wiedzy specjalistycznej związanych z EUROSUR

2021/S 218-572786

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 200-520700)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Frontex Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.frontex.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o zapewnienie doradztwa biznesowego i wiedzy specjalistycznej związanych z EUROSUR

Numer referencyjny: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług doradztwa biznesowego oraz wiedzy specjalistycznej związanych z EUROSUR, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (załącznik II do zaproszenia do składania ofert).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 200-520700

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 29/11/2021
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: