Usługi - 574135-2019

04/12/2019    S234    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2019/S 234-574135

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: marzena.czaja@bgk.pl
Tel.: +48 225228048

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odnowienie subskrypcji wsparcia Red Hat posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z prawem opcji – część I i II

Numer referencyjny: DZZK/86/DI/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2b do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiotem zamówienia na 2 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na I lub II część zamówienia lub na I i II część łącznie.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 181 034.63 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odnowienie subskrypcji wsparcia Red Hat posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z prawem opcji – część I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe obejmuje: odnowienie subskrypcji wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Red Hat określonych w tabeli 1 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ, w tym do wyrównania terminów obowiązywania tych subskrypcji do jednolitej daty 30.10.2020 r.

Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje:

1) odnowienia subskrypcji wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Red Hat określonych w tabeli 1 i tabeli 2 OPZ od daty 31.10.2020 r. lub odpowiednio od daty wskazanej w tabeli 2 OPZ do daty 30.10.2021 r.;

2) dostawy nowych licencji oprogramowania Red Hat (na zasadzie rozwiązań open source) wraz z rocznymi subskrypcjami wsparcia technicznego, określonych w tabeli 3 OPZ;

3) konsultacji technicznych w zakresie produktów Red Hat w liczbie maksymalnie 50 roboczogodzin;

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Suma cen jednostkowych brutto (kolumna E pkt 3.12. FC dla części I) za dodatkowe licencje oprogramowania Red Hat wraz z rocznymi subskrypcjami wsparcia, określone w tabeli 3 OPZ, nabywane w ramach pr. o. / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje:

1) odnowienia subskrypcji wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Red Hat określonych w tabeli 1 i tabeli 2 OPZ od daty 31.10.2020 r. lub odpowiednio od daty wskazanej w tabeli 2 OPZ do daty 30.10.2021 r.;

2) dostawy nowych licencji oprogramowania Red Hat (na zasadzie rozwiązań open source) wraz z rocznymi subskrypcjami wsparcia technicznego, określonych w tabeli 3 OPZ;

3) konsultacji technicznych w zakresie produktów Red Hat w liczbie maksymalnie 50 roboczogodzin;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia 30 października 2021 roku, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w IPU. Szczegółowe informacje zawarte są w IPU i OPZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odnowienie subskrypcji wsparcia Red Hat posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z prawem opcji – część II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe obejmuje: odnowienie subskrypcji wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Red Hat określonych w tabeli 4 zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w tym do wyrównania terminów obowiązywania tych subskrypcji do jednolitej daty 30.10.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Suma cen jednostkowych brutto (kolumna E pkt 3.4. FC dla części II) za dodatkowe licencje oprogramowania Red Hat wraz z rocznymi subskrypcjami wsparcia, określone w tabeli 5 OPZ, nabywane w pr. opcji / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Upust procentowy za szkolenia Red Hat, określone w tabeli 6 OPZ oraz w katalogu/liście szkoleń, nabywane w ramach prawa opcji... zgodnie z rozdz. XIII ust. 13.7 SIWZ / Waga: 2
Cena - Waga: 94
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje:

1) odnowienia subskrypcji wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Red Hat określonych w tabeli 4 OPZ od daty 31.10.2020 r. do daty 30.10.2021 r.;

2) dostawy nowych licencji oprogramowania Red Hat (na zasadzie rozwiązań open source) wraz z rocznymi subskrypcjami wsparcia technicznego, określonych w tabeli 5 OPZ;

3) konsultacji technicznych w zakresie produktów Red Hat w liczbie maksymalnie 50 roboczogodzin;

4) autoryzowanych szkoleń Red Hat.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia 30.10.2021 roku, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w IPU. Szczegółowe informacje zawarte są w IPU i OPZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-388272
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Odnowienie subskrypcji wsparcia Red Hat posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z prawem opcji – część I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Linux Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 100
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 522 963.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wsparcie techniczne producenta – Red Hat Inc.

Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń producenta – Red Hat Inc.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DZZK/86/DI/2019
Część nr: 2
Nazwa:

Odnowienie subskrypcji wsparcia Red Hat posiadanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z prawem opcji – część II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eskom IT Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 543
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-844
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 987 374.15 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Składanie odwołań zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2019