Lucrări - 575029-2019

05/12/2019    S235

România-Suceava: Lucrări de drumuri

2019/S 235-575029

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Suceava
Număr naţional de înregistrare: 4244512
Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 36
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720026
Țară: România
Persoană de contact: Gheorghe Flutur
E-mail: achizitii@cjsuceava.ro
Telefon: +40 230222548
Fax: +40 230222839
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsuceava.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asfaltare DJ 178C, Rădăuți-Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi-Bilca-Vicovu de Sus, km 1+800-23+276 județul Suceava

Număr de referinţă: 4244512/2019/C1 (PNDL II - 3915/2017)
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca scop: execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C Rădăuți-Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi-Bilca-Vicovu de Sus, km 1+800-23+276, județul Suceava”.

Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări:

— asfaltare drum pe o lungime de 21 476 ml,

— executarea de șanțuri de pământ pe o lungime de 7 152 ml,

— executarea de șanțuri pereate = 12 680 ml,

— rigole carosabile = 4 400 ml,

— amenajare drumuri laterale,

— poduri noi din beton armat = 2 buc.,

— reparații poduri din b.a. = 8 buc.,

— reparații podețe din b.a. = 2 buc.,

— execuție podețe dalate noi = 23 buc.,

— podețe tubulare PREMO cu D 800 mm la drumuri laterale = 7 buc.,

— podețe tubulare PREMO cu D 600 mm la drumuri laterale = 90 buc.,

— podețe dalate la drumuri laterale = 5 buc.,

— lucrări de siguranța circulației.

Durata contractului: 36 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului confor […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

DJ 178C Rădăuți-Frătăuții Vechi-Frătăuții Noi-Bilca-Vicovu de Sus, km 1+800-23+276, județul Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Descrierea lucrărilor este disponibilă în documentația de atribuire atașată în SEAP.

Valoarea estimata totala: 32 957 307,00 RON fără TVA, din care:

— cheltuieli pentru construcții și instalații: 32 549 940 RON fără TVA,

— organizare de șantier: 407 367 RON fără TVA.

Durata contractului: 36 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, după caz,în funcție de necesități, prin modificarea contractului de lucrări în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire – în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Numarul minim de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 16 zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garanție acordată lucrării (P2) = („g ofertat”/„g maxim”) x 10 puncte / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L. II), buget local și alte fonduri legal constituite.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 088-209986
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Suceava – Serviciul Achiziții Publice și Contracte
Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 36
Localitate: Suceava
Cod poștal: 720026
Țară: România
E-mail: contact@cjsuceava.ro
Telefon: +40 230222548
Fax: +40 230222839
Adresă internet: www.cjsuceava.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019