W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 573515-2019

04/12/2019    S234    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Siedlce: Urządzenia medyczne

2019/S 234-573515

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 26
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Golbiak
E-mail: ozp@szpital.siedlce.pl
Tel.: +48 256403299
Faks: +48 256403263

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital.siedlce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia i aparatury medycznej

Numer referencyjny: FZP.2810.53.2019
II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i aparatury medycznej o parametrach i funkcjonalnościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – Oferta techniczna.

Wymagane warunki gwarancji i serwisu określa załącznik nr 2.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 204 235.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparaty do wentylacji wysokoprzepływowej – 6 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33157000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparaty do wentylacji wysokoprzepływowej – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-a104/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Waga z pomiarem BMI i parametrów tkankowych – 2 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38311000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Waga z pomiarem BMI i parametrów tkankowych – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-a104/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Elektryczne urządzenia do ssania – 1 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Elektryczne urządzenia do ssania – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-a104/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw do terapii przeciwzakrzepowej – 2 szt.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33158000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do terapii przeciwzakrzepowej – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-a104/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1. Polisomnograf – 2 szt. 2. Auto CPAP – 2 szt.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33121000
33172000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Polisomnograf – 2 szt.

2. Auto CPAP – 2 szt.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Polisomnograf – 2 szt.

2. Auto CPAP – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9961/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1. Wideobronchoskop – 3 szt. 2. Myjnia do endoskopów – 1 szt. 3. Automatyczna szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33168100
33168000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wideobronchoskop – 3 szt.

2. Myjnia do endoskopów – 1 szt.

3. Automatyczna szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9961/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw do badań wad postawy – 1 szt.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do badań wad postawy – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.06.01.00-14-9961/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kardiomonitory typ 1 – 3 szt. Kardiomonitory typ 2 – 6 szt.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33123220
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kardiomonitory typ 1 – 3 szt.

Kardiomonitory typ 2 – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0300/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Defibrylator typ 1 – 1 szt. Defibrylator typ 2 – 1 szt. Defibrylator typ 3 – 4 szt.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33182200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Defibrylator typ 1 – 1 szt.

Defibrylator typ 2 – 1 szt.

Defibrylator typ 3 – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0300/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pulsoksymetr – 2 szt. Kapnograf – 2 szt.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33195110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pulsoksymetr – 2 szt.

Kapnograf – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0300/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Elektryczne urządzenie do ssania – 4 szt.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Elektryczne urządzenie do ssania – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0300/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt. Zestaw do wentylacji i intubacji – 4 szt.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.

Zestaw do wentylacji i intubacji – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0300/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 2 szt.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0300/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 4 szt.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.01.00-00-0300/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat USG – 1 szt. Kolposkop – 1 szt. Oprogramowanie i serwer – 1 szt. Oprogramowanie specjalistyczne – 1 szt.

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200
48180000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat USG – 1 szt.

Kolposkop – 1 szt.

Oprogramowanie i serwer – 1 szt.

Oprogramowanie specjalistyczne – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

PBU1/0067/16 - „Recourd Use Observation Keeping - trans-border cooperation of regional hospitals in Siedlce and Minsk for mother and child health”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stoły do kinezyterapii – 3 szt. Stoły do terapii manualnej – 2 szt. Krzesła do masażu – 2 szt.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Stoły do kinezyterapii – 3 szt.

Stoły do terapii manualnej – 2 szt.

Krzesła do masażu – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA 06.01.00-14-8610/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Realizacja zadań uwarunkowana fizycznym wydatkowaniem środków w 2019 r.

Jedynie w ten sposób wykonawcy wyłonieni w trakcie postępowania będą w stanie zrealizować dostawy do dnia 30.11.2019.

Ponadto części od 1 do 14 są powtarzane jako elementy nierozstrzygniętych postępowań wcześniej przeprowadzonych w pełnych procedurach otwartych bez skracania terminów.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-438033
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 3
Nazwa:

Aparaty do wentylacji wysokoprzepływowej – 6 szt. – umowa FZP.2810.53.1.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medela Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-531
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Nettle S.A.
Adres pocztowy: ul. Hubska 44
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 50-502
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 594.72 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 5
Nazwa:

1. Polisomnograf – 2 szt. 2. Auto CPAP – 2 szt. umowa FZP.2810.53.2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RES MED Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Pokorna 2/U18A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-199
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 151 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 149 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 6
Nazwa:

1. Wideobronchoskop – 3 szt. 2. Myjnia do endoskopów – 1 szt. 3. Automatyczna szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt. umowa FZP.2810.53.3.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Varimed Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 115/4U
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 50-442
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 449 874.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 449 859.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 7
Nazwa:

Zestaw do badań wad postawy – 1 szt. umowa FZP.2810.53.4.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koordynacja Mariusz Strzecha
Adres pocztowy: ul. Różki 54/1
Miejscowość: Kowala
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 26-624
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 980.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 990.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 8
Nazwa:

Kardiomonitory typ 1 – 3 szt. Kardiomonitory typ 2 – 6 szt. umowa FZP.2810.53.5.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Viridian Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Morgowa 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 04-224
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 315 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 304 391.52 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 9
Nazwa:

Defibrylator typ 1 – 1 szt. Defibrylator typ 2 – 1 szt. Defibrylator typ 3 – 4 szt. umowa FZP.2810.53.6.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stryker Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-822
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 150 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 149 626.52 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 11
Nazwa:

Elektryczne urządzenie do ssania – 4 szt. umowa FZP.2810.53.7.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Boxmet Medical Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piskorzów 51
Miejscowość: Pieszyce
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 58-250
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 372.64 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 13
Nazwa:

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 2 szt. umowa FZP.2810.53.8.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group
Adres pocztowy: ul. Majowa 2
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 71-374
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 519.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 12
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biameditek Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 58
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 15-620
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 993.94 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 15
Nazwa:

Aparat USG – 1 szt. Kolposkop – 1 szt. Oprogramowanie i serwer – 1 szt. Oprogramowanie specjalistyczne – 1 szt. umowa FZP.2810.53.10.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intimex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Egejska 19/39
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-764
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 104 179.91 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 094 989.91 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: 16
Nazwa:

Stoły do kinezyterapii – 3 szt. Stoły do terapii manualnej – 2 szt. Krzesła do masażu – 2 szt. umowa FZP.2810.53.11.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Meden Inmed Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wenedów 2
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 75-847
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 31 265.46 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 841.38 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Część nr: 1
Nazwa:

Aparaty do wentylacji wysokoprzepływowej – 6 szt. umowa FZP.2810.53.12.2019

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NZ Techno Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Berneńska 5A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-976
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 64 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 58 968.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13
Część nr: 10
Nazwa:

Pulsoksymetr – 2 szt. Kapnograf – 2 szt. umowa FZP.2810.53.13

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Promed S.A.
Adres pocztowy: ul. Działkowa 56
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-234
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 17 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14
Część nr: 2
Nazwa:

Waga z pomiarem BMI i parametrów tkankowych – 2 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 15
Część nr: 4
Nazwa:

Zestaw do terapii przeciwzakrzepowej – 2 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 16
Część nr: 14
Nazwa:

Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 4 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2019