W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 573481-2019

04/12/2019    S234    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania użytkowego

2019/S 234-573481

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Krucza 5/11D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-548
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Ćwik
E-mail: zamowienia@ios.edu.pl
Tel.: +48 223750579
Faks: +48 223750501

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB

Numer referencyjny: PZ/23/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, w podziale na następujące części:

część 1:

— dostawa licencji oprogramowania serwera bazodanowego Microsoft SQL Server Enterprise Core 2017 Single Academic Open – 64 pakiety po 2 licencje,

część 2:

— dostawa licencji CAL Microsoft Windows Server – 50 szt.,

— dostawa licencji CAL Microsoft Exchange – 50 szt.,

— dostawa licencji CAL Microsoft Skype for Business – 50 szt.,

— dostawa oprogramowania biurowego – 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 817 647.93 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Instytutu Ochrony Środowiska przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie licencji oprogramowania serwera bazodanowego Microsoft SQL Server Enterprise Core 2017 Single Academic Open – 64 pakiety po 2 licencje.

2. Dostarczone przez Wykonawcę licencje/oprogramowanie musi być fabrycznie nowe i w przypadku przekazania oprogramowania na nośnikach CD/DVD – zapakowane.

3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Instytutu Ochrony Środowiska przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie:

— dostawa licencji CAL Microsoft Windows Server – 50 szt.,

— dostawa licencji CAL Microsoft Exchange – 50 szt.,

— dostawa licencji CAL Microsoft Skype for Business – 50 szt.,

— dostawa oprogramowania biurowego – 3 szt.

2. Dostarczone przez Wykonawcę licencje/oprogramowanie musi być fabrycznie nowe i w przypadku przekazania oprogramowania na nośnikach CD/DVD – zapakowane.

3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert do 15 dni wynika z konieczności (wcześniejszej, niż przewidywano we wstępnej fazie planowania) wdrożenia i przetestowania środowiska produkcyjnego (na które składa się oprogramowania serwera bazodanowego będące przedmiotem zamówienia) przed integracją rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) z nowoutworzonymi modułami systemu BDO zaplanowaną na początek grudnia 2019. Od 1.1.2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu, tj. modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości. Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. (...)

[cd. w sekcji VI.3) ogłoszenia]

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-473514
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część 1 – dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 944 461.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 812 632.96 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2 – dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 831.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 014.97 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dalsza część uzasadnienia z sekcji IV.1.1.

(...)

Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Odpowiednio wcześniejsze przetestowanie środowiska produkcyjnego zapewni większą stabilność rozwiązania i pozwoli zredukować ewentualne niedostępności w działaniu systemu. Działania te zostaną zsynchronizowane ze realizowanymi usługami na konfiguracje baz danych.

Wcześniejsza potrzeba realizacji dalszych testów systemu BDO, a tym samym dostępu do licencji bazodanowych, wynika z uwag zgłaszanych przez uczestników pilotażu systemu BDO, który odbył się w we wrześniu 2019 r. Zakup oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia jest niezbędny do prawidłowego, przyszłego funkcjonowania kolejnych modułów systemu BDO.

Niezależnie od powyższego, skrócenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie ograniczy Wykonawcom możliwości złożenia poprawnej oferty. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu zamówienia, przygotowanie ofert nie jest czasochłonne, tj. dostawa oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia nie wymaga dogłębnej analizy specyfikacji oraz analizy potrzeb Zamawiającego, czy też rozeznania dostępnych złożonych rozwiązań. Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia jest standardowe i ogólnodostępne. Istnieje szeroka grupa potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować ww. dostawę, a skrócenie terminu składania ofert nie utrudni w oszacowaniu potencjalnych rodzajów rozwiązań, jakie mogliby zaoferować Wykonawcy. Wycena, przy tak małej różnorodności zakupywanych licencji, też nie powinna przysporzyć Wykonawcom problemów, choćby z powodu podzielenia na części samego postępowania, jakiego dokonał Zamawiający, szacując skalę kosztów i skomplikowania zakupywanego oprogramowania i licencji dostępowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2019