Lucrări - 574871-2019

05/12/2019    S235

România-Dej: Lucrări de drumuri

2019/S 235-574871

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Dej
Număr naţional de înregistrare: 4349179
Adresă: Str. 1 Mai nr. 2
Localitate: Dej
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 405200
Țară: România
Persoană de contact: Nicolae Tohăneanu
E-mail: nicolae.tohaneanu@dej.ro
Telefon: +40 264212799
Fax: +40 264212388

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariadej.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081625
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Str. Unirii, Str. Dobrogeanu Gherea, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Avram Iancu, Str. George Coș [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 4349179_2019_PAAPD1103977
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului ce se va încheia pentru investiţia: „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Str. Unirii, Str. Dobrogeanu Gherea, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Avram Iancu, Str. George Coșbuc, Str. Regina Maria, Str. Mircea cel Batrân, Str. Mărășești (între Mircea cel Batrân și Gh. Șincai), Str. Gheorghe Șincai, Str. 1 Mai (între Str. George Coșbuc și Str. I.P. Reteganul), Str. Crângului” este reprezentat de:

1) lucrări de infrastructura rutiera, pietonala, velo,

2) furnizare si montaj statii de incarcare rapida autobuze,

3) stații de transport public în comun,

4) furnizare si montaj sistem inteligent de management al traficului si supraveghere video,

5) atentie: obiectul sistem de bike-sharing din documentatia tehnica nu face obiectul acestei proceduri de achizitie.

Valoarea estimată a achiziției este de 17 576 383,82 RON fara TVA echivalent a 3 679 762,13 EUR, la cursul BNR din data de 27.11.2019, adică 1 EUR [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 17 576 383.82 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31620000 Aparate de semnalizare acustică sau optică
31681500 Aparate de reîncărcare
32333200 Camere video
34924000 Panouri cu mesaje variabile
34996100 Semafoare
48313100 Sistem de citire optică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Municipiul Dej.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului ce se va încheia pentru investiţia: „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Str. Unirii, Str. Dobrogeanu Gherea, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Avram Iancu, Str. George Coșbuc, Str. Regina Maria, Str. Mircea cel Batrân, Str. Mărășești (între Mircea cel Batrân și Gh. Șincai), Str. Gheorghe Șincai, Str. 1 Mai (între Str. George Coșbuc și Str. I.P. Reteganul), Str. Crângului” este reprezentat de:

1) lucrări de infrastructura rutiera, pietonala, velo,

2) furnizare si montaj statii de incarcare rapida autobuze,

3) stații de transport public în comun,

4) furnizare si montaj sistem inteligent de management al traficului si supraveghere video,

5) atentie: obiectul sistem de bike-sharing din documentatia tehnica, nu face obiectul acestei proceduri de achizitie.

Străzile au o lungime de 6 035 m după cum urmează:

— Str. Unirii – 790 m,

— Dobrogeanu Gherea – 320 m,

— Strada Ecaterina Teodoroiu – 810 m,

— Str. Avram Iancu – 524 m,

— Str. George Cosbuc – 250 m,

— Str. Regina Maria – 265 m,

— Str. Mircea cel Batran – 150 m,

— Str. Marasesti (intre Mircea cel Batran si Gh. Sincai) – 357 m,

— Str. Gheorghe Sincai – 95 m,

— Str. 1 Mai(intre George Cosbuc si I.P.Reteganul) – 657 m,

— Str. Crangului – 1 817 m.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 20
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect/Peogram POR 2014-2020 Cod SMIS 121416

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (ofertanți/asociați/subcontractanți/terți susținători).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente se vor preciza în cadrul acestei secțiuni și pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art.167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz;

B)Evitarea conflictului de interese în conformitate cu art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, prezentată de ofertanți, terții susținători și subcontractanții. (declaratia se va depune odată cu DUAE)

Persoanele cu funcții de decizie implicate în procedură sunt:

— Morar Costan – primar,

— Muncelean Teodora – viceprimar,

— Pop Cristina-Sabina – secretar al mun. Dej,

— Zegrean Călin – director tehnic,

— Gherman Alexandru – sef serviciu,

— Cuzdriorean Gabriela – sef serviciu,

— Sandor Vasile – consilier,

— Tohăneanu Nicolae – referent de specialitate,

— Misca Florin – consilier,

— Tecar Dorina-Tudorica – referent de specialitate,

— Pop Emil-Gabriel – sef birou,

— Cristian Clinciu – consilier,

— Iosip Horatiu – consilier juridic,

— Teodorescu Gabriel – consilier,

— Salajan Lenuta – consilier,

— Postevca Valentin – consilier juridic.

Consilieri:

— Bradea Andrei – consilier local,

— Boian Laura-Petria – consilier local,

— Malyarcsuc Adrian – consilier local,

— Lazar Nicolae – consilier local,

— Mihaestean Jorgeta-Irina – consilier local,

— Husa Lucian-Ioan – consilier local,

— Torpenyi Francisc-Albert – consilier local,

— Cupșa Ioan – consilier local,

— Giurgiu Gheorghe – consilier local,

— Filip Dorin-Cristian – consilier local,

— Muresan Aurelian-Calin – consilier local,

— Buburuz Simion-Florin – consilier local,

— Petrean Mihaela – consilier local,

— Alexandru Adrian-Viorel – consilier local,

— Butuza Marius-Cornel – consilier local,

— Kovrig Anamaria Magdalena – consilier local,

— Varga Lorand-Iuliu – consilier local,

— Mureșan Traian – consilier local.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele solicitate în cadrul acestei secțiuni pot fi depuse/prezentate în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” și vor conține informații reale/actuale la momentul prezentării acestora.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/05/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/01/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) Documentația de atribuire este atașată pe SEAP anunțului de participare. Toate clarificările la documentația de atribuire vor fi atașate prezentului anunț, inclusiv eventualele contestații depuse, respectiv Decizii ale CNSC referitor la eventualele contestații;

2) În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractantă va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut, conform art. 138 din HG.395/2016;

3) DUAE (Document Unic de Achiziție European) este o declarație pe propria răspundere care poate fi completată online. Se solicita tuturor ofertanților ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte acordul de subcontractare și acordul de asociere.

Documentele justificative care probează cele asumate în acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în urma evaluării ofertelor, la solicitare autorității contractante, Notificările ANAP nr. 256/2016 si 258/2017;

4) Plata se va efectua în baza situațiilor de lucrări acceptate de beneficiar.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019