Usługi - 573547-2022

19/10/2022    S202

Węgry-Budapeszt: Świadczenie usług pracowników tymczasowych na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

2022/S 202-573547

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 168-475147)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Adres pocztowy: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1117
Państwo: Węgry
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eit.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług pracowników tymczasowych na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Numer referencyjny: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)Główny kod CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie pracowników tymczasowych dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, zgodnie z opisem w dokumentacji przetargowej. Zamówienie nie jest podzielone na części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 168-475147

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/11/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: